English

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILDI.

Sirküler No:3104

4857 sayılı İş Kanunun işten işçi çıkartma yasağı ve ücretsiz izne çıkarma ile ilgili maddesi aşağıdadır.

Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.(1)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.(1)

hükümleri yer almaktadır.

04/09/2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2930 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki maddenin 1.inci (İşverenin işten işçi çıkarma yasağı) ve 2.inci (İşverenin işçiyi ücretsiz izne çıkartması) fıkralarında belirtilen süreler 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay daha (17/11/2020 tarihine kadar) uzatılmıştır. 

Cumhurbaşkanı Kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200904-1.pdf

İşten işçi çıkartacak ve işçilerini ücretsiz izne ayıracak işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.