English

2021 YILI EMLAK VERGİSİNE ESAS OLAN BİNA METREKARE MALİYET BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ

Sirküler No: 3105          

01/09/2020 tarih ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 maddesinin (b) bendi gereği, 2021 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri 77 Seri No’lu Genel Tebliğ uyarınca yeniden belirlenmiştir.

Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Ek için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.