English

İHRACAT BEDELİNİN GRUP FİRMANIN İTHALAT BEDELİNE MAHSUP İMKANI

Sirküler No: 2695

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi Hazine ve Maliye Bakanlığının 28.06.2019 tarihli yazısı gereğince, İhracat Bedelinin Tahsili başlıklı 8 inci maddesinin 8 bendi değiştirilmiş ve İndirim ve Mahsup İşlemleri başlıklı 21 inci maddesine 13 numaralı bent eklenmiştir.

Yapılan değişiklikle;

İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin alışı yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi halinde, hesaba ilk transfer edilen bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi, işlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması ve başka bir bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkündür.

Buna göre, yurt dışından ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedellerinin yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi halinde döviz alım belgesine düzenlenmeksizin bir başka hesaba aktarılması ihracat bedeli olarak kabul edilecektir.

Aynı GB’de kayıtlı imalatçı/tedarikçi firma ile ihracatçı firmanın grup firması olması durumunda, mal ihracatı ve ithalatı yapılan yurt dışında yerleşik kişinin aynı olması, ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması ve ihracatçının yazılı onayının alınması kaydıyla, ihracat bedeli imalatçı/tedarikçi firmanın yaptığı ithalata ilişkin bedellerin mahsuben ödenmesinde kullanılabilir. Bu kapsamda mahsup edilen tutarların yurda getirilmesi zorunlu değildir. Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince mahsup işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında kalan tutarın %80’inin bir bankaya satılması zorunludur. 

İmalatçı firma ile ihracatçı firmanın grup firması olması halinde, ihracat bedellerini yurda getirilme süresi içerisinde ihracatçı firmanın yazılı onayı ile imalatçı firmanın ithalat bedellerin mahsuben ödenmesinde kullanılabilme imkanı tanınmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.