English

DERNEĞE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN KURUM KAZANCININ DERNEĞE AKTARILMASINDA GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPILMASI

Sirküler No: 2699

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 19.08.2013 tarih ve 62030549-125[15-2013/5]-1281 sayılı özelgesinde;

…. Derneğinin İktisadi İşletmesi olarak, adı geçen Derneğe ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yıl sonu kâr dağıtımına mahsuben avans ödemesinde bulunulması, Derneğe işletmenin kârından pay aktarılması durumlarında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu,

Aynı Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında da dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi işletme olduğu,

Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği,

Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında kamu idare ve müesseselerinin, iktisadî kamu müesseselerinin, sair kurumların, ticaret şirketlerinin, iş ortaklıklarının, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmelerinin, kooperatiflerin, yatırım fonu yönetenlerin, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabının ve zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin bu maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları, gelir vergisi tevkifat oranı %15 olarak belirlenmiştir

Buna göre, İşletmeniz tarafından, Derneğinize avanslar da dahil dağıtılan bedeller üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6/b-i) bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.