English

Mali Tablolar

NameSizeHits
03.01.2014149001.01.2014 tarihinden itibaren asgari ücret artırıldı,
01.0.12014 tarihinden itibaren gelir vergisi matrah dilimleri artırıldı,
2014 yılında uygulanacak sakatlık indirimi tutarları.
06.01.2014149101.01.2014 tarihinden itibaren sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı
07.01.201414922014 yılı için geçerli asgari geçim indirimi,
Vergiden istisna yemek ücreti tutarı,
Kıdem tazminatı tavanı.
07.01.2014149331.12.2013 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
08.01.20141494Fatura kesme sınırı aynı kalmıştır,
Gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin tutar,
Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı,
Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı,
Vergi kesintisi ve istisna uygulamasına tabi tutulmamış menkul ve gayrimenkul sermaye iradlarına ilişkin beyanname verme sınırı.
09.01.20141495Damga Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler.
09.01.20141496İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade edilebilecek KDV'nin alt sınırı 17.700,- TL’ye yükseltilmiştir.
09.01.201414972014 yılında vergiden müstesna olarak ödenebilecek yurt içi ve yurt dışı harcırah gündelikleri
09.01.20141498Veraset ve intikal vergisinde istisna hadleri artırılmıştır.
09.01.20141499Motorlu Taşıt Vergileri 2014 yılında aşağıdaki tarifeye göre tahsil edilecektir.
10.01.20141500Türk Ticaret Kanunu’na göre 2014 yılında yapılması gerekenler.
10.01.201415012014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergileri.
13.01.20141502Anonim şirketlerde pay senedi bastırılması
13.01.20141503Binek otomobiller, cep telefonları, alkollü içki ve sigarada özel tüketim vergisi artırılmıştır,
Cep telefonu sim kartları için tahakkuk edecek özel iletişim vergisi tutarı artırılmıştır.
15.01.20141504Vergiden müstesna çocuk zammı tutarları 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi,
SGK emzirme ödeneği ve cenaze yardımı tutarı artırıldı.
15.01.20141505Fazla saatlerde çalışmada işçinin onayının alınması,
İşyerinde özürlü teşvikinden yararlandırılan özürlülerin kuruma ocak ayında yeniden bildirilmesi,
SGK ilişiksizlik belgesi verilmesi hususunda değişiklikler
20.01.20141506Türkiye’ de ve yurt dışında mukim gerçek ve tüzel kişilerin alacakları mukimlik belgesi
23.01.20141507Gümrük mevzuatı açısından bazı hususları hatırlatmak istiyoruz.
29.01.20141508Bursa’da merkezi kayıt sistemine (MERSİS) geçilmiştir.
03.02.201415094857 Sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında 2014 yılı denetlenecek sektörler
04.02.20141510İşçi alacaklarının haczedilmesi
05.02.20141511Kısmi süreli (part-time) çalışanların sigortalılığı
06.02.20141512İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi
12.02.20141513Ekim Kasım Aralık 2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı
14.02.20141514Payları borsada işlem gören şirketlerin kar payı ve kar payı avansı dağıtımı
17.02.20141515Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler hakkında özel durum açıklaması yapılması
26.02.20141516Kayıtlı elektronik posta KEP kullanma zorunluluğu
06.03.201415172013 Yılında elde edilen kira, ücret ve menkul sermaye iradının beyanı
10.03.20141518Elektronik tebligat
11.03.20141519Sosyal Güvenlik Kurumu asgari işçilik oranlarında değişiklik
12.03.20141520Şirketlerde 1. temettü (kar payı) dağıtılması mecburidir
13.03.20141521Ticaret unvanını belirlerken dikkat edilmesi gerekenler
14.03.20141522Bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterlerinde değişiklik yapılmıştır
26.03.20141523 No.lu Sirküler Eki TabloYukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda fatura, fatura yerine geçen belgeler karşılığında ve tahakkuku yapılan bazı ödemelerin kurumlar vergisi kesintisi ve sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatına tabi olup olmadıklarının gösteren tablo.
(Maliye Bakanlığı’nın özelgelerinden faydalanılmıştır.)
