English

İSTİRAHATLİ OLDUĞU DÖNEMLERDE SİGORTALILIKLARI SONA EREN KİŞİLERİN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALIP, ALAMAYACAKLARI

Sirküler No: 2740

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 96597630-010.07.01-E.11144299 Sayı, Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları Konulu, 31.07.2019 tarihli GENEL YAZISI’nda istirahatlı olduğu dönemlerde sigortalılıkları sona eren kişilerin geçici iş göremezlik ödeneği alıp, almayacakları ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır.

2016/21 sayılı Genelgenin “6.10.Sigortalılığın Sona Ermesi” başlıklı bölümünde, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası bakımından sigortalılığın hangi hallerde sonlandırılacağı açıklanmıştır.

Genelgede aylık prim ve hizmet belgesinde “(4)-Gözaltına alınma, (5)-Tutukluluk, (6)-Kısmi istihdam, (7)-Puantaj kayıtları, (14)-Diğer, (15)-Devamsızlık, (16)-Fesih tarihinde çalışmamış, (20)-Ücretsiz yol izni, (21)-Diğer ücretsiz izin, (23)-Yarım çalışma, (24)-Yarım çalışma ve diğer nedenler” eksik gün nedeni olarak bildirilen ve bu aylarda gün ve kazanç bildirilmeyen sigortalılar için en son prim bildirilen gün itibariyle sigortalılığın sona ermiş sayılacağı,

Bunların dışında kalan eksik gün nedenleri ile hiç gün ve kazanç bildirilmemesi halinde ise sigortalılık niteliğinin devam edeceği, belirtilmiştir.

Bu itibarla, sigortalının istirahatlı olduğu aylarda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması şartıyla sigortalılık niteliği devam edecektir. Ancak, istirahatın başladığı tarihten önceki ayda aylık prim ve hizmet bildirgesinin hiç verilmemesi veya Yönetmelikte geçen eksik gün nedenleri ile gün ve kazanç bildirilmemesi halinde en son primin bildirildiği gün itibariyle sigortalılığın sona erdiği kabul edilecektir. 

Konu ile ilgili örnekler aşağıdadır.

Örnek-1: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında özel sektör işyerinde çalışmakta olan sigortalı için Ocak/2019 ayında 30 gün prim bildirilmiş ve Şubat/2019 ayında         “21-diğer ücretsiz izin” eksik gün nedeni ile gün ve kazanç bildirilmemiştir. Sigortalı adına 01/03/2019 tarihinde başlayan istirahat raporu düzenlenmiştir. Buna göre, ücretsiz izin gerekçesi ile Şubat ayında hiç gün ve kazanç bildirilmediğinden Ocak ayının sonu itibariyle sigortalılığın sona erdiği kabul edilecektir. Dolayısıyla 01/03/2019 tarihinde başlayan istirahat raporuna geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Örnek-2: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında özel sektör işyerinde çalışmakta olan sigortalı adına Ocak/2019 ayı için 30 gün prim bildirilmiş, 15/02/2019 tarihinde başlayan 10 günlük ve 04/03/2019 tarihinde başlayan 20 günlük hastalık vaka türünden istirahat raporu düzenlenmiştir. Şubat ve Mart ayları için “12-birden fazla” eksik gün nedeni seçimi ile gün ve kazanç bildirilmemiştir. Bu durumda, Yönetmeliğin anılan hükmü gereği sigortalılık niteliği Şubat ve Mart aylarında devam ettiğinden her iki rapora da geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Geçici iş göremezlik ödeneği olacak/olacak olan istirahatlı sigortalıların yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.