English

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN GEÇMİŞ YILLARA AİT ZARARLARIN MAHSUBUNUN YAPILMASI

Sirküler No: 3029

Bilindiği üzere gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyannamelerinde beyan ettikleri herhangi bir yıla ilişkin zarar en fazla takip eden beş yılın kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesinde gerek yurt içi faaliyetlerden gerekse yurt dışı faaliyetlerden oluşan zararların mahsubu ile devir alınan kurumlara ait zararların mahsubu belli şartlar dahilinde mümkün bulunmaktadır.

Geçmiş yıl zararların mahsubuna ilişkin esaslar, 

-Zarar mahsubu kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde yapılmalıdır.

-Kurum kazancından mahsup edilen zararlar ile ertesi yıllara devreden zararların hangi dönemlerle ilgili oldukları ayrı ayrı belirtilmelidir.

-Geçmiş yıl zararı, mahsup imkanının doğduğu ilk hesap döneminde kurum kazancından mahsup edilmelidir. Beyannameye dahil edilmeyen ilgili yıl zararı sonraki yılda mahsup imkanı olmadığından zararın mahsubundan vazgeçilmiş sayılır.

-Matrah artırımı yapan mükellefler artırım yaptıkları yıla ilişkin geçmiş yıl zararlarının yarısını mahsup etme hakkı bulunmaktadır.

-Cari yıl beyannamesinde zarar edilse dahi geçmiş yıl zararları gösterilmelidir.

-Cari yıla ilişkin kazancın bulunması durumunda geçmiş yıl zararları geçici vergi beyannamesinde gösterilebilmektedir.

-Zarar mahsubunda en eski yıl zararından başlamak suretiyle mahsup işlemi yapılması gerekmektedir.

Devir alınan veya bölünen kurumların zararlarının mahsubu:

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, devir halinde devralınan kurumun, tam bölünme durumunda ise bölünen kurumun özsermaye tutarını aşmayan zararları kazançtan indirilebilecektir.

Devir veya tam bölünme suretiyle devralınan kurumun son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini kanuni sürede vermiş olması gerekmektedir.

Devir veya tam bölünme suretiyle devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Yurt dışı zararların mahsubu:

Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, kurumların yurt dışı faaliyetlerden doğan zararların Türkiye’de beyan edilecek olan kurum kazancından mahsubu belirli esaslara bağlanmıştır.

-Yurt dışı faaliyetlerden oluşan zararların mahsup edilebilmesi için Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olmaması ve beş yıldan fazla nakledilmemesi,

-Faaliyette bulunduğu ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen zararın o ülke mevzuatına göre denetim yetkilisine incelettirilerek rapor düzenlenerek Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi,

Halinde mahsup imkanından faydalanılabilecektir.

Gelir vergisi mükellefleri için iki tür zarar mahsup imkanı bulunmaktadır.

-Diğer kazanç ve iratlardan oluşan değer artışı kazancı ve arızi kazanç ile menkul ve gayrimenkul sermaye iradında gider fazlalığı sayılanların mahsup edilmesi mümkün değildir. Bunlar dışındaki gelir unsurlarından doğan zararın diğer gelir unsurlarından elde edilen kazançtan beyanname üzerinde mahsup edilmesi mümkündür.

-Geçmiş yıllara ilişkin zararın yine beyannamede yıllar itibariyle gösterilmesi halinde cari yıl kazancından mahsubu mümkündür.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.