English

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19.UNCU MADDESİ KAPSAMINDAKİ TEŞVİKLERDEN FAZLA YARARLANILAN SÜRELERE İLİŞKİN PRİMLERİN İADESİ

Sirküler No: 2777

Kurumun 08.11.2019 tarihli, 41481264-207.02-E.17331001 sayılı, 4447 sayılı Kanunun geçici 19.uncu maddesi hatalı tanımlamalar konulu GENEL YAZISI ile yapılan açıklamalar aşağıdadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020/Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay olarak uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.” hükmü yer almaktadır.
2018/22 sayılı Genelgenin “4-Destekten yararlanma süresi” başlıklı bölümünde ise; sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden 12 ay/18 ay destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde aranılan şartların ağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanılabilmesinin mümkün bulunduğu açıklanmıştır.

Yapılan incelemelerde söz konusu sigortalılar;

– 17103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 27103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,

– 27103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 17103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,

Yeni işe girdikleri işyeri işvereni tarafından yapılan tanımlama sırasında sigortalı için ilk tanımlama yapılan işyerinden kalan süre yerine 12 ay ya da 18 aylık sürelerin verildiği, dolayısıyla prim teşvikinden ya da prim teşviki ile birlikte ücret desteğinden yersiz yararlanıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu yersiz yararlanılan teşvik süreleri düzeltmeleri Kurum sistemince yapılmıştır. Düzeltmeler kapsamında geriye yönelik olarak haksız şekilde yararlanıldığı belirtilen teşvik ve destekler için haksız yere yararlanılan işyerlerine mahsus olmak üzere, tahakkuk eden borç işverenlere gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın 5 iş günü içerisinde tebliğ edilecek, 5 iş günü içerisinde ödenmesi halinde işverenlere ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

17103 ile 27103 nolu teşvik sürelerinden hatalı yararlanmış/yararlanmakta olan işverenler 2019/10.uncu döneme ait bildirgelerini Kuruma verilmeleri sırasında borçları gözükeceğinden mevcut teşviklerden yararlanamayabilirler. Bu işverenlerin   e-sigorta şifresi ile sistemden borç sorgulaması yapılmalarını, hatalı işlemlerden kaynaklanan primlerini ayın 23.ünden önce ödemelerini, mevcut teşviklerden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.