English

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:507) İLE GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YOLUYLA ELEKTRONİK BELGE DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 2736

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242 nci maddesi ile, mükellef ve meslek grupları itibariyle elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında gözetim ve denetimine tabi olup, usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun’un mükerrer 257 nci maddesinde ise;

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, bu hizmetlerde yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

Bu kanun hükümleri gereğince yetkili kılınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen ve bu Tebliğde belirtilen sistemin işletilmesi nedeniyle Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hizmetten yararlananlara karşı asli sorumlu olan  Finans kuruluşları ve özel entegratör kuruluşları tarafından usul ve esaslara uygun gerçekleştirilen satış, ödeme/tahsilat işlemleri ve bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Güvenli Mobil Sistemi  oluşturulmuştur.

Ödeme işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayan fiziki/sanal kartları ya da bu kuruluşların hesaplarından ödemeyi gerçekleştirebilecek bilgileri barındıran ve fiziki niteliği bulunmayan yazılımsal uygulamaları, bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarınca,

Elektronik belgelerin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer elektronik belgeler) düzenlenmesi, iletilmesi, alınması ve saklama hizmetleri ile ilgili mükelleflere hizmet verme konusunda Başkanlıktan alınmış özel entegratörlük izni bulunan kuruluşlar tarafından yerine getirilecektir.

Bu Tebliğle belirlenen Sistem, 01/09/2019 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir.

Uygulama kapsamında mükelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluşlarının e-belge düzenlenmesi konusunda iş birliği yapacağı özel entegratör kuruluşu ile birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvurmaları gerekmektedir.

Bu Tebliğde belirtilen finans kuruluşlarınca sunulan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Düzenleme sisteminden aşağıdaki belirtilen mükellef grupları ihtiyari olarak yararlanabilirler.

a) Ticari kazancı Basit Usulde tespit edilen mükellefler,

b) Ticari kazancı İşletme Hesabı Esasına göre tespit edilen mükellefler,

c) Ticari kazancı Bilanço Esasına göre tespit edilen mükellefler,

ç) Serbest Meslek Erbapları,

d) Zirai Kazanç sahibi çiftçiler,

e) Vergiden Muaf Esnaf

Sisteme dahil olan mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır

Bu sistem kapsamında elektronik belgelerin oluşturulmasına yönelik hizmet sunan özel entegratörler, hizmet verdikleri mükelleflere ait tahsilat ve elektronik belge bilgilerini, tahsilatın yapılması ile elektronik belgelerin oluşturması, imzalanması, gönderilmesi ve alınması amacı dışında kullanamazlar ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar.

İşleme taraf olmayan üçüncü kişilerle gizli kalması gereken bilgileri paylaştığı tespit olunan finansal kuruluşları ile özel entegratörlerin diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından verilen faaliyet izinleri iptal edilebilir.

Bu Tebliğ kapsamında belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemini mükelleflere sunan finans kuruluşları tahsilata ilişkin bilgileri, özel entegratörler ise bu sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeleri 10 yıl süre ile gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde muhafaza etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk, hizmetten yararlanan mükelleflerin Vergi Usul Kanunu ile getirilen muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü ortan kaldırmaz.

Finans kuruluşları tahsilata ilişkin bilgileri, özel entegratörler ise bu sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeleri GİB’e anlık olarak sunma, iletme veya uzaktan erişime açma sorumluluğu bulunmaktadır. Sunum, iletim veya uzaktan erişime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından yayınlanan Teknik Kılavuzda açıklanmıştır.

Elektronik belge hizmeti sunan özel entegratörler düzenlenen elektronik belgelerin bir örneğini sistemi kullanan mükelleflerin erişimine sunmak zorundadırlar.

Sisteme dahil olan mükellefler mücbir sebepler dışında, kağıt ortamda belge düzenleyemezler.

Bu Tebliğ 01.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ ile belirlenen sistem 01.09.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.