English

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA OLAN İŞVERENLERİN İŞÇİ ÇIKARMALARI DURUMUNDA KARŞILAŞACAĞI SORUNLAR

Sirküler No: 3028

Kısa çalışma ödeneği kapsamında olan işverenlerin işçi işten çıkarmamaları gerektiğini 30.03.2020 tarihli, 2922 nolu, 17.04.2020 tarihli, 2949 nolu sirkülerimizde belirtmiştik. Gelen sorular üzerine söz konusu sirkülerimizdeki önemli kısımlar tekrar aşağıda açıklanmıştır.

26.03.2020 tarihli, 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un Madde 41’i ile 4447 sayılı Kanuna eklenen “GEÇİCİ MADDE 23” Kısa Çalışma Ödeneği süreleri ile ilgili yaptığı değişiklik aşağıdadır.

“Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemlerde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan   sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.”

17.04.2020 tarihli, 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanun (YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN) ile getirilen yenilikler aşağıdadır. Kanunun MADDE 9’u ile 4857 sayılı İş Kanununa “GEÇİCİ MADDE 10“ eklenmiştir. Maddede;
“Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret  tutarında idari para cezası verilecektir. “  hükümleri yer almaktadır. 

Maddelerdeki hükümler kapsamında:

1-) Kısa çalışma ödeneği kapsamında olan işverenlerin kısa çalışma ödeneği dönemlerinde kesinlikle işçi çıkartmamaları gerekir. 4857/25/II.inci (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller)  madde dışında işçi çıkartılması durumunda İş-Kur’ca verilen kısa çalışma ödenek tutarları iptal edilmekte ve işverenlerden bu ödenek tutarları geri istenmektedir.

2-) İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17.04.2020) itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında  işveren tarafından feshedilmemelidir.  Feshedildiği takdirde ayrıca her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret (2020 yılı için 2.943,-TL) tutarında idari para cezası kesilecektir. 

İşverenlerin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini, ilgili dönemlerdeki aylık prim ve hizmet belgelerinde işten çıkış kodlarının yukarıdaki hususlara uygun olması, uygun olmayan işverenlerin gerekli düzeltme işlemlerini biran önce yapmalarını önemle  hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.