English

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No:3103   

21/08/2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Yapılan değişiklikler özetle;

Kararın Stratejik yatırımlar başlıklı 8’inci maddesinde yapılan değişiklikler;

(4) EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez.

Kararın Gümrük vergisi muafiyeti başlıklı 9’uncu maddesinde yapılan değişiklikler;

8’inci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

Kararın Faiz ve kâr payı desteği başlıklı 11’inci maddesinde yapılan değişiklikler;

(1) fıkranın (e) bendi; faiz ve kâr payı desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz ve kâr payı desteği tutarından düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17’nci maddenin birinci fıkrasının (t) bendi kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı döviz ve dövize endeksli kredilerde üç puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde diğer yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

(4) fıkrada yer alan 1.000.000.-TL olarak belirlenen tutar, 1.800.000.-TL olarak değiştirilmiştir.

(7) 17’nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz.

Kararın Sigorta primi işveren hissesi desteği başlıklı 12’nci maddesinde yapılan değişiklikler;

(10) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15’inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.

Kararın Öncelikli yatırım konuları başlıklı 17’nci maddesinde yapılan değişiklikler; 

(1) fıkranın (b),(d) ve (u) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(a) Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

(c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları,

(ğ) bendinde yer alan “asgari 20 milyon TL tutarı “ ibaresi kaldırılmıştır.

(j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP)enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde beş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.”

(ü) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.

(z) Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.

Kararın Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı 18’inci maddesinde yapılan değişiklikler;

(1) Fıkranın (a) bendi; Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi. Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Ancak, İstanbul ilinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 Milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknoloji sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2’nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü,5 inci ve 6’ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu kapsamda düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2’nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir.

Ancak, İstanbul ilinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

(4) fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında EK-7’de yer alan 1 inci, 2’nci 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesinde sağlanan bölgesel desteklerden, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. EK-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6’ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6’ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.

Kararın Yatırım süresi ve tamamlama vizesi başlıklı 24 üncü maddesinde yapılan değişiklikler;

(5) Bakanlıkça yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.

Kararın Diğer desteklerden yararlanma başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikler;

(1) Bu karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak olan yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilmez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkan daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

Geçici 8 inci maddede yapılan değişiklik;

(1) Bu karar daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

(a) 01.01.2017 ile 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina- inşaat harcamalarında    KDV iadesi,

(b) 01.01.2017 ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için, bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

Geçici 9 uncu maddede yapılan değişiklik;

Bu Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 9 numaralı dipnotunun (f) ve (g) bentleri ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 01.01.2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

Geçici 13 üncü maddede yapılan değişiklik;

(5) Bu madde kapsamındaki yatırımlarda, mücbir sebep veya fevkalade hal durumları dışında, asgari yüz kişilik istihdamın sağlanamadığı aylarda sigorta primi işveren hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmaz.

Kararın EK-1 sayılı ve “YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER” başlıklı tablola değiştirilmiştir.

Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİLERİ” başlıklı tablosunda 1 sektör koduna karşılık gelen satırda yer alan “dipnot 5’te” ibaresi “dipnot 4’te” şeklinde ve 4 sektör koduna karşılık gelen satır değiştirilmiştir.

Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablo değiştirilmiştir.

Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI “başlıklı bölümünde yapılan değişiklikle;

Ⅰ/A TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

1-) Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 inci ve 6’ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal früktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).

8-) Tütün ürünleri imalatı.

Ⅰ/B İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI

3-) 15 milyon TL altındaki modernizasyon yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf ipliği (İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç) yatırımları.

9-) Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW Altı kapasitedeki (çatı dahil) yatırımlar.

10-) Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar.

Ⅱ-TESVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

  C. HİZMET SEKTÖRÜ

1-) Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5000 m2olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Karayolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dahil edilmez.

6-) Spor tesisi yatırımlarında asgari 15 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

Kararın EK-6 sayılı ve “4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI “başlıklı tablo değiştirilmiştir.

Karara EK-7 sayılı “ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK İLÇELER” başlıklı tablo eklenmiştir.

Bu Kararın;

a) 6’ncı maddesi kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna eklenen cümle ile aynı maddeye eklenen beşinci fıkra 01/01/2021 tarihinde,

b) 9 uncu maddesi 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 12 inci ve 17’nci maddeleri 01/01/2021 tarihinde,

ç) 14 üncü maddesi kapsamında değiştirilen Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın  EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablonun kendisi 01/01/2021 tarihinde ,aynı tabloya ait “Dipnotlar” ise 21.08.2020 tarihinde,

d)   Diğer maddeleri 08.2020 tarihinde, yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.