English

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 2715

07/08/2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Yapılan değişiklikler özetle;

Kararın Tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklikler;

Aracı kurum; Faiz veya kâr payı desteğini uygulayacak kamu bankaları dahil olmak üzere bankaları, katılım bankalarını ve finans kuruluşları olarak değiştirilmiştir.

Bu bent 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 07.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

Öncelikli Ürün Listesi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerdeki ürünleri ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı tebliğ ile yayımlanacak listeyi,

Program Değerleme Komitesi; Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı; Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esaslar belirlenerek yürütülecek olan destek programı olarak tanımlanmıştır. Şeklinde bentler eklenmiştir.

Kararın Değerlendirme başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikler;

2 nci bent ile Projelerin bu karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için elli milyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise beş yüz milyon Türk Lirası olması gerekir. Şeklinde değiştirilmiştir.

6 ncı bent ile yatırım tutarı elli milyon Türk Lirası ile beş yüz milyon Türk Lirası arasında olup, bu karar kapsamında desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dahilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından birinci fıkra çerçevesinde ve Pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dahilinde, program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilebilir.

7 nci bent ile Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında “stratejik yatırım” olarak desteklenmesine karar verebilir. Şeklinde bentler eklenmiştir.

Kararın Şirket hisselerinin ve yatırımın devri başlıklı 8 inci maddesinde yapılan değişiklik;

1 inci bent ile Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve sabit yatırım tutarı beş yüz milyon Türk Lirası ve üzeri olan yatırımlar için Cumhurbaşkanının onayına tabidir. Şeklinde değiştirilmiştir.

Kararın Müeyyide başlıklı 11 inci maddesinde yapılan değişiklik;

2 nci bent ile Bu karar kapsamındaki desteklerden yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamı kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için bu karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılması halinde ise bu karar kapsamı desteklerin kullandırılmasına ilişkin hususlar ilgili Destek Kararında belirlenir. Şeklinde değiştirilmiştir.

Kararın Diğer Hükümler başlıklı 12 nci maddesinde yapılan değişiklik; 

2 nci bent ile yurt içinde yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak yatırım kredileri veya yatırım finansmanına ilişkin faiz veya kâr payı desteği uygulamasında aracı kurum, vade tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz ve kâr payı tutarlarının doğruluğundan ve kredinin veya finansmanının yatırım için kullandırılmasından sorumludur. Bu kredi veya finansmana ilişkin faiz veya kâr payı desteği uygulaması, Genel Müdürlük ve aracı kurumlar arasında yürürlükte bulunan protokol ve imzalanacak ek protokol çerçevesinde yürütülür. Ayrıca, yurt dışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri veya yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz veya kâr payı desteği uygulanabilir. Şeklinde değiştirilmiştir.

Bu bent 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 07.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

3 üncü bent ile enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum ve kuruluşlarla düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır. Şeklinde değiştirilmiştir.

14 üncü bent ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuat uyarınca, KOSGEP ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEP, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir. Şeklinde bent eklenmiştir.

Yürürlülük tarihi 07.08.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.