English

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:509)

Sirküler No:2757

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik Tebliğler gözden geçirilerek tüm tarafların tek kaynaktan bilgilendirilmesinin temini ile elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amaçlanmıştır.

Elektronik ortamda düzenlenebilen belgeler;

 e-Fatura Uygulaması:

 e-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları e-fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.

e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt ortamdaki fatura (e-arşiv uygulamasına dahil olanlar /dahil olma zorunluluğu getirilenler ise uygulamaya dahil oldukları /zorunlulukların başladığı tarihten itibaren e-arşiv fatura) düzenlemek zorundadırlar.

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Olan Mükellef Grupları;

  • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brut satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli Ⅰ sayılı listedeki malların (akaryakıt,yağlar ve türevleri) imali, ithali, teslimi vb. Faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli Ⅲ sayılı listedeki malları (meyve suları,alkollü içecekler ve tütün ve mamülleri) imal,inşa ve/veya ithal edenler,
  • Elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları,İnternet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayılmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklemcılığı hizmet aracıları,
  • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler,
  • Bu Tebliğle belirlenen hadlerin altında kalan mükellefler de istemeleri halinde e-Fatura uygulamasından yararlanabilir.

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi;

-5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)şartını 2018 veya 2019 hesap döneminde sağlayan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayın başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅰ) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya aynı Kanuna ekli (Ⅲ) sayılı liste kapsamındaki malların imal inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 01.07.2020 tarihinden itibaren. 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

-Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 01.07.2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

-Komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Arşiv fatura uygulaması; 

1-) e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına tebliğin yayım tarihi itibariyle geçmiş olan mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar,

2-) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet reklamcılığı hizmet aracıları 01.01.2020 tarihine kadar, (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)

3-) e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30.000.-TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000.-TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

Ayrıca, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454) 01.01.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılmış olacağından 2018 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL üzeri olan mükellefler için e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş tarihinin 01.01.2020 olduğunu hatırlatmak isteriz.

Yürürlülük tarihi: 19.10.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.