English

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sirküler No: 2838

31.12.2019 tarih ve 30995 (5’inci mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48) de Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/56) ile yeniden düzenlenmiştir.

1)-Tebliğin İhracat bedellerinin yurda getirilmesi başlıklı 3’üncü maddesinde yapılan değişiklikte ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde yurda getirilmesi veya bankaya transfer edilmesi gerektiği, ihracat bedeline ilişkin dövizin ise bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilme şekillerine “Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) esası eklenmiştir.

2)-Tebliğin özelliği olan ihracat başlıklı 5’inci maddesinde yapılan değişiklikte ihracat bedellerinin yurda getirilerek bankaya satılması zorunluğu ibaresi kaldırılarak yerine yurda getirilmesi şeklinde değiştirilmiştir.

Maddeye eklenen 5’inci fıkra ile İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunluluğu eklenmiştir.

3)-Tebliğin İhracat işlemlerinde sorumluluk başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan ihracat bedellerinin süresinde yurda getirilerek bankalara satılması ibaresi kaldırılarak bedellerin süresinde yurda getirilmesi şeklinde değiştirilmiştir.

4)-Tebliğin İhracat bedelinden indirimler başlıklı 7’nci maddesinde yer alan ihracat bedelinden mahsubu yapılacak giderler içerinde yer alan “görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde döviz transfer talepleri “ibaresi kaldırılmıştır.

Maddenin 4’üncü fıkrası ise “Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

5)-Tebliğin Hesap kapatma, ihbar ve ek süre başlıklı 8’inci maddesine fıkralar eklenmiştir. 

– Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenir.

-Mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce verilen 24 aylık ek sürenin sonunda mücbir sebebin devamının belgelenmesi halinde açık ihracat hesabının kapatılmasına ilişkin talepler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

6)- Mücbir sebep halleri başlıklı 9’uncu maddeye fıkra eklenmiştir.

-Mücbir sebep halleri dışında kalan, ancak bedel getirme süreleri içerisinde ihracat bedelinin yurda getirilmesine engel olan ve resmi kayıtlarla tevsik edilebilen durumlar Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince haklı durum olarak değerlendirilebilir.

7)-Terkin başlıklı 10’uncu maddenin birinci fıkrası değiştirilmiş ve aynı maddeye fıkralar eklenmiştir.

(1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

a)30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

b) 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,

c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 9 uncu maddede belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, terkin edilmek suretiyle kapatılır.

(3) Birinci fıkra kapsamında bankalarca yapılabilecek terkin işlemleri 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen 90 günlük ihtarname süresi içerisinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince gerçekleştirilir.

8)- Tebliğin usul ve müşterek hükümler başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılarak Tebliğe geçici madde eklenmiştir.

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte açık bulunan ihracat hesapları için, bu Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanır.

(2) İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınana kadar İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması mümkün olabilecektir.

Yürürlülük tarihi: 31.12.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.