English

TİCARET VE SANAYİ ODASI 2020 YILI AİDAT ÖDEMESİNİN HATIRLATMASI.

Sirküler No: 3127

Bilindiği üzere, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 24 üncü maddesinde; ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak zorunda olan tacirler kayıt oldukları odaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için ise yıllık aidat ödemek zorundadırlar.

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları ilgili oda ve borsalarda belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunmaktadır.

Munzam aidat: Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde odalarca her yıl için;

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin (2020 yılında verilen) 2019 takvim yılı gelir vergilerine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamının %0 5 oranında,

– Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise (2020 yılında verilen) 2019 takvim yılı için ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamede gösterilen ticari bilanço karı üzerinden %0 5 oranında munzam aidat ödenmesi gerekmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin 8 inci maddesine göre yıllık aidat ile munzam aidat tutarları her yılın Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

2020 yılına ilişkin ülkemizde yaşanan pandemi nedeniyle, yıllık ve munzam aidatının ilk taksitin ikinci taksit ile birleştirilerek herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin Ekim ayında ödenmesi gerekmektedir.

Aidatların belirlenen sürede ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca gecikme zammı ile ödenmesi gerekeceğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.