English

FİİLİ HİZMET SÜRESİ KAPSAMINDA OLAN İŞYERİ İŞVERENLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sirküler No: 2823

5510 sayılı Kanunun 40.ıncı maddesinde fiilî hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerleri ile sigortalılar aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Kapsamdaki Kapsamdaki
İşler/İşyerleri Sigortalılar
1) Kurşun ve arsenik işleri 1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar.
  2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar.
  3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle  yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar.
  4) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar
 
2) Cam fabrika ve atölyeleri 1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
  2) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar.
  3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar.
  4) Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
  5) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar.
  6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar.
  7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar.
  8) Y         8  8)Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar.
  9) Traş işlerinde çalışanlar.
  10) Asitle hak ve cilâlama işlerinde çalışanlar.
  11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar.
  12) Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar.
3) Cıva üretimi işleri sanayii 1) Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar.
  2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar.
4) Çimento fabrikaları 1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar.
  2) Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar.
  3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar.
5) Kok fabrikalarıyla termik santraller 1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar.
  2) Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar.
  3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar.
  4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar.
  5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
  6) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar.
 

6) Alüminyum fabrikaları

 

1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar.

  2) Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar.
  3) Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar.
7) Demir ve çelik fabrikaları 1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar.
  2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar.
  3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar.
  4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar.
  5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar.
8) Döküm fabrikaları 1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
  2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
  3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.
9) Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler 1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işlerinde çalışanlar.
  2) Asidin yapılma safhalarındaki işlerinde çalışanlar.
  3) Baca gazlarından asit elde edilmesi işlerinde çalışanlar.
10) Yeraltı işleri Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar.
11) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar.
12) Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı   gerektiren işler 1) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20- 35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.
  2) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işlerde çalışanlar.
  3) Dalgıçlık işinde çalışanlar.
15)  İtfaiye veya yangın söndürme işleri Yangın söndürme işlerinde çalışanlar.
16)  Basın ve gazetecilik mesleğinde suretiyle fiilen çalışanlar.   Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak
20) İnsan sağlığına ilişkin işler  11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar.

 

Yukarıdaki işler/işyerleri ve kapsamdaki sigortalılıklarla ilgili hatalı (İşyeri nace kodları ile işe giriş bildirimindeki çalışanların meslek kodları uyumsuzlukları vb.) bildirimler nedeniyle Kurumca işverenlere çeşitli yazılar gönderilmektedir.

Kurumun sistem üzerindeki tespitleri ile denetimlerde geriye doğru 10 yıl sorun yaşamamak için yukarıdaki şartlara sahip işveren ve yetkililerinin mevcut uygulamalarını gözden geçirmelerini, şartları sağlayanların aylık prim ve hizmet belgelerini 5510/40.ıncı maddesi kapsamında Kuruma vermelerini, hatalı bildirimleri olanların gerekli düzeltmeleri yapmalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.