English

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO :456) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (SIRA NO: 511)

Sirküler No: 2776

19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin bazı bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Amaç ve Kapsam başlıklı bölümünün birinci paragrafı, Vergi Usul Kanun hükümlerine göre muhataplarına tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek, şeklinde değiştirilmiştir.

Tanımlar başlıklı bölümünün birinci paragrafı İnternet Vergi Dairesi: Mükellefler tarafından şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin gönderilmesi, ödeme yapılması, vergi levhası, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge alınması gibi vergisel işlemlerin yapıldığı ve Başkanlık tarafından hizmete sunulan elektronik ortam veya ortamları, şeklinde değiştirilmiştir.

Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi başlıklı bölümünde yer alan “vergi dairesi” ibaresi “tebligatı yapan birim” olarak değiştirilmiş, aynı bölüme Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebilir. Bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez, şeklinde paragraf eklenmiştir.

Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış” başlıklı bölümüne Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Kanunun 93 üncü ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacaktır, şeklinde paragraf eklenmiştir.

Diğer Hususlar başlıklı bölümüne;

-Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlayacağı,

-Bağlı vergi dairesi müdürlükleri elektronik tebligat uygulamasına 1/1/2020 tarihi itibarıyla başlanılacağı, şeklinde paragraflar eklenmiştir.

Yürürlülük tarihi: 19.10.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.