English

YABANCI MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞ HESAPLARININ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA TEVKİFAT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (308 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ)

Sirküler No: 2780

20/11/2019 tarih ve 30954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 308 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin de değişiklik yapılmasına dair Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile yabancı merkezi saklama kuruluşu ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları nezdinde  açılan hak sahibi bazında olmaksızın  toplu olarak tutulduğu ve izlendiği hesapların  Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamındaki tevkifat ve bildirim sorumlulukları ile bu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının alış bedellerinin tespit edilmesine ilişkin esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 20/6/2019 tarihli İlke Kararı uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılacak toplu hesaplarda yalnızca Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen ve sermaye şirketi olarak değerlendirilen yabancı kurumlar ile yabancı fonların sahip olduğu devlet iç borçlanma senetlerini tutulabilecekleri belirtilmiştir.

Yabancı merkezi saklama kuruluşu bünyesinde açılan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulması ve bu hesaplarda toplu olarak izlenen sermaye piyasası araçlarına Sermaye Piyasası Kurulu Kararı uyarınca Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen ve sermaye şirketi olarak değerlendirilen yabancı kurumlar ile yabancı fonların sahip olabilmesi nedeniyle, yabancı merkezi saklama kuruluşları ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarının yabancı merkezi saklama kuruluşları için belirlenmiş esaslara göre verdikleri saklama hizmetleri nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifat ve bildirim sorumlulukları bulunmamaktadır.

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca açılan toplu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının maliyet bildirimi; müşterinin talimatına istinaden hesap dışındaki hak sahibi bazında tutulan başka bir hesaba virman yapılması durumunda, menkul kıymet alıcısı müşterinin yazılı olarak bildirdiği fiyat, menkul kıymetlerin alış bedeli kabul edilecektir.

Bedel, menkul kıymetin virman veya satışının gerçekleştiği günden önceki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının %10 altında/üzerinde oluşabilecektir. Ancak bildirilen bedelin %10’luk marjı aşması veya müşterilerin herhangi bir fiyat bildirmediği durumlarda menkul kıymetin başka bir hesaba virmanının gerçekleştiği günden önceki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınacaktır.

Ağırlıklı ortalama fiyat bilgisinin tespitinde virman gününden bir önceki günde Devlet tahvili ve hazine bonoları için T.C. Merkez Bankasınca açıklanan fiyatların dikkate alınması gerekmektedir. 

Yürürlülük tarihi:20.11.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.