English

KAYNAĞINDA KESİLEN VERGİNİN KISMİ BÖLÜNME SONUCU KURULAN ŞİRKETİN VERGİ BORCUNA MAHSUP YAPILMASI HUSUSU

Sirküler No: 2754

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 25.07.2019 tarih ve 62030549-125[15-2017/359]-E.603568 sayılı özelgesinde;

… tarihinde … vergi kimlik numaralı mükellefi … A.Ş.’nin … vergi kimlik numaralı mükellefi … A.Ş. ile devir yoluyla birleştiği,

… tarihinde … A.Ş.’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu madde kapsamında kısmi bölünme suretiyle … A.Ş. ünvanlı yeni bir şirket kurulduğu,

… tarihinde de … A.Ş.’nin isim değişikliği ile … A.Ş. ünvanını aldığı belirtilerek,

… A.Ş. tarafından kısmi bölünmeye konu faaliyetin Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili Tebliğ kapsamında işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün … A.Ş.’den devralındığı,

… A.Ş.’ye devredilen bu faaliyet kolu ile ilgili olarak … A.Ş. ve devir alınan … A.Ş.’nin yasal defterlerinde kayıtlı bulunan mevduat hesaplarına işletilen faiz gelirleri nedeniyle vergisi tevkifatı yapıldığı,

Söz konusu tevkifat tutarlarının … A.Ş. ve … Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’nin kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edildiği, ilgili dönemde zarar nedeniyle hesaplanan kurumlar vergisi bulunmadığından mahsup edilemeyen bu tevkifat tutarlarının “İadesi Gereken Kurumlar Vergisi” satırında beyan edildiği,

Devir tarihi olan … tarihine kadar yukarıda bahsedilen … A.Ş.’nin iadesi gereken kurumlar vergisi tutarından … TL’lik kısmın, 252 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde … A.Ş.’nin borçlarına mahsuben iade edildiği,

Ancak, … tarihinde gerçekleşen kısmi bölünme sonrası … A.Ş.’de iade kaynağı ile ilgili herhangi bir faaliyet kalmadığı, devralınan firmanın …Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de devam ettiği, dolayısıyla aktif ve pasif kalemlerinin tümü ile yeni kurulan firmaya devredildiğinden, iadeye konu kurumlar vergisinin kalan bakiyesinin de bu devir içinde kaldığından bahisle,

… A.Ş. ve … Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’nin kalan … TL. iadesi gereken kurumlar vergisinin firma adına kullanılabilmesi ve bu iade alacağının firma borçlarına mahsubunun yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Tek bir üretim veya hizmet işletmesi bulunan kurumun, taşınmazlar ve iştirak hisselerini kısmi bölünmeye konu etmesi mümkün olup anılan işletmeyi ise kısmi bölünme kapsamında devretmesi mümkün değildir.

Buna göre … A.Ş. ve … A.Ş. ile devir yoluyla birleşen … Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’nin kalan iadesi gereken kurumlar vergisinin.A.Ş.’nin kısmi bölünmesi sonucu kurulan firmanın ..Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ünvan değişikliği öncesi Gayrimenkul A.Ş.)’ye devri söz konusu olmadığından talebinizin yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.