English

3229-VERGİYE TABİ İŞLEM OLMASADA ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAME TÜRLERİ VE KESİLECEK CEZALAR

Sirküler No: 3229

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesi uyarınca mükellefler tarafından verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerini internet ve diğer elektronik ortamda gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirme konusunda yetki verilmiştir.

Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulanmasına 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren başlanılmıştır.

Vergi mükelleflerinin aşağıda belirtilen beyanname türlerinden mükellefiyetlerinin bulunması halinde her bir beyanname için belirlenen kanuni sürelerinde vergiye tabi bir işlem olmasa dahi elektronik ortamda beyannameleri kendileri veya elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapılan SMMM tarafından gönderme zorunlulukları bulunmaktadırlar.

-Gelir Vergisi Beyannamesi,

-Kurumlar Vergisi Beyannamesi,

-Geçici Vergi Beyannamesi

-Katma Değer Vergisi Beyannameleri (1 ve 2 no.lu),

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

-Damga Vergisi Beyannamesi,

-Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi,

-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi,

-Özel İletişim Vergisi Beyannamesi,

-Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi.

Ancak 46 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca kanuni sürede beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde damga vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

Ayrıca damga vergisi yönünden mükellefiyet zorunluluğu bulunmayan (süreksiz mükellefiyet kapsamında) limited şirketlerin vergiye tabi işlemi bulunması halinde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde elektronik ortamda beyan edilerek aynı süre içerisinde ödenir.

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerin verilmemesi halinde 2021 yılı için birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 2.500.-TL, ikinci sınıf tüccarlar için 1.300.-TL özel usulsüzlük cezasının kesileceğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca elektronik ortamda beyanname vermek zorunda bulunan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin KDV hariç 5.000.-TL ve üzeri mal ve hizmet alış ve satışlarında (Form BA)  (Form BS) aylık dönmeler halinde düzenlenerek izleyen ayın son gününe kadar göndermekle  yükümlü tutulmuşlardır.

Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde VUK Mükerrer 355. Maddesi uyarınca 2.500.-TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.