English

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (SERİ NO:27)

Sirküler No: 2751

15/10/2019 tarih ve 30919sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle;

Tebliğin (II/B-5.1) Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna bölümünün altıncı paragrafında yer alan makine ve teçhizat kapsamına girmeyen taşıt araçlarında değişiklik yapılmıştır.

Bu nedenle, otobüs, minibüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç) istisnadan faydalanamaz. 

Tebliğin (II/B-7.1) Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna bölümüne dördüncü paragraftan sonra paragraf eklenmiştir.

Diğer taraftan, ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de bu istisna kapsamında değerlendirilir.

Tebliğin (II/B-12.2.2.) Yabancı uyruklu kişiler ile yurt ışında yaşayan Türk vatandaşlarına konut veya işyeri teslimlerinde uygulanacak istisna kapsamında bedelin Türkiye’ye getirildiğinin tevsiki bölümünün birinci paragrafından sonra paragraf eklenmiştir.

Alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferleri; 

-Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya 

-Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi kaydıyla 

istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir. 

Tebliğin (II/B-15.1.3.) Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna kapsamının ikinci paragrafının sonuna cümle eklenmiştir.

Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamındadır.

Tebliğin (Ⅳ/B-3.) İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS) ve (Ⅳ/C-3.) Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) Sertifikasının İptal edilmesi gerektiren olumsuz raporlara istinaden nihai yargı kararları ifadelerindeki nihai ibareleri tebliğ metninden çıkarılmıştır.

Yürürlülük tarihi: 15.10.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.