English

REVİZE EDİLEREK YENİ DÜZENLENEN TEŞVİK BELGESİNİN TAMAMLAMA VİZESİNE GÖRE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA HANGİ TEŞVİK BELGESİNDEKİ ORAN VE TUTARIN UYGULANMASI GEREKTİĞİ HUSUSU

Sirküler No: 2718

Nevşehir Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün 12.07.2019 tarih ve 21253973-125-8161 sayılı özelgesinde;

Ekonomi Bakanlığından almış olduğunuz yatırım teşvik belgenizin revize edilmesi sonucu yatırma katkı oranı %40 iken %35 düşürülmesi ve vergi indirim oranını %80 olması nedeniyle indirimli kurumlar vergisi hesaplanmasında hangi yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım tutarı ve yatırıma katkı oranının dikkate alınacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde,

(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

 (2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.

 …

Hükmüne yer verilmiştir.

Konu hakkında Ekonomi Bakanlığının görüşü neticesinde, indirimli kurumlar vergisi hesaplanmasında gerçekleşen değerler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmış olan teşvik belgesinde yer alan toplam yatırım tutarı ve yatırıma katkı oranının esas alınması gerektiği bildirilmiştir.

Buna göre, söz konusu yatırımınız kapsamında yapmış olduğunuz yatırım harcamaları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisinden yararlanırken, Ekonomi Bakanlığınca revize edilerek düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmış olan … tarihli ve … no.lu yatırım teşvik belgenizde yer alan toplam yatırım tutarı ve yatırıma katkı oranının dikkate alınması gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.