25.03.20141523Dar mükellef kurumlara yapılan bazı ödemeler
26.03.20141524Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı
31.03.20141525SGK açısından işyerinin devri, intikali ve nakli
01.04.20141526Yabancı uyruklu çalışanların işe başlama tarihinin tespiti
02.04.20141527TTK geçici 7 nci mad. istinaden şirket ortaklarının sigortalılıklarının sonlandırılması
03.04.20141528E-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar
03.04.20141529Aylık sigorta primindeki %5 indirimin bir yıl kaybedilmesi
07.04.20141530Engelli işçi sigorta prim desteğinde değişik
14.04.20141531Kıdem tazminatı ve karşılığı ile ilgili özellikli durumlar
14.04.20141531Kıdem tazminatı ve karşılığı ile ilgili özellikli durumlar
15.04.20141532Ortağın şirkete borçlanma yasağı
24.04.20141533Tapuda konut olarak kayıtlı taşınmazlar işyeri olarak kullanılıyorsa satışında KDV uygulaması
25.04.201415342014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı
25.04.20141535Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı
28.04.20141536Çalışan temsilcileri seçtiniz mi?
28.04.20141537Yıllık işletme cetvellerinin nisan ayı sonuna kadar verilmesi gerekiyor
29.04.20141538Yeni gelir vergisi tasarısına göre gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışında istisna uygulaması
02.05.20141539Özel tüketim vergisine tabi malların ithalatında gümrükte teminat verilmesi ile birlikte vergi dairesinde de ötv mükellefiyetinin tesisi gerekir.
05.05.20141540Ücret niteliğindeki giderler için “gider pusulası” düzenlenemez
09.05.20141541İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarında değişiklik.
12.05.2014154215 YIL VE 3.600 GÜNÜ TAMAMLAYANLARIN KIDEM TAZMİNATI ALMALARI HALİNDE EMEKLİ AYLIĞINDA DÜŞME OLMAZ
13.05.20141543İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi
14.05.20141544Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam ve veraset ve İntikal vergilerinin 1 inci taksitlerinin mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekir.
16.05.20141545Vergi levhalarının mayıs ayı sonuna kadar yazdırılması gerekir
20.05.20141546Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının faaliyetleri ile ilgili bilgilerin mayıs ayı sonuna kadar bildirilmesi gerekir
21.05.20141547Mükellef bilgileri bildiriminin Mayıs ayı sonuna kadar verilmesi gerekir
22.05.20141548Verilen vekaletnamelerin ve teminat mektuplarının takibi gerekir.
23.05.20141549İşe iade davası sonunda işe başlatılmayan sigortalıların işten ayrılış bildirgesinin kuruma verilme süresi
26.05.20141550Özel tüketim vergisinde tevkifat uygulaması
27.05.20141551Yurt dışında bulunanların genel sağlık sigortalılığının sonlandırılması
10.06.201415522013 yılı yevmiye defterinin kapanış onayının yaptırılması unutulmamalıdır.
11.06.20141553Haziran ayı sonuna kadar şirket esas sözleşmelerinin TTK ile uyumlu hale getirilmesi unutulmamalıdır
12.06.20141554Katma Değer Vergisi genel uygulama tebliği ile ilgili sirküler yayımlandı
23.06.2014155540’NCI YIL
03.07.20141556Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı vergi usul kanunu genel tebliği (sıra no: 431)’ nin yürürlük tarihi değiştirilmiştir

07.07.20141557Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri
08.07.20141558ARGE merkezlerinde istihdam edilecek tam zaman eşdeğer ARGE personel sayısı 30’a düşürüldü
09.07.20141559Şirketlerce verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği
09.07.20141560Mali tatil hatırlatması.
10.07.20141561Firmalarca çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımı
11.07.20141562İş kazası ve meslek hastalıkları vakalarının soruşturulması
14.07.20141563İmal edilmeyen ürünler dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine de olsa ihraç kayıtlı teslim edilemeyecektir.
