English

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 2878

05/02/2020 tarih ve 31030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Sıra No’lu Genel Tebliğ ile Geri Kazanım Katılım Payının beyanına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak hazırlanan Genel Tebliğ ile;

-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar

Beyan dönemleri;

-Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

-Diğerleri için üç aylık, olarak belirlenmiştir.

Üç aylık beyan dönemleri;

-Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

-İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

-Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

-Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık ayları olarak belirlenmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekecektir. 

Beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. 

Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebileceklerdir. 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Kanunda öngörülen fiillere ilişkin müeyyideler uygulanır.  Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari nitelikteki cezalar, bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmayacağı belirtilmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası gerektirmesi hâlinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 01.01.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen idari yaptırımlar uygulanacaktır. 

  • Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü gereği 22.109.-TL idari para cezası verilir.
  • Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi hükmü gereğince katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.
  • Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2872 sayılı Kanunun 26’ ncı maddesi doğrultusunda, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Tebliğin yürürlülük tarihi: 05.02.2020 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.