English

YURT İÇİNDE BULUNAN FİRMAYA FRANCHİSE HİZMETİ İÇİN DÜZENLENECEK FATURA VE KDV BEYAN DÖNEMİ

Sirküler No: 2767

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 19.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14010-3-568 sayılı özelgesinde;

… tescilli markanızın diğer işletmelere kullandırılmasına ilişkin verilen franchise hizmetinden elde edilen gelirlerin beyan dönemi hakkında görüş talep edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Yönünden;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurum kazancı, ticari kazanç niteliği taşıdığı ve ticari kazanç gibi tespit edildiğinden elde etme yönünden tahakkuk esası geçerlidir. Kurum kazancının hesap dönemleri itibariyle tespit edilerek, dönemler itibariyle gerçekleşmiş gelir ve giderlerin safi kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekir.

Tahakkuk; gelirin ve giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmesini ifade eder. Tahakkuk esasında, geliri doğuran muamelelerin eksiksiz olarak tekemmül etmiş olması, gelirin elde edilmiş sayılması için yeterlidir.

Şirketinizin ” … tescilli markası adı altında faaliyet göstermek isteyen diğer işletmelere Franchise hakkını (marka ve know-how) vermesi sonucu … A.Ş. ile Franchise almak isteyen şirket arasında imzalanan Franchise Sözleşmesi gereğince Franchise alan, her ay şirketinize Franshise verilmiş restoranın net satış tutarının % 8 i tutarında sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere isim hakkı ücreti ödeyeceği, belirtilmektedir.

Franchise alanın sözleşme uyarınca her ayın sonunda ilgili aya ilişkin net satışlarını rapor haline getireceği ve takip eden ayın en geç 10. günü içerisinde şirketinize sunacağı ve tarafınızdan raporda belirtilen aylık net satış tutarı üzerinden % 8 olarak hesaplanan ve Franchise alan tarafından şirketinize ödenen tutarın faturasının o ayı takip eden ayın 10. gününe kadar düzenlenerek gönderileceği belirtilmektedir.

Buna göre ticari kazanç gibi tespit edilen kurum kazancının tespitinde tahakkuk esası geçerli olduğundan her aya ilişkin olarak düzenlenen raporda net satış tutarının belirtilmesi nedeniyle şirketinizin gelirinin söz konusu raporun düzenlendiği tarih itibariyle tahakkuk edeceği ve ilgili dönem kurum kazancına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutulacağı tabiidir.

Katma Değer Vergisi Yönünden;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde; kiralama işlemlerinde vergiyi doğuran olay hizmetin ifası ile meydana gelmekte olup, birden fazla vergilendirme dönemini kapsayan kiralama işlemlerinde ise Kanunun 10/c maddesi hükmü uyarınca her bir vergilendirme dönemine isabet eden KDV’nin ilgili dönemler itibariyle beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan franchising; isim, marka, imtiyaz hakkının bir bedel karşılığında kullandırılması olup taraflar arasında bir sözleşme çerçevesinde uzun dönemli ve sürekli bir ilişkiyi zorunlu kılmaktadır.

Buna göre, franchise sözleşmesi gereğince her ay itibariyla franchise hizmeti verilen işletmelerin net satış tutarının yüzde sekizi oranında belirlenen tutar üzerinden hesaplanan KDV’nin aylık olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.