English

DERNEĞE YAPILACAK AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KURUM KAZANCI TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Sirküler No: 2700

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 15.11.2018 tarih ve 64597866-120[40]-E.24205 sayılı özelgesinde;

Şirketiniz tarafından … Derneğine ayni olarak kıyafet bağışının yapıldığı belirtilerek; bu ayni bağışların gıda bankacılığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, kurum kazancı tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı aynı maddenin ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Aynı Kanunun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlarının tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebileceği belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; anılan Dernek ve Cemiyete yapılacak ayni bağış ve yardımlar kurum kazancının %5’i ile sınırlandırıldığı, Dernek ve Cemiyetin iktisadi işletmelerine yapılan bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (10) numaralı bent ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

251 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, gıda maddeleri bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması; bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması; gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda maddesi niteliğinde olması ve yapılacak bağışların şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Gıda bankacılığı kapsamında yalnızca gıda maddelerinin bağışı söz konusu iken 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere temizlik, giyim ve yakacak maddeleri de kapsama alınmıştır. Dolayısıyla Gelir Vergisi Tebliğinde yer alan düzenlemelerin gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri bağışı için de geçerli olduğu tabiidir.

Öte yandan, … Derneğine bağışlanan ancak gerekli şartları taşımayan veya gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğini haiz olmayan ayni bağışların ise 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.1. Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde kurumlar vergisi matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.