English

YURT DIŞINDA GRUP FİRMASINDAN YAPILAN ALIMLARIN TRANSFER FİYATLANDIRILMASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2752

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 03.06.2016 tarih ve 64597866-125[13-2016]-10556 sayılı özelgesinde;

Şirketinizin kimya sanayi başta olmak üzere beşeri, veteriner, zirai bakım, koruma ve tedavi müstahzarları, ilaç aktif maddeleri ile endüstriyel ürünlerin üretimi ve pazarlaması konularında faaliyet gösterdiği,

Türkiye pazarında alternatifi bulunmayan “…” adlı ürününüzde yaşanan kalite kökenli geçici bir sorun nedeniyle üretim yapamadığınızı, söz konusu ürünü grup   firmasından temin edeceğinizi belirterek şirketinizin de transfer fiyatlandırması politikası olarak ilişkili firmalardan yapılan alımlarda geriye dönük kâr marjı yöntemini uyguladığı belirtilerek, uygulamanın transfer fiyatlandırması bakımından uygun olup olmayacağı konusunda görüş talep edilmektedir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinde;

Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. 

İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder.

Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder.

Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri,

Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, Maliyet artı yöntemi, Yeniden satış fiyatı yöntemi ile veya Emsallere uygun fiyata belirlenen yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak kendi belirleyeceği diğer yöntemleri kullanabilir.

Buna göre, şirketinizce …adlı ürününün grup firması olan … firmasından ithalatında emsallere uygun bir bedelin belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu bedelin tespitinde, yapılan açıklamalar uyarınca işlemin mahiyetine en uygun olan yöntemin kullanılacağı tabiidir.

Diğer taraftan, şirketinizin yurt dışında bulunan ilişkili kişi ile gerçekleştirdiği işlemlerde transfer fiyatlandırması politikası gereğince belirlediği fiyat veya bedelin emsallere uygunluk ilkesine göre belirlenip belirlenmediği ise şirket nezdinde yapılacak incelemeler sonucu tespit edilebilecektir.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.