English

DEVRALINAN KURUMUN GEÇMİŞ YIL ZARARININ İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI

Sirküler No: 2713

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 21.11.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.01.16.01-2011-548-KV-95 sayılı özelgesinde;

Faktoring A.Ş.’nin 04.02.2010 tarihinde nevi değişikliği yaparak ……… İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’ne dönüştüğü, … Faktöring A.Ş. adına 2009 döneminde verilen kurumlar vergisi beyannamesinde zarar beyan edildiği ancak, adı geçen A.Ş. hakkında Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen “Öz varlık Tespit Raporu” doğrultusunda hazırlanan devir bilançosunda 2009 yılına ait zararın görünmediği belirtilerek, 2009 yılına ilişkin zararın nevi değişikliğiyle kurulan yeni şirketin geçici vergi ile kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilip edilemeyeceği hususunda  görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nu uyarınca her yıla ilşkin zararlar beyannamede ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla zararların indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ise;

  • Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.
  • Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi halinde zararların mahsubuna imkan tanınmıştır.

Şirketiniz 04.02.2010 tarihinde nevi değişikliği yaparak ……… İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’ne dönüşen … Faktoring A.Ş. nin 2009 dönemi ve kıst döneme ait beyannamelerinde görülen geçmiş yıl zararının, anılan A.Ş. hakkında Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen “Öz varlık Tespit Raporunda ve nev’i değişikliği sonrası hazırlanan devir bilançosunda yer almadığı ayrıca, adı geçen A.Ş.’nin faaliyet konusunun faktoring hizmetleri olmasına rağmen nevi değişikliği sonucu kurulan ……..İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’nin faaliyet konusunun inşaat işleri ile tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve ticareti olduğu, bu sebeple devir (nevi değişikliği) neticesinde zarar mahsubu yapacak limited şirketin anonim şirketin faaliyetine aynen devam etmediği anlaşılmıştır.

Buna göre şirketinizin nevi değişikliği sonucunda devraldığı … Faktoring A.Ş. nin geçmiş yıl zararının açılış bilançonuzda görünmemesi ve devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süre ile devam edilmemesi nedeniyle, 5520 Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.