English

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARARI

Sirküler No: 2721

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 16 ıncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline Kaydolmak zorundadır.

07/09/2019 tarih ve 30881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’ den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve sicile kayıt yaptırmaları için 30.09.2019 tarihine kadar verilen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve sicile kayıt yaptırmaları için 30.09.2019 tarihine kadar verilen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,

Karar verilmiştir.

Veri Sorumluları Sicili, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) sadece internet üzerinden kayıt yapılabilir.

Sicile kayıt zorunluluğu bulunan veri sorumluların sicile süreside kayıt olmaması durumunda ya da kaydın yönetmelikte belirlenen şartları sağlamaması durumunda yirmi bin (20.000) TL’den bir milyon (1.000.000) TL’ye kadar idari para cezası verileceğini önemle hatırlatmak isteriz.

VERBİS ile ilgili detaylı açıklamalara Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun https://www.kvkk.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.