English

KDV İSTİSNASINDAN FAYDALANMAKSIZIN İTHAL EDİLEN MAKİNE VE TEÇHİZAT İÇİN AMORTİSMAN UYGULAMA SÜRESİ

Sirküler No: 3035

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 14.11.2019 tarih ve 11395140- 105 [VUK -1-21711]- E.977270 sayılı özelgesinde;

-Şirkete ait İstanbul/…’deki fabrikada imalat sanayinde kullanılmak üzere, … tarihli ve … sayılı Gümrük Beyannamesi ile 58.000,00 Euro tutarında yeni (kullanılmamış) olarak kimyasal su arıtma cihazı ithal ederek şirket aktifine aldığı ve kullanmaya başladığı,

-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 39 uncu maddesi kapsamında KDV istisnasından tercihen yararlanmayarak, ilgili Gümrük İdaresine, KDV ödediği,

-KDV istinasından yararlanmaksızın ithal edilen makina ve teçhizatlar için uygulanacak amortisman oran ve süresinin, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi kapsamında, aynı Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısının dikkate alınmak suretiyle hesaplanıp hesaplanamayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

-313’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.”

-315 inci maddesinde; “Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

Hükmüne yer verilmiştir.

497 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;

Aynı Kanunun Geçici 30 uncu maddesinden, gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinden;

-6948 sayılı Sanayi Sicil kanununa göre Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz olanlar, münhasıran imalat faaliyetinde kullanmak üzere,

-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunanlar, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere,

-Yatırım teşvik belgesini haiz olanlar, haiz oldukları yatırım teşvik belgesi kapsamında,

Katma değer vergisinden müstesna olarak iktisap edecekleri yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınarak hesaplanmak suretiyle yararlanabileceklerdir.

Hükümleri yer almaktadır.

Buna göre KDV istisnasından faydalanılmadan ithal edilen cihaz için 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi uygulamasından yararlanmasının mümkün bulunmadığı,

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.