English

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİ GELİR VERGİSİ İLE DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNADIR

Sirküler No: 2773

Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde ise “Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.)“nin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 10/9/2014 tarih ve 6552 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ile eklenen Ek 9 uncu maddede ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Hizmet akdiyle çalışanlar) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Evlerde hizmet sunan kişilerin elde ettikleri gelir, Gelir Vergisi Kanunu yönünden “ücret” olarak nitelendirilmektedir.

Söz konusu ücretin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için;

– Hizmetin özel fertler tarafından verilmesi,

– Hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan sair yerlerde verilmesi,

– Çalışanların, mürebbiyelik hariç olmak üzere orta hizmetçilik, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri yukarıda belirtilen şartlar dahilinde gelir vergisinden istisna edilmelidir. (07.04.2015 tarihli, GVK-98/2015-1 Sayılı, Gelir Vergisi Sirküleri/98)

Diğer taraftan, istisnanın uygulamasında hizmet erbabının Türkiye’de dar mükellef veya tam mükellef statüsünü taşımasının bir önemi bulunmadığından, dar mükellef kişilerin elde edecekleri ücretlerin de yukarıda yer alan şartları taşımaları kaydıyla gelir vergisinden istisna edileceği tabiidir.

Damga Vergisi Kanunu Yönünden;
Damga Vergisi Kanununda yer alan II Sayılı Listenin “IV – Ticari ve medeni işler ile ilgili kâğıtlar” başlığının 34. maddesine göre Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine göre ödenen ücretler Damga Vergisinden istisna edildiğinden bu ücretlerden damga vergisi kesintisi yapılmamalıdır.
Evlerinde hizmetli çalıştıran/çalıştıracak olan ev sahiplerinin yukarıdaki hususlara uymalarını öneririz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.