English

2020 YILINDA MALUL VE ENGELLİLER TARAFINDAN SAHİP OLUNACAK TAŞITLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASINA AİT ÜST LİMİT YENİDEN BELİRLENDİ

Sirküler No: 2876

27/12/2019 tarih ve 30991 (2’nci mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (Ⅱ) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No’lu Tebliğ ile değişiklik yapılmıştır.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan malul ve engellilerin kullanımına mahsus iktisap edecekleri taşıtlara ilişkin bedelin üst sınırı motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli “247.400.-TL” olan tutar “303.200.-TL’nin” şeklinde,

Uygulama Genel Tebliğin (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesinin (12) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaftır. Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan parantez içi hükümle, aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine istisna uygulanmasına ilişkin belirlenen gümrüklenmiş değeri 247.400.-TL olan tutar 303.200.- TL’ yi aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulmuştur.

Şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, gümrüklenmiş değeri, belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerekecektir.

Yürürlülük tarihi: 01.01.2020 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.