English

Bireysel emeklilik sistemi değişti

“6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunla, bireysel emeklilik sisteminde daha önce uygulanmakta olan vergi indiriminden vazgeçilerek devlet katkısı getirilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklikle sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen ve İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gerçek ücretin tespitinde indirim olarak dikkate alınabilecektir.

Gelir Vergisi Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yapılan değişiklikle de, işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla, Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı kadarki olan kısmı gider yazılabilecektir.

Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde yapılan değişiklikle de tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 4 üncü maddesine eklenen bent hükmüyle de katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ödenecek devlet katkısı istisna kapsamına alınarak vergi yükümlülüklerinin doğmaması sağlanmıştır.

İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin yüzde 15’ ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacaktır.

Devlet Katkısı;

İşveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’ ine karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacaktır.

Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas oluşturan katkı paylarının toplamı, hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşmayacaktır.

Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilerek Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilecektir.

Katılımcılardan; en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15’ ine, en az 6 yıl kalanlar %35’ ine, en az 10 yıl kalanlar %60’ ına hak kazanacaktır.

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar, devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanacaktır.

Devlet katkısı ve getirilerinden hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenecek, hak kazanılmayan tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilecektir.

Şerif ARI

Yeminli Mali Müşavir