21.07.20141564Muhtasar beyannameye 301-302-303 kodları eklendi
22.07.201415652014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı
05.08.20141566
08.08.20141567
11.08.20141568Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kayıt süresinde değişiklik yapılmıştır
19.08.20141569Aylık bağlandıktan sonra yurtdışında çalışanların aylıklarının kesilip kesilmeyeceği
20.08.20141570İşten ayrılış bildirgesi düzenlenen sigortalılar için genel sağlık sigortası bilgilendirme yazısı verilmesi
02.09.20141571İşyeri bildirgesinin e-sigorta kanalıyla kuruma gönderilmesi
03.09.20141572Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması usul ve esasları
04.09.20141573Anlaşmasız sağlık tesislerince düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaması
05.09.20141574Yıllık ücretli izinle ilgili özellik arz eden hususlar
15.09.20141575Amme alacaklarının tahsilinde torba yasa ile yapılan düzenlemeler
16.09.20141576Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarla ilgili torba yasa ile yapılan düzenlemeler
17.09.20141577Torba yasa ile Türk Ticaret Kanununa getirilen yenilikler
18.09.201415786552 sayılı torba kanun uyarınca SGK alacaklarının tahsili ile yapılan düzenlemeler
19.09.201415796552 Sayılı torba kanun uyarınca asıl ve alt işverenler için getirilen yeni düzenlemeler
22.09.201415806552 Sayılı torba kanun uyarınca ev hizmetlerinde çalışanlar için yeni düzenlemeler
23.09.201415816552 sayılı torba kanun uyarınca 4/b kapsamında ilgili odalara tescilli olupta, sigorta primleri iptal edilenlerin durumları
24.09.201415826552 Sayılı torba kanun uyarınca yer altı işlerinde çalışanlar için getirilen yeni düzenlemeler
26.09.201415836552 Sayılı torba kanunla SGK’daki diğer önemli değişiklikler
29.09.20141584Yurtdışı pazarlara girişte zorunlu olarak aranan belgeler destek kapsamına alındı
30.09.201415852015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi
01.10.201415866552 sayılı kanuna göre SGK alacaklarının yapılandırılması
01.10.20141587Tüketici kanunu ile getirilen yenilikler
02.10.201415886552 sayılı torba kanun uyarınca G.S.S. tescili yapılmış olup gelir tespiti yaptırmayanları için yeni düzenlemeler
13.10.2014158930.09.2014 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
15.10.20141590SGK AR-GE teşvikinde beş yıl uygulanma şartı kalktı
12.11.20141591Şirketlerde temsil yetkisi iç yönerge
13.11.20141592Torba yasa uyarınca SGK’na işe giriş ve işten ayrılışları bildirilmeyen şirket ortaklarının durumları
18.11.201415932014 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı
19.11.20141594Elektrik piyasasında lisans sahibi tüzel kişilerin 28 kasım 2014 tarihine kadar kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) almaları gerekmektedir.
20.11.20141595ÜCRET ÖDEME ZAMANI VE ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRETLER İÇİN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ
21.11.201415966552 sayılı torba kanun uyarınca yurtdışında bulunan türk vatandaşları için getirilen yeni düzenlemeler.
21.11.20141597E-Defter uygulamasına geçiş süreci ile ilgili hatırlatma
24.11.20141598Kıdem tazminatının gider yazılması gereken dönemler
25.11.20141599Torba kanunla 4/1-(a) (ücretle çalışanlar) sigortalılarına ilişkin tahsis uygulamalarında yapılan değişiklikler
02.12.20141600Yeni gayrimenkul alınması, satılması veya gayrimenkullerin niteliğinin değişmesi nedeniyle emlak vergisi bildiriminin yapılması unutulmamalıdır
03.12.20141601Torba yasadaki vergi, sgk ve diğer kurum ve kuruluşlara olan borçlarda başvuru ve ilk taksit ödemelerinde süre uzatıldı
04.12.201416022014 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması unutulmamalıdır
05.12.20141603E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için gelir idaresi başkanlığının duyurusu
05.12.20141604Yasal defterlerin noter tasdikleri
09.12.20141605Bitim işleri defteri tutulması ve tasdik zorunluluğu
10.12.201416062013 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yıllık olarak talep edilecek iade tutarının en son kasım 2014 dönemi kdv beyannamesiyle talep edilmesi gerekir
12.12.20141607
15.12.20141608Perakende satış fişleri gider belgesi olarak kabul edilebilir mi?
29.12.20141609 REVİZE1609 Revize -Anonim şirket kurulmasındaki avantajlar
16.12.20141609Anonim şirket kurulmasındaki avantajlar
17.12.20141610Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri
18.12.20141611Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yeniden belirlenmiştir
19.12.20141612Torba yasayla iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan değişiklikler.
22.12.201416136552 Torba yasa uyarınca yurtdışı borçlanması ile ilgili önemli değişiklikler
23.12.20141614İşverenlerin ibraname düzenleme usul ve esasları
23.12.20141614İşverenlerin ibraname düzenleme usul ve esasları
29.12.20141615Torba yasadaki değişiklikler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve SGK genelgesi yayınlandı
30.12.20141616Torba yasadaki kurum alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin sürenin uzatılmasına dair SGK’nın duyurusu
05.01.2015161701.01.2015 Asgari ücret, gelir vergisi, sakatlık indirimi artırıldı
06.01.201516182015 yılı asgari geçim indirimi, vergiden istisna yemek ücreti tutarı, kıdem tazminatı tavanı yükseltildi
07.01.2015161901.01.2015 tarihinden itibaren sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı
07.01.2015162031.12.2014 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
09.01.201516211621-Damga vergisi kanunu’nda yapılan değişiklikler
09.01.20151622Çeşitli konular hakkında özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir
12.01.20151623Fazla saatler çalışma, özürlü teşviki, vergiden müstesna çocuk zammı
13.01.20151624İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade edilebilecek KDV’ nin alt sınır 19.500,- TL’ ye yükseltilmiştir
13.01.201516252015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergileri
14.01.20151626Motorlu taşıt vergileri 2015 yılında aşağıdaki tarifeye göre tahsil edilecektir
15.01.20151627Veraset ve intikal vergisinde istisna hadleri artırılmıştır
16.01.20151628Alkollü içki ve sigara’ da özel tüketim vergisi artırılmıştır, cep telefonu sim kartları için tahakkuk edecek özel iletişim vergisi tutarı artırılmıştır.
16.01.201516296098 sayılı borçlar kanununa göre ölen işçinin yakınlarına ölüm tazminatı ödenmesi
19.01.20151630Kıdem tazminatı tavanı üzerinde yapılan ödemelerin gider yazılması
20.01.20151631Vakıflara 2015 yılı içerisinde vergi muafiyeti tanınması şartları
21.01.20151632Torba yasadaki doğum borçlanması (evlat edinenler ile kısa vade sigorta kollarına prim ödeyenler dahil)
03.02.20151633Bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterlerinde değişiklik yapılmıştır
09.02.20151634Mahkemenin işe iade kararından sonra işçinin işe başlatılmaması durumunda yapılması gereken işlemler.
17.02.20151635Muhtasar beyannamelerde ve katma değer vergisi beyannamesinde değişiklik yapılmıştır.
24.02.20151636Ocak 2015 dönemine ait muhtasar, katma değer ve damga vergisi beyanname verme süreleri uzatıldı
25.02.20151637Engelli sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine yönelik uygulanan sigorta primi teşviki uygulamasında değişiklik
02.03.20151638Gayrifaal olan şirketlerin ortaklarının emekli maaşından kesilen sosyal güvenlik destek priminin (SGDP) iade alınması
02.03.20151639Prim teşviklerinden yersiz yararlanılan dönemlerin e-bildirge ekranında görüntülenmesi
05.03.201516402014 yılında elde edilen kira, ücret ve menkul sermaye iradının beyanı
12.03.20151641Engelli çalıştırma zorunluluğu ve SGK teşviki
18.03.20151642Türk Ticaret Kanunu’na göre mart ayında yapılması gerekenler
23.03.20151643İhraç kayıtlı teslimlerde DİİB kapsamındaki alımlara isabet eden KDV’nin iade tutarından düşülmesi gerekmektedir
23.03.20151644Şubat ayı içinde işyerinin veya sigortalının nakli
24.03.20151645Şubat dönemine ait muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri, katma değer vergisi beyannameleri, 2014 takvim yılı yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 2015 / şubat dönemine ait Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresi uzatılmıştır
24.03.20151646İade edilecek KDV hesaplanırken önceki dönemlerden yüklenim yapılabilmesi için nasıl bir yol izlenmeli
25.03.20151647Gerçek kişi ve şirket ortaklarının prime esas kazanç beyanlarında (BAĞ-KUR) dikkat etmeleri gereken hususlar
26.03.20151648Şirketten personele verilen borç paralar için yapılması gerekenler
30.03.20151649Ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler
02.04.20151650Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı
02.04.20151651Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle kuruma verilemeyen sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresi uzatıldı
03.04.20151652Kıdem tazminatı ve hesaplaması ile ilgili özellik arz eden hususlar
03.04.20151653Bilânço ve Gelir Tablosu Dipnotları
07.04.20151654Genel sağlık sigortası gelir tespiti, yapılandırma ve ödemesinde süre uzatımı
10.04.20151655Bazı ürünlerin ithalatında kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı %0 sıfır olarak tespit edildi
13.04.20151656Kurumlar vergisi kanunu hükümlerine göre kimler ilişkili kişidir
14.04.20151657Kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı konular
14.04.20151658Ocak 2015 ayına ait e-defter beratları nisan ayı sonuna kadar gönderilmelidir
15.04.20151659Kurumların yurt dışı şubelerinden elde ettikleri kazançların mali tablolara yansıması ve kurumlar vergisi beyannamesinde bildirimi
16.04.20151660Özel tüketim vergisi kanununa ekli (ı) sayılı listede yer alan bazı mallarda tevkifat uygulaması
17.04.20151661Ev hizmetlerinde çalışanlara tazminat
20.04.2015166231.03.2015 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
21.04.20151663Kar dağıtım tablosu düzenlenmesine ilişkin hadler
22.04.20151664Yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği uygulama sürelerinde değişiklik
22.04.20151665Muhtasar, katma değer ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatılmıştır
24.04.20151666Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.
27.04.201516672015 yılı birinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme yapılmayacaktır.
28.04.20151668Geçmişe yönelik mükellefiyet tesislerinde özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir.
29.04.20151669Ev hizmetlerinde çalışanların gelir vergisi kanunu ve damga vergisi kanunu karşısındaki durumu
30.04.20151670Çeyiz, konut ve doğum yardımı devlet katkısı
30.04.2015167130 Nisan 2015 günü sonuna kadar tamamlanması gereken “e-defterlerin oluşturulması ve imzalanması” işlemlerinin yerine getirilme süresi uzatıldı
04.05.20151672Devamlı işyeri sigortalılar ile yapılan ihale konusu işlerde teşvik uygulaması
05.05.2015167318 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlar için yeni işkur teşviki.
06.05.20151674Kaynak kullanımı destekleme fonu ile ilgili hatırlatma
06.05.20151675Nakit sermaye artırımlarında vergi teşviği
07.05.20151676Asgari geçim indirimi, mazeret izni, yer altı çalışanlarının çalışma saatleri ve 4/b (bağımsız çalışanlar) çalışanlarından kesilen SGDP oranında değişiklikler
07.05.201516776645 S.K. ile iş sağlığı ve güvenliği kanunundaki değişiklikler
08.05.201516786645 sayılı kanunla yapılan diğer değişiklikler
11.05.20151679Transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanması gerekir
01.09.20151680Revize Muhtasar beyannamedeki kişi sayısı ile SGK tahakkuk fişlerindeki kişi sayıları aynı olmalıdır.
13.05.20151681Vergi levhalarının mayıs ayı sonuna kadar yazdırılması gerekir
14.05.20151682Elektrik üretimi lisans harçlarının mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir
14.05.201516832015/ı. Geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatılmıştır
15.05.20151684Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının faaliyetleri ile ilgili bilgilerin mayıs ayı sonuna kadar bildirilmesi gerekir
20.05.20151685Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam ve veraset ve intikal vergilerinin 1 inci taksitlerinin mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekir.
21.05.20151686E-defter ve e-fatura kullanımı hakkındaki 421 sıra numaralı VUK genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır
22.05.20151687Sonradan beyan edilen, tarh edilen ve ödenen KDV ve sorumlu sıfatıyla ödenen KDV ile ÖTV’ nin indirilememesi
25.05.20151688Çalıştırma yaşı ve çocukların çalıştırma yasağı
26.05.201516895510/4(B) (Bağ-Kurlu) kapsamında olanların prim borçlarının dondurulması
27.05.20151690Ücret ödeme şekillerinde aylık, maktu, gündelik, saat ücreti, parça başına ücret vb. yaşanan sorunlar
28.05.201516911691-Oturma izni almış yabancılar ile yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası idari para cezası
29.05.201516925510 4B bağımsız çalışanlar kapsamında çalışanların prime esas kazanç beyanlarında değişiklik
01.06.20151693Çalışanlara toplu taşıma kartı verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin SGK ve vergi karşısındaki durumu
02.06.20151694Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasına tabi olacak.
03.06.20151695Ev hizmetlerinde sigortalı sayılanlar ve sigortalı sayılmayanlar
04.06.20151696Asıl ve alt işverenlerin (taşeronların) sigorta prim teşviklerini 1 yıl süre ile kaybetmesi
05.06.201516976645 sayılı kanun ile 4/B Bağ-Kur’lu gelen erken emeklilik formülü


23.06.20151698Firmalarca çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımı
24.06.20151699Şirketlerce verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği
29.06.201517002014 yılında kullanılan yevmiye defterinin haziran 2015 ayı sonuna kadar kapanış onayının yaptırılması gerekir
02.07.20151701Nakit sermaye artırımlarında vergi indirimi uygulaması 01 temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giriyor
03.07.20151702Elektronik ticarette sözleşme ve belge düzeni
06.07.20151703Çalışan annelere evde çocuk bakım desteği
09.07.20151704 RevizeRevize - Mali tatil hatırlatması
07.07.20151704Mali tatil hatırlatması
08.07.2015170501.07.2015 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı değişti. Çocuk yardımı.
09.07.20151706Sponsorluk harcamaları
10.07.20151707Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin düzenlemeler
13.07.20151708Sigorta prim teşviklerinden geriye yönelik yararlanmada değişiklik.
14.07.20151709İşyeri bildirgesinin e-sigorta kanalıyla kuruma gönderilmesi
20.07.20151710Adalet bakanlığında 29 Haziran 2015 tarihi itibariyle e- tebligat uygulamasına geçilmiştir
21.07.20151711Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilecektir
22.07.20151712Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının sigortalılığı
29.07.20151713Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması
31.07.20151714Sosyal güvenlik kurumu çeşitli iş kollarına ait asgari işçilik oranları listesinde değişiklik yapıldı
05.08.20151715
06.08.20151716
25.08.20151717Kullandırılmayan yıllık izinler için yapılması gerekenler
02.09.2015171815 yıl 3600 günle yargıtay kararları doğrultusunda ödenecek kıdem tazminatı şartları
03.09.201517196111 sayılı kanunla 4447/10.uncu geçici maddesi kapsamında çalışanlara fiilen çalışılmayan istirahat süreleri ücretlerinin ödenmesi
04.09.2015172001.09.2015 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı değişti
15.09.20151721İş kazası ve meslek hastalığının kuruma bildirilmesi.
15.09.20151722Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.
17.09.20151723Ağustos 2015 dönemi aylık prim ve hizmet belgesi verilme süresi uzatıldı.
22.09.20151724-1
22.09.20151724Fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılarla ilgili yapılacak bildirimler.
23.09.20151725Genel sağlık sigortası gelir tespiti, yapılandırma ve ödemesinde süre uzatımı son tarihleri
28.09.20151726İşveren tarafından ödenecek geçici iş göremezlik ödenekleri tutarı kurumla anlaşma yapılarak cari ay prim borcuna mahsup edilebilir
29.09.20151727TRT payı hesabı değişti
05.10.2015172801.01.2016 tarihinden itibaren E-fatura ve E-defter zorunluluğu getirilen mükellefler.
05.10.20151729Eylül ayında ödenmesi gereken prim ve diğer ödeme yükümlülüklerinde süre uzatımı.
06.10.20151730Güncel SGK teşvikleri
07.10.20151731İkale (bozma) sözleşmesinin iş, vergi ve sosyal güvenlik kanunu açısından değerlendirilmesi
19.10.20151732İş kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitimi programı kapsamında çalışanlara yapılan ek ödemeler
20.10.20151733E-Defter uygulama kılavuzu güncellendi
21.10.20151734Yargıtay kararı doğrultusunda yıllık ücretli izin sürelerinde bölünmezlik istisnası
26.10.20151735Genel sağlık sigortası kapsamında kuruma borçu olan herkes 31.12.2015 tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlanabilecektir
27.10.20151736Raporluya kurum tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
28.10.20151737Enerji piyasası düzenleme kurulu 2016 yılında uygulanacak iletim ek ücretini belirledi
30.10.20151738Anonim şirket ortaklarına ait hisse devirleri için düzenlenen yönetim kurulu kararlarında damga vergisi
02.11.20151739Vergi daireleri tebligatları 01.01.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapacak. Mükelleflerce bilinmesi ve yapılması gerekenler neler?
03.11.2015174001.01.2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması gerekiyor
04.11.2015174130.09.2015 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
05.11.20151742Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile limited şirket ortaklarının emekli maaşından %10 sosyal güvenlik destek primi kesilmesi
10.11.20151743Yeni gayrimenkul alınması, satılması veya gayrimenkullerin niteliğinin değişmesi nedeniyle emlak vergisi bildiriminin yapılması unutulmamalıdır.
11.11.201517442015 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı
12.11.20151745Emlak vergisi ile veraset ve intikal vergisi taksitlerinin kasım/2015 ayı içerisinde ödenmesi gerekir.
13.11.201517462015 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması unutulmamalıdır
16.11.20151747Doğal gaz piyasasında dağıtım, depolama, iletim, CNG ve ithalat konusunda faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin 2015 yılı kaynak saptama çizelgelerini EPDK’ ya sunmaları gerekmektedir
16.11.20151747Doğal gaz piyasasında dağıtım, depolama, iletim, CNG ve ithalat konusunda faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin 2015 yılı kaynak saptama çizelgelerini EPDK’ ya sunmaları gerekmektedir
17.11.20151748E-Faturalarda kullanılması gereken UBL kodları
18.11.20151749Prime esas kazanca tabi olmayan günlük yemek (nakit) yardımı tutarında değişiklik
23.11.20151750Oltalama (PHISHING) yöntemi ile yapılan dolandırıcılıklar
30.11.20151751Kayıt dışı istihdam ile mücadele (sigortasız işçi çalıştırma)
02.12.201517522014 yılına ilişkin indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yıllık olarak talep edilecek iade tutarının en son kasım 2015 dönemi KDV beyannamesiyle talep edilmesi gerekir.
03.12.20151753Karın elde edildiği dönemler itibariyle kar dağıtımlarından kaynaklanan tevkifatlar
04.12.20151754Yasal defterlerin noter tasdikleri
21.12.20151755Sigortalı işe giriş bildirgesi verilen işçinin işe başlamaması durumunda yapılması gereken işlemler
23.12.20151756Alt (taşeron) işveren tarafından asıl işverene fatura edilen kıdem veya ihbar tazminatı tutarında KDV tevkifatı
24.12.20151757Asıl - alt işverenin sorumlulukları ve alt işverenlerin sgk işyeri sicil numarası alması ile ilgili özellik arz eden hususlar.
28.12.20151758Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanma mecburiyetinin başlama tarihi
29.12.20151759İhracat işlemlerinde e-fatura uygulaması başlangıcı 01 0cak 2017 tarihi olarak değiştirilmiştir
29.12.20151760E-tebigat başvuru süresi 01.04.2016 tarihine kadar ertelenmiştir
30.12.20151761Gelir vergisi matrah dilimleri, engelli indirimi tutarları, yemek ücreti, fazla saatlerde çalışmada işçinin onayının alınması
04.01.2016176201.01.2016 tarihinden itibaren asgari ücret, sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı, asgari geçim indirimi.
05.01.201617634447 sayılı işsizlik sigortası kanununun geçici 10.uncu maddesindeki teşvik süresi 5 yıl daha uzatıldı
06.01.20161764Tahsilat ve ödemelerin teşvik zorunluluğuna ilişkin had 7.000,-TL’ ye indirilmiştir.
06.01.201617652016 yılında sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı tutarları ile vergiden müstesna çocuk zammı ve kıdem tazminatı tutarında değişiklik
06.01.20161766Çeşitli konular hakkında özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir
07.01.20161767Veraset ve intikal vergisinde istisna hadleri artırılmıştır
07.01.201617682016 yılında ödenecek emlak vergileri yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde (%2,79) artırılarak hesaplanacaktır
08.01.20161769Yıl sonu mutabakatlarının yapılması unutulmamalıdır
08.01.20161770Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin faydalı ömür listesine ilaveler yapılmıştır
11.01.20161771E-Fatura ve E-Arşive geçişte kağıt fatura düzenlenmesi
12.01.20161772Damga vergisi kanunu’nda yapılan değişiklikler
13.01.20161773Motorlu taşıt vergileri 2016 yılında aşağıdaki tarifeye göre tahsil edilecektir
13.01.201617742016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergileri
14.01.20161775Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri
15.01.20161776İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 milyon tl ve üzerinde olan mükelleflere e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
18.01.20161777Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların gelir idaresi başkanlığı bilgi sistemine kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi
19.01.20161778E-Arşiv fatura uygulamasında dikkat edilecek hususlar
20.01.20161779İndirimli kurumlar vergisi uygulaması
21.01.20161780Mali mührü arızalananların dikkat etmesi gereken hususlar
22.01.20161781Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde ilave ve değişiklikler yapılmıştır.
25.01.20161782Elektrik piyasası ilerleme raporları hakkında epdk duyurusu
26.01.20161783Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinleri.
27.01.20161784İnternet satışı nedir?
27.01.20161784İnternet satışı nedir?
28.01.20161785Asgari ücret desteğinden yararlanılma şartları belli oldu.
29.01.20161786Tübitak'a sunulan mali raporlarda yer alan Ar-Ge harcamalarının beyanında dikkat edilecek hususlar
01.02.20161787Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri
02.02.20161788E-fatura ve e-arşiv sisteminde bakım yapılacaktır
08.02.20161789İşyerinin taşınması durumunda çalışanlara kıdem tazminatı ödenip, ödenmemesi ile ilgili özellik arz eden hususlar.
08.02.20161790Sosyal güvenlik kurumu başkanlığının asgari ücret desteği ile ilgili duyurusu
09.02.20161791Yurt dışı iştirak kazançlarının kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ ye transfer edilmesi gerekir
10.02.20161792Kontrol edilen yabancı kurum kazancı dağıtılsın veya dağıtılmasın Türkiye’ de kurumlar vergisine tabidir.
11.02.201617935510-4/(A) (ücretle çalışanlar) kapsamında ödenen primlerin 4/(B) (bağımsız çalışanlar) kapsamında ödenecek primlere mahsup edilmesi
12.02.20161794Yurt dışı inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden elde edilen kazancın Türkiye’ de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi
12.02.20161795Kurumlar Vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımların karşılıksız olması gerekir.
12.02.20161795Kurumlar Vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımların karşılıksız olması gerekir.
15.02.20161796Taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan istisna kazançların fon hesabına alınması unutulmamalıdır
15.02.20161797Asgari ücret desteği ve destekten yararlanma şartları
16.02.20161798Eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanmaları
17.02.20161799Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği verilmesi, kısmi süreli çalışma hakkı ve doğum sonrasında ücretsiz izin kullanılması
18.02.201618005510/4(b) (bağımsız çalışanlar) kapsamında çalışan emeklilerin maaşından %10 kesilen SGDP (sosyal güvenlik destek primi) kesintisi kaldırıldı.