English

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN YENİDEN UZATILMASI KARARINA AİT DUYURUSU

Sirküler No: 3027

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 16 ıncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline Kaydolmak zorundadır.

Ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 30.06.2020 tarihine kadar belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmasına,

-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 30.09.2020 tarihine kadar belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına,

-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 31.12.2020 tarihine kadar belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, kadar uzatılmasına,

Karar verilmiştir.

Veri Sorumluları Sicili, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) sadece internet üzerinden kayıt yapılabilir.

Sicile kayıt zorunluluğu bulunan veri sorumluların sicile süreside kayıt olmaması durumunda ya da kaydın yönetmelikte belirlenen şartları sağlamaması durumunda yirmi bin (20.000) TL’den bir milyon (1.000.000) TL’ye kadar idari para cezası verileceğini önemle hatırlatmak isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar,

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 15.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar,

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenlere 25.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar, idari para cezası verilecek.

Özel hayatın korunmasını ve güvence altına alınmasını temin etme amacını taşıyan Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesi, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kişilere altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Söz konusu Kanun yürürlükte olduğundan veri ihlalinden dolayı ceza kesilebileceğini hatırlatmak isteriz.

VERBİS ile ilgili detaylı açıklamalara Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun https://www.kvkk.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.