English

SERBEST BÖLGEDE ÜRETİM FAALİYETİNDE OLUŞAN FİRELERİN SATILMASINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2744

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 07.04.2017 tarih ve 17192610-125[ÖZG-15/45]-11382 sayılı özelgesinde;

Şirketinizin …..Serbest Bölgesinde her türlü OEM araçların zırhlandırılması, zırhlı araçlar için elektronik aksam üretimi, tasarımı, mühendisliği, boyanması, paketlenmesi, satışı, ithalatı ve ihracatı faaliyeti ile iştigal ettiği, üretim faaliyetinizin her türlü OEM araçları zırhlandırma üretimi ve her türlü zırhlı araçlar için elektronik aksam üretimi ve montajı olduğu, bu üretim faaliyetlerini yaparken OEM araçlardan sökülen parçaların bir kısmının söküm aşamasında zayi olduğu, bir kısmının da müşterisinin bulunması halinde Serbest Bölgeye üretim ruhsatı ile giren mallar olması sebebiyle …… Serbest Bölge Müdürlüğünce bu parçaların tutanakla tespitlerinin yapılarak satışının gerçekleştirildiği belirtilmiş olup, Serbest Bölgesinde yürütüldüğü açıklanan iki üretim faaliyetinden oluşan fire şeklindeki atık ve parçaların satışından şirketinizce elde edilen kazançlara 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurumlar vergisi istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca, 06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır.

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

Buna göre, araçların zırhlandırılması ve her türlü zırhlı araçlar için elektronik aksam üretimi ve montajı faaliyetleriniz nedeniyle elde edilecek kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkündür.

Üretim faaliyetiniz sırasında araçlardan sökülen fire şeklindeki atık ve parçaların satılmasından elde edilen kazançların, üretim faaliyetinden elde edilen bir kazanç söz konusu olmadığından, kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.