English

2020 YILI İÇİN UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2841

27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ilişkin 64 Seri No’lu Genel Tebliğ ile 2020 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranı uygulanması suretiyle belirlenmiştir.

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarları yeniden değerleme oranında artırılmış 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar tabloda gösterilmiştir.

488 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2020 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılarak 3.239.556,40 TL olmuştur.

1-Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48

2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89

3- Bilançolar 68,70 TL

4- Gelir tabloları 32,90 TL

5- İşletme hesabı özetleri 32,90 TL

6- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59

7- İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlar Binde 5,69

8- Yıllık gelir vergisi beyannameleri 89,10 TL

9- Kurumlar vergisi beyannameleri 119,00 TL

10- Katma değer vergisi beyannameleri 58,80TL

11- Muhtasar beyannameler 58,80 TL

12- Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 58,80TL

13- Gümrük idarelerine verilen beyannameler 119,00 TL

14- Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 43,70 TL

15- Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 43,70 TL 

Yürürlülük tarihi:01.01.2020 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.