English

2021 YILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNA VE İNDİRİM TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3218

29/12/2020 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerindeki maktu had ve tutarlarının 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 313 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir.

2021 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;

Vergiden muaf esnaf başlıklı 9’uncu maddesinde yer alan elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatın 240.000.-TL yı aşmaması halinde muafiyetten faydalanabilecektir.

Gayrimenkuller ve Haklarda istisna başlıklı 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 7.000.-TL,

Safi kazancın tespitinde indirilecek giderler başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;

– (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 6.000.-TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000.-TL,

– (7) numaralı bendinde yer alan binek otomobillerin iktisabında amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000.-TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000.-TL,

Basit usule tabi olmanın genel şartları başlıklı 47/2 maddesinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

– Büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000.-TL,

– Diğer yerlerde 7.600.-TL,

Basit usule tabi olmanın özel şartları başlıklı 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

– (1) numaralı bent için 150.000.-TL ve 240.000.-TL,

– (2) numaralı bent için 76.000.-TL,

– (3) numaralı bent için 150.000.-TL,

Serbest meslek kazançlarında mesleki giderler başlıklı 68 inci maddenin birinci fıkrasının;

– (4) numaralı bendinde yer alan binek otomobillerin iktisabında amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000.-TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000.-TL,

– (5) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 6.000.-TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000.-TL, 

Değer Artışı Kazançları başlıklı Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 19.000.-TL,

Arızi Kazançlar başlıklı 82’ nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 43.000.-TL,

Toplama yapılmayan haller başlıklı 86’ ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2.800.-TL,

Diğer indirimler başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 14.000.-TL, olarak tespit edilmiştir.

193 sayılı Kanunun Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirim başlıklı mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 01/01/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.500.000.- TL olarak tespit edilmiştir.

Yürürlülük tarihi:01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.       

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.