English

KDV tevkifatı değişti

Katma Değer Vergisi ile ilgili 117 Seri No.lu Tebliğde KDV TEVKİFATI konusundaki değişiklikleri ilan edilmiştir. Özet bilgileri sizlere aktarıyorum.

TAM TEVKİFAT UYGULAMASI;

Aşağıda belirtilen hizmetler tam tevkifat kapsamındadır.

Tam tevkifat kapsamındaki işlemler;

– İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’ de bulunmayanlar tarafından     yapılan işlemler,

– Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

– Kiralama işlemleri,

– Reklam verme işlemleri

KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu hizmet alımları nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadır.

Reklam verme işlemleri ile ilgili tevkifat yükümlülüğü bu tebliğ ile getirilmiştir.

KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler, KDV mükellefiyeti olmayan;

– Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek,

– Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek,

– Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklâm vermektedir.

Bu şekilde reklâm verme işlemleri ile ilgili KDV, reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI;

Kısmi tevkifatta işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ nin tamamı değil, aşağıda belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilecektir.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar (genel ve özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları) , il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

– Kalkınma ve yatırım ajansları

(Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketlerin yarıdan fazla hissesine sahip olan kurum, kuruluş ve işletmeler 01.05.2012 tarihinden itibaren bu bent kapsamında tevkifat yapma zorunluluğundan çıkartılmışlardır.)

Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bu kapsamda tevkif edilen vergiler, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairesine beyan edilip kanuni süresi içerisinde ödenecektir.

Kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler;

– Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, (sadece yukarıda (b) bendinde sayılanlara karşı ifa edilen hizmetlerde 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, (sadece yukarıda (b) bendinde sayılanlara karşı ifa edilen hizmetlerde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, (sadece yukarıda (b) bendinde sayılanlara karşı ifa edilen hizmetlerde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Yemek servis ve organizasyon hizmetleri, (sadece yukarıda (b) bendinde sayılanlara karşı ifa edilen hizmetlerde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– İşgücü temin hizmetleri, (bütün KDV mükellefleri ile yukarıda (b) bendinde sayılanlara karşı ifa edilen hizmetlerde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.) 

– Yapı denetim hizmetleri, (bütün KDV mükellefleri ile yukarıda (b) bendinde sayılanlara karşı ifa edilen hizmetlerde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri, (bütün KDV mükellefleri ile yukarıda (b) bendinde sayılanlara karşı ifa edilen hizmetlerde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri, (yukarıda (b) bendinde sayılanlar dışındaki KDV mükelleflerine karşı ifa edilen hizmetlerde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri, (Profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) bütün KDV mükellefleri ile yukarıda (b) bendinde sayılanlara karşı işlemlerinde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri, (bütün KDV mükellefleri ile yukarıda (b) bendinde sayılanlara karşı ifa edilen hizmetlerde 7/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Servis taşımacılığı hizmeti, (bütün KDV mükellefleri ile yukarıda (b) bendinde sayılanlara karşı ifa edilen hizmetlerde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Her türlü baskı ve basım hizmetleri, (sadece yukarıda (b) bendinde sayılanlara karşı ifa edilen hizmetlerde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Yukarıdaki belirlenenler dışındaki hizmetler, (KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

Kısmi tevkifat uygulanacak teslimler;

– Külçe metal teslimleri, (bütün KDV mükellefleri ile yukarıda (b) bendinde sayılanlara tesliminde 7/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi, (bütün KDV mükellefleri ile yukarıda (b) bendinde sayılanlara tesliminde 7/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Hurda ve atık teslimleri, (İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının (bütün KDV mükellefleri ile yukarıda (b) bendinde sayılanlara tesliminde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

-metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi, (Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin bütün KDV mükellefleri ile yukarıda (b) bendinde sayılanlara tesliminde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri, (bütün KDV mükellefleri ile yukarıda (b) bendinde sayılanlara tesliminde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

– Ağaç ve orman ürünleri, (bütün KDV mükellefleri ile yukarıda (b) bendinde sayılanlara tesliminde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.)

Kısmi tevkifat uygulamasında sınır;

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000,- TL’ yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Bildirim zorunluluğu;

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar. (Liste tebliğ ekinde yer almaktadır)

Diğer hususlar;

Tebliğde, belge düzeni, alıcı ve satıcılar tarafından beyannamenin düzenlenmesi, mal iadeleri, matrahta değişiklik, fazla ve yersiz tevkif edilen vergilerin iadesi, tevkifata tabi işlemlerde nakden ve mahsuben KDV iadesine ilişkin işlemlerin ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Yürürlük;

Tebliğ hükümleri 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Şerif ARI

Yeminli Mali Müşavir