English

YASAL DEFTERLERİN NOTER TASDİK İŞLEMLERİ

Sirküler No: 2793

2020 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2019 tarihinde sona ermektedir.

Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanun hükümleri gereği aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur.

Gelir Vergisi Mükellefleri (Gerçek kişiler, Kollektif ve Komandit şirketler)

 • Yevmiye defteri,
 • Defterikebir,
 • Envanter defteri,
 • Genel kurul toplantı ve Müzakere defteri (Kollektif ve Komandit şirketler için)

İşletme esasına göre defter tutan mükellefler ile Serbest Meslek Erbabı (213 sayılı Vergi Usul Kanununun 486 Seri No’lu Genel Tebliğ uyarınca) 01.01.2019 tarihinde itibaren defterlerini GİB Web sayfası üzerinden “Defter-Beyan” sisteminden elektronik ortamda tutulacağından defter tasdiki yaptırılmayacaklardır.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Anonim, Limited şirketler, Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler ve Kooperatifler)

 • Yevmiye defteri,
 • Defteri kebir,
 • Envanter defteri,
 • Damga vergisi defteri, (Anonim şirketler ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler)
 • Yönetim kurulu karar defteri (Anonim şirketler,kooperatifler)
 • Müdürler kurulu karar defteri (Limited şirketler tarafından kullanımı ihtiyaridir.)
 • Pay defteri,(Anonim, limited şirketler ile kooperatifler)
 • Genel kurul toplantı ve Müzakere defteri (Anonim,Limited şirketler, Kooperatifler)
 • Bitim işleri defteri(Faaliyet konusu ücret karşılığı boyama,basma,yazma,kasarlama,apre,ve cilalama olan firmaların bu işlerin bitim işleri kapsamında olması nedeniyle imalat defteri yerine bitim işleri defterini süresi içinde tasdik ettirip tutmaları gerekir.)

Defteri kebirin Vergi Usul Kanunu’na göre tasdiki zorunlu olmayıp, Türk Ticaret Kanunu’na göre zorunludur. Ticari davalara delil olabilmesi için defteri kebirinde tasdikini öneriyoruz. Ayrıca, halka açık şirketlerde defteri kebirin tasdiki Sermaye Piyasası Kanunu’na göre zorunludur.

Şubeler, merkez kayıtlarında takip edilebileceği gibi ayrı defter tasdik ettirilerek çıkarılacak bilanço ile merkezde konsolide edilebilir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 221 inci maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesi hükümleri uyarınca, öteden beri işe devam etmekte olan mükelleflerin defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (2020 yılında kullanılacak defterler için aralık ayı sonuna kadar) notere tasdik ettirmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Defterlerini ertesi yılda kullanmak isteyenler, OCAK AYINDA, hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilenler (Özel hesap dönemi) bu dönemin ilk ayı içinde yeniletmeye (ARA TASDİKİ YAPTIRMAYA) mecburdurlar.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.               

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.