English

2019 YILI KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler No: 3147

17.05.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13’üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmişti.

28.10.2020 tarih ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13’üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin usul esaslar hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle;

Sermaye şirketlerinde, 30.09.2020 tarihine kadar belirlenen süre 31/12/2020 tarihi olarak değiştirilerek 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmaz.

-Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmiş ise avans ödemeleri (30.09.2020 tarihi) 31.12.2020 günü sonuna kadar ertelenir.

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler (30.09.2020 tarihi) 31.12.2020 günü sonuna kadar ertelenir.

Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına ilişkin istisnalar;

İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000.-TL ve altında kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı kararı alınan şirketler,

-Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kâr payı veya kâr payı avansının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden veya defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payının veya kâr payı avansının dağıtımı kararı alınan şirketler,

-Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kâr payının veya kâr payı avansının imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında (30.09.2020 tarihi) 31.12.2020 günü sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı kararı alınan şirketler,

Kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler (30.09.2020 tarihi) 31.12.2020 günü sonuna kadar ertelenir.

Bakanlıktan uygun görüş alınması;

İstisna kapsamındaki kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi veya kâr payı avansı dağıtımı yapılabilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur. Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr zarar tablosuna ek olarak, 

Kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı yapılacak şirketlerde, desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belge,

Kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı yapılacak şirketlerde, dağıtılacak kâr payının veya kâr payı avansının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge,

Kâr payı veya kâr payı avansı dağıtımı yapılacak şirketlerde, kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge ile birlikte Genel Müdürlüğe sunulması gerekecektir.

Yürürlülük tarihi: 28.10.2020’dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.