English

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:509)

Sirküler No: 2759

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu; 

1-) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅰ) sayılı listedeki malların (akaryakıt,yağlar ve türevleri) imali, ithali, teslimi vb. Faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,

2-) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (Ⅲ) sayılı listedeki malları (meyve suları,alkollü içecekler ve tütün ve mamülleri) imal,inşa, ithalini ve anabayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,

3-) Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,

4-) Şeker Kanununun tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,

5-) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,

6-) Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan gübre takip sisteminde kayıtlı kullanıcılar 01.07.2020 tarihinden itibaren,

7-) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,

8-) Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulamaya geçmek zorundadırlar.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu;

-Serbest meslek erbaplarından, 01.01.2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 01.06.2020 tarihinden itibaren,

– 01.01.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen üçüncü (3) ayın sonuna kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu;

1-) e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar 01.07.2020 tarihinden itibaren,

2-) Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

e-Gider Pusulası Uygulaması;

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamasına zorunlu olarak dahil olacağı, belirlenen mükelleflerin belirtilen süre içerisinde e-Gider Pusulası düzenlemeleri gerekecektir.

e-Bilet Uygulaması;

-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler 01.01.2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)e Bilet uygulamasına geçmek bu tarihten itibaren e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi düzenlemek zorundadırlar.

-Sinema işletmeleri 01.07.2020 tarihine kadar (01.07.2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar) e-Bilet uygulamasına geçmek zorundadırlar.

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması; 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına belirlenecek süre içerisinde sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin uygulamaya dahil olması gerekecektir.

e-Sigorta Poliçe Uygulaması; 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Sigorta Poliçe uygulamasına belirlenecek süre içerisinde sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin uygulamaya dahil olması gerekecektir.

e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması;

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilecek yetkili müesseselerin belirlenecek süre içerisinde uygulamaya dahil olması gerekecektir.

e-Dekont Uygulaması; 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Dekont uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilecek bankaların belirlenecek süre içerisinde uygulamaya dahil olması gerekecektir.

Elektronik Belgelere İlişkin Ortak Hükümler; 

e-Belge uygulaması kapsamındaki mükellefler,

1-) e-Belge uygulamalarına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımı sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan ve hizmete sunulan e-Belge portalleri aracılığıyla (GİB Portal Yöntemi),

2-) Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla (Özel Entegratör Yöntemi),

3-) Kendi bilgi işlem sistemlerinden Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemleriyle doğrudan entegre edilmesi yoluyla (Doğrudan Entegrasyon Yöntemi), yararlanabileceklerdir.

Yürürlülük tarihi: 19.10.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.