English

HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİT UYGULAMASI. (309 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ)

Sirküler No: 2792

03/12/2019 tarih ve 30967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 309 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti hakkında uygulamasına yönelik açıklamaları kapsamaktadır.

7186 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti başlıklı 113 üncü maddesi yeniden düzenlenmiştir.

Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep etmeleri halinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının KDV dahil tutarın %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınır.

Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmaz ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmayacaktır.

Kazançların tespitinde ise,

  • Bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınmayacağı,
  • Bu kazançları dışındaki beyana tabi diğer kazanç veya iratları hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacağı,
  • İki yıl geçmedikçe bu usulden çıkmaları mümkün olmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca Hasılat Esaslı Kazanç usulüne geçen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bu usule geçtiği tarihten sonra 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri uyarınca bir takvim yılı içinde iki kez özel usulsüzlük cezası kesilenlerin, cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları için bu uygulamadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından faydalanılabilmesi için;

– Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunması,

-Bu faaliyetlerden kaynaklanan hasılatın tamamının elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde edilmesi,

-Gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine uygulamadan yararlanma hususunda yazılı olarak talepte bulunulması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.