English

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN REVİZE EDİLEREK GENEL TEŞVİK KAPSAMINDAN BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINA ALINAN YATIRIMA, İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI

Sirküler No: 2711

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 06.07.2018 tarih ve 17192610-125[KV-18-18]-E.138710 sayılı özelgesinde;

Şirketin 11.04.2017 tarih ve A 129016 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlandığı, bölgesel desteklerden yararlanmak üzere Ekonomi Bakanlığına başvurarak, bölgesel destek unsurlarını ihtiva eden 16.02.2018 tarih ve 129016 B sayılı revize edilmiş Yatırım Teşvik Belgesinin alındığı ve “Vergi İndirimi  satırına da yer verilen söz konusu yatırım teşvik belgesinde yatırıma başlama tarihinin 23.03.2017 olduğu belirtilerek, 2017 yılı için indirimli kurumlar vergisi müessesesinden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş talep edilmiş ve konu ile ilgili olarak  cevabi yazıda “vergi indirimi” satırına yer verilmemiş olan 11.04.2017 tarih ve A 129016 sayılı yatırım teşvik belgeniz kapsamında yapmış olduğunuz yatırım harcamaları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanmanın mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından konu ile ilgili olarak  yürürlükteki mevzuat uyarınca, 11.04.2017 tarihli ve A/129016 sayılı genel yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesi için müracaat edilen tarih olan 23.03.2017 tarihinden itibaren yapılan belge kapsamındaki tüm yatırım harcamalarına, teşvik belgesi bölgesel teşvik belgesine dönüştürüldüğünden dolayı bölgesel desteklerin uygulanması gerektiği düşüncesiyle 2017 hesap dönemi için indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılması gerektiği belirtildiği, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında yeni yayınlanan 23.02.2018 tarih ve 4841 sayılı özelgeden bahisle, Vergi Dairesi Başkanlığının söz konusu özelgeye göre tekrar değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun “İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı 32/A maddesinde;

Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı BKK’nın “Vergi indirimi” başlıklı  maddesinde, indirimli kurumlar vergisine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre; 11.04.2017 tarihli yatırım teşvik belgesinin, 14.02.2018 tarihli teşvik belgesiyle revize edildiği ve indirimli kurumlar vergisi desteğini de içeren bölgesel yatırım teşvik belgesine çevrildiği hususu dikkate alındığında, teşvik belgesindeki yatırıma başlama tarihi olan 23.03.2017 ile 14.02.2018 tarihleri arasında yapılan yatırım harcamalarının da indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamında yatırıma katkı tutarının hesabında dikkate alınması mümkündür.

Ekonomi Bakanlığınca 14.02.2018 tarihi itibarıyla revize edilmiş yatırım teşvik belgesiyle birlikte indirimli kurumlar vergisi uygulamasına hak kazanılacak olması nedeniyle, 14.02.2018 tarihinden sonra yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiğiniz kazançlar ile yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilecek kazançlarınıza indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.
 

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.