English

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 3034

28/06/2020 tarih ve 31169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. 

Yapılan değişiklikle;

1-) Söz konusu Kararın Tanımlar başlıklı 2’nci maddesinde yer alan (e) işletme dönemi ve (h) yatırım dönemi fıkraları kaldırılarak aynı maddeye (k) ve (l) bendleri eklenmiştir.

k-) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) : E-Devlet kapısı uygulamasında yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı,

l-) Kullanıcı: Yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için bu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında yatırımcıdan istenecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirilmek üzere yetkilendirilmiş kişileri olarak tanımlanmıştır.

2-) Kararın Müracaat ve müracaatta aranacak belgeler başlıklı 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrası değiştirilmiştir.

(2) Proje bazlı yatırımlar konusunda davet ve duyuruya istinaden kullanıcı tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve bağımsızlık danışmanlık kuruluşları veya Türkiye’de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Ek-1’in E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir. Bu fıkra hükümleri Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak üzere yapılacak müracaatlar için uygulanmayacaktır.

3-) Aynı Kararın Yetki ve denetim başlıklı 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “yatırım ve işletme döneminde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

4-) Kararın Müeyyide başlıklı 11’inci maddesine (3) ve (4) fıkraları eklenmiştir. 

(3) Gerçekleşen sabit yatırım tutarının, Destek Kararında öngörülen toplam sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda; faiz ve kâr payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği için belirtilmiş olan azami tutarlar, gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarı oranı nispetinde düşürülür ve varsa fazladan yararlanılan destekler birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geri alınır.

(4) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumu nedeniyle yatırıma başlayamayanlar hariç olmak üzere, Destek Kararının yürürlülük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde asgari 200 milyon TL veya Destek kararında belirtilen yatırım tutarının %10’u kadar yatırım harcaması gerçekleştirdiğinin, bu kararın 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında tevsik edilememesi halinde ilgili yatırımlara ilişkin Destek kararı yürürlükten kaldırılır. Belirtilen sürede başlanamayan yatırımlar için Cumhurbaşkanınca bir yıl ek süre verilebilir. Bu fıkrada belirtilen üç yıllık süre, daha önce yürürlüğe konulmuş destek kararları için bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte başlayacaktır.

5-) Aynı Kararın Diğer hükümler başlıklı 12’nci maddesinin (3) fıkrasının başına cümleler ile (15) ve (16) fıkralar eklenmiştir. 

(3) Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip başlanabilir. Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırımı teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir. Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilir ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının %50’sini geçemez.

(15) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilir.

(16) Yatırım tamamlama vizesini müteakip üç yıl boyunca her yıl net satışların asgari %2’si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi halinde vergi indirimi desteği, 20.08.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80’inci maddesinde belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla Destek Kararında belirlenen yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Kararın Ek-1 sayılı ve” PROJE BAŞVURU FORMATI” başlıklı ekinde yer alan Bölüm (1) ve (2) değiştirilmiş bölüm (5) ile ”NOT” bilgileri eklenmiştir.

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu Kararın değişiklik yapılan 2’nci maddesi ile 4’üncü maddesi 18.092019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihide, 5’inci maddesi 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde diğer maddeler ise yayımı tarihinde (28.06.2020) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.