English

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE AR-GE PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU

Sirküler No: 2787

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğünün 17.07.2019 tarih ve 16700543-125[17-515-211]-E.50642 sayılı özelgesinde;

Teknoloji geliştirme bölgesinde uzaktan kontrol sistemi ile dozajlama pompası üretimini geliştirdiğiniz, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirilen pompaları üretimle çoğaltarak satış geliri elde ettiğiniz belirtilerek, elde ettiğiniz kazanca yönelik istisnanın bu yeni teknoloji kapsamında üretilen ürünün hangilerine uygulanacağı, seri üretimin hangi aşamada başlamış kabul edileceği, geliştirilen ürünün sadece ilk örneğinin mi istisnadan yararlanabileceği, istisna uygulamasında ilk satışın bir kriter olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, yapılacak tek satış sözleşmesi ile daha sonra geliştirilen ürünün kısım kısım teslim edilmesi halinde istisnanın her bir kısma uygulanıp uygulanamayacağı, farklı özelliklere sahip ürünlerin ayrı bir seri kabul edilip her bir seri için istisna uygulanıp uygulanamayacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde;

“…

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

Kapsadığı hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

İstisna hükmünden yararlanılabilmesi için; 

-Bu Kanunda tanımlanan teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi,

-Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan olması,

-Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayrımının yapılması gerekmektedir. 

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre;

-4691 sayılı Kanunda belirtilen şartların sağlanması halinde ve anılan Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde teknoloji geliştirme bölgesinde yürüttüğünüz “…” isimli Ar-Ge projesi kapsamında elde ettiğiniz kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

-Söz konusu proje kapsamında geliştirdiğiniz ürünün deneme üretiminin yapılıp pazarlanabilir aşamaya geldiği sırada seri üretimin başladığı kabul edilecek, seri üretim kapsamında yapılacak ürün satışından elde edilen kazancın sadece teknoloji geliştirme bölgesinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinden doğan gayrimaddi hakka isabet eden kısmı transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle söz konusu istisnaya konu edilebilecektir.

-Ar-Ge projeniz kapsamında geliştirdiğiniz ürüne ilişkin olarak teknoloji geliştirme bölgesi içinde verdiğiniz, uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançlarınız da kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.