English

Prime tabi olan ve olmayan kazançlar

Değerli okuyucularım;

Bu sayımızda çalışanlara ücret ve ücret benzeri ödemelerden hangilerinin sigorta primine tabi olduğu hakkında bilgiler aktarmak istedim. Sigorta müfettişlerinin teftişlerinde sigorta primine tabi olduğu halde prim ödenmemesi sebebiyle prim ve gecikme faizleri ile karşılaşılmaktadır.

5510 sayılı Kanun’un 80 nci maddesinde hizmet akdiyle çalışan sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 a) Prime Esas Kazançların Hesabında;

 1) Hak edilen ücretlerin,

 2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

 3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamı esas alınır.

 b) Prime Tabi Olmayan Kazançlar:

Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi  tutulmaz.

c) Her Ne Adla Yapılırsa Yapılsın Tüm Nakit Ödemeler Prime Tabidir:

Yukarıda (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Çalışanlara verilen akaryakıt bedeli ve kreş yardımı tutarı bu kapsamda değerlendirilip, ödendiği ayda prime tabi olması gerekir.

Bu genel açıklamadan sonra sigorta primine tabi olan ve olmayan ödemelerin listesini ekliyorum.

Bu liste çerçevesinde kayıtlarınızın gözden geçirilmesini tavsiye ederim.

Şerif ARI

Yeminli Mali Müşavir


PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR

PRİME TABİ (+) /PRİME TABİ DEĞİL (-)

HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU 

1- Ücret 
 Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri 
a) Zaman birimine göre ücret

+

Hak Edilen Ay

* Fazla çalışma / mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Yıllık izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

b) İşbirimi esasına göre ücret 

+

Hak Edilen Ay

* Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

* Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Transfer ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Transfer verimi ücreti

+

Hak Edilen Ay

c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Hazırlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Tamamlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

* Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

* Komisyon ücreti

+

Hak Edilen Ay

e) Zam ve Tazminatlar

+

Hak Edilen Ay

* Bakım tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Vardiya tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Ağır vasıta tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* İş güçlüğü tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Yıpranma tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Özel hizmet tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Yabancı dil tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* İmza zorunluluğu tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Makam tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Uçuş tazminatı

+

Hak Edilen Ay

* Arazi zammı

+

Hak Edilen Ay

* İş riski zammı

+

Hak Edilen Ay

* Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

+

Hak Edilen Ay

f) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler 

+

Hak Edilen Ay

g)  Avukatlık vekâlet ücreti (Bordrolu)

+

Hak Edilen Ay

  2-  Prim İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak
* Tabii afet yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen kira yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen giyecek yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen yakacak yardımı

+

Ödendiği Ay

* Askerlik yardımı

+

Ödendiği Ay

* Sünnet yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen taşıt yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen ısıtma yardımı

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen elbise dikiş bedeli

+

Ödendiği Ay

* Nakit ödenen ayakkabı bedeli

+

Ödendiği Ay

* Yılbaşı parası

+

Ödendiği Ay

* Kreş parası

+

Ödendiği Ay

* Bayram harçlığı

+

Ödendiği Ay

* İzin harçlığı

+

Ödendiği Ay

* Bayram ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* Yılbaşı ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

* 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

* 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

* Jübile ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

* Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

+

Ödendiği Ay

* Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

+

Ödendiği Ay

* Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

+

Ödendiği Ay

* İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

+

Ödendiği Ay

 3- Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar
a) Ayni yardımlar

b) Ölüm, doğum ve evlenme yardımı

c) Görev yollukları

d) Seyyar görev tazminatı

e) Kıdem tazminatı

f) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki

    toplu ödemeler
g) Keşif ücreti

h) İhbar tazminatı

I) Kasa tazminatı

i) Çocuk zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

j) Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

k) Yemek zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)