English

3234-2021 YILI İÇİN UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ

Sirküler No: 3234

29/12/2020 tarih ve 31349 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ilişkin 65 Seri No’lu Genel Tebliğ ile 2021 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranı uygulanması suretiyle belirlenmiştir.

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarları yeniden değerleme oranında artırılmış 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar tabloda gösterilmiştir.

488 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2021 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılarak 3.534.679,90 TL olmuştur.

1-Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48

2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89

3- Bilançolar 74,90 TL

4- Gelir tabloları 35,80 TL

5- İşletme hesabı özetleri 35,80 TL

6- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59

7- İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlar Binde 5,69

8- Yıllık gelir vergisi beyannameleri 97,20 TL

9- Kurumlar vergisi beyannameleri 129,80 TL

10- Katma değer vergisi beyannameleri 64,10TL

11- Muhtasar beyannameler 64,10 TL

12- Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 64,10TL

13- Gümrük idarelerine verilen beyannameler 129,80 TL

14- Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 47,60 TL

15- Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 47,60 TL

16- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 76.-TL 

Yürürlülük tarihi:01.01.2021 dir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.