English

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 2717

07/08/2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Yapılan değişiklikler özetle;

Kararın Tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklikler; 

(d) bendinde belirtilen Büyük ölçekli yatırım ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(l) bendi; Öncelikli Ürün Listesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerdeki ürünleri ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı tebliğ ile yayımlanacak listeyi,

(m) bendi; Program Değerleme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,

(n) bendi; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esaslar belirlenerek yürütülecek olan destek programı olarak tanımlanmıştır. Şeklinde bentler eklenmiştir.

Kararın Stratejik yatırımlar başlıklı 8 inci maddesinde yapılan değişiklikler;

6 numaralı bent ile; Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan ve tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilir. Şeklinde bent eklenmiştir. 

Kararın Gümrük vergisi muafiyeti başlıklı 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik; 

7 numaralı bent ile; Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüz bin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüz bin adet/yıl artırılması halinde, gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda izin verilen toplam ithal miktarının azami yüzde onuna kadar motor silindir hacmi 2.500 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Şeklinde değiştirilmiştir.

Kararın faiz desteği başlıklı 11 inci maddesinde yapılan değişiklikler;

1 inci fıkranın (d) bendi ile; Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise on puanı, diğerlerinde sekiz puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı; diğer stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

4 üncü fıkra ise; Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında bir milyon Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde besini aşmamak kaydıyla elli milyon Türk Lirasını geçemez. Şeklinde değiştirilmiştir.

Kararın Sigorta primi desteği başlıklı 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik;

1 inci fıkrasının sonuna Bu destek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için 6 ncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise yedi yıl, diğerlerinde ise beş yıl süreyle sağlanabilir. Cümlesi eklenmiştir.

Kararın Gelir vergisi stopajı desteği başlıklı 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik;

1 inci fıkra ise; Bu Karar uyarınca 6 ncı bölge ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden  hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami beş yüz, diğerlerinde ise azami üç yüz çalışan için uygulanır. Şeklinde değiştirilmiştir.

Kararın Vergi indirimi başlıklı 15 inci maddesinde yapılan değişiklik;

1 inci fıkrada yer alan tablo değiştirilmiştir.

Bölgeler       Yatırıma katkı oranı %         Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı %

1                     15                                                  50

2                     20                                                  55

3                     25                                                  60

4                     30                                                  70

5                     40                                                  80

6                     50                                                  90

Kararın Diğer desteklerden yararlanma başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan değişiklik;

2 nci fıkrasının sonuna Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca KOSGEP ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEP, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir. Şeklinde paragraf eklenmiştir.

Karara geçici 13 üncü madde eklenmiştir.

(1) 1 ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31.12.2020 tarihine kadar maddede yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda gösterilen sürelerde yararlanır. 

Yürürlülük tarihi 07.08.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.