English

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN YENİDEN UZATILMASI HAKKINDA KARARI

Sirküler No: 2836

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 16 ıncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline Kaydolmak zorundadır.

28/12/2019 tarih ve 30992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17.12.2019 tarihli ve 2019/387 sayılı Kararı ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’ den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirmeleri için 31.12.2019 tarihine kadar verilen sürenin 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmasına,

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 31.12.2019 tarihine kadar verilen sürenin 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmasına,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 31.03.2020 tarihine kadar verilen sürenin 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmasına,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 30.06.2020 tarihine kadar verilen sürenin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına,

Karar verilmiştir.

Veri Sorumluları Sicili, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) sadece internet üzerinden kayıt yapılabilir.

Sicile kayıt zorunluluğu bulunan veri sorumluların sicile süreside kayıt olmaması durumunda ya da kaydın yönetmelikte belirlenen şartları sağlamaması durumunda yirmi bin (20.000) TL’den bir milyon (1.000.000) TL’ye kadar idari para cezası verileceğini önemle hatırlatmak isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar,

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 15.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar,

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenlere 25.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar, idari para cezası verilecek.

Özel hayatın korunmasını ve güvence altına alınmasını temin etme amacını taşıyan Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesi, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kişilere altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Söz konusu Kanun yürürlükte olduğundan veri ihlalinden dolayı ceza kesilebileceğini hatırlatmak isteriz.

VERBİS ile ilgili detaylı açıklamalara Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun https://www.kvkk.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.