English

3233-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 3233

29/12/2020 tarih ve 31349 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 7338 Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun sayılı bazı maddelerindeki istisna tutarları ile matrah dilim tutarlarının 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 52 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilmektedir.

Buna göre, 01/01/2021 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%9,11) artış yapılmak suretiyle tespit edilmiş bulunmaktadır.

– Evlatlıklar dâhil, füruğ (çocuk) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334,534.- TL (füruğ (çocuk) bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479.-TL,

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703.- TL,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703.- TL, olarak uygulanacaktır.

7338 sayılı Kanunu’nun Vergi nispetleri başlıklı 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 01/01/2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi bu tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.