English

ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI

Sirküler No: 2696

ASGARİ İŞÇİLİK İLE İLGİLİ İNCELEME YAPILMASI.

TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN YAPILAN ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNDE İNCELEME AŞAĞIDAKİ ESASLAR DAHİLİNDE YAPILIR.

  1. İşin bittiği tarihten sonra bina maliyetine (Enerji sektöründe asgari işçilik tutarı Bina, Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri, Tesis Makine ve Cihazlar ile Yapılmakta Olan Yatırımların toplamı üzerinden yapılır.), işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılır. Ünitece yapılacak hesaplamada asgari işçilik oranı %25 eksiği ile değerlendirilmektedir. Müfettiş incelemesinde veya YMM raporu gereken durumlarda asgari işçilik oranı değerlendirilmesinde %25 eksiği uygulanmaz.
  2. Bina maliyeti, ruhsatnamesinde yazılı bulunan yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada, her yıl inşaatın sınıf ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen birim maliyet bedelleri dikkate alınır.
  3. İşyerine ait defter ve belgelerden tespit edilecek inşaat maliyetinin, birim maliyet bedeli yoluyla bulunacak maliyetten daha yüksek tutarda olması halinde ise asgari işçilik hesabında bu maliyet bedeli esas alınır.
  4. Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda tamamlanmış inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan bir önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır.

ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ.

1-) İnşaatın başladığı ve bitirildiği tarih işverence resmi makamlardan alınacak belge ile kanıtlanır.

2-) İnşaatın başladığı ve bittiği tarihin resmi belge ile kanıtlanamaması ve aksine bir tespit olmadıkça,

a-) Yapı ruhsat tarihi veya ruhsat halen alınmamışsa ilk işçi çalıştırma tarihi işin başlama tarihi sayılır.

b-) İnşaatın bitiş tarihi ise işverence kuruma dilekçede belirtilen bitiş tarihi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi tarihidir.    

Özel bina inşaatı işlerinde inceleme yapılırken aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

a-) İnceleme yapılırken, inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. (İşin başlangıç tarihinden önce ve bitim tarihinden sonra Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarları hesaplamada dikkate alınmaz.)

b-) Binanın toplam maliyet bedeline, işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle bulunan asgari işçilik miktarı, işin bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazançlar toplamı ile kıyaslanır.

Bu kıyaslama sonucunda,

İşin faaliyet süresi için Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının, hesaplanan asgari işçilik miktarı ile aynı veya daha fazla tutarda olduğunun tespiti halinde, Kurumca ilişiksizlik belgesi yazısı düzenlenir. Dosya kapatılır.

c) Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının, inceleme sonucunda hesaplanan asgari işçilik miktarından az olması durumunda, işveren kayıtlarında yer alan;

1-) Asıl işverene alt işveren numarasıyla prim yatıran alt işverenler tarafından yapılan işler hariç olmak üzere, ünitesi ve işyeri sicil numarası belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerini yapan Kanun kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,

2-) Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışan) bendi kapsamında sigortalı olanların, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası / Sosyal Güvenlik Sicil Numarası belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerinin yanında sigortalı çalıştırmadan bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,

3-) Aynı faturada hem malzeme ve hem de işçilik tutarı kayıtlı ise, her iki tutar birbirinden ayrı kaydedilmiş olsa bile, toplam fatura tutarı,

4-) Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedeli tutarının ayrı bir şekilde yazılmış olan faturalara dayanılarak yapılan nakliye ödemeleri,

d-) İşveren kayıtlarından bazı sigortalılara Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen sigorta primine esas kazanç üst sınırının üzerinde ücret ödendiği tespit edilebiliyorsa, ücret tediye bordrolarında kayıtlı brüt ücretler ile üst sınır arasındaki fark işçilik ödemeleri,

e-) Salt işçilik içeren faturalı işçilik ödemeleri hesaplanan asgari işçilik tutarından düşülür.

f-) İncelemede, yapılan ödemelerin katma değer vergisi hariç tutarları esas alınır.

İnceleme sonucunda;

1-) Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazançlar tutarının hesaplanan asgari işçilik tutarından fazla olduğunun anlaşılması durumunda, işverene ilişiksizlik belgesi verilir.

2-) Hesaplanan asgari işçilik tutarının Kuruma eksik bildirildiğinin tespiti halinde ise, bildirilmeyen tutar, faaliyette bulunulan aylar tespit edilebiliyorsa bu aylara, tespit edilemiyorsa faaliyette bulunulan son aya mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme cezası ve zammı ile birlikte ödendiğinde ilişiksizlik belgesi verilir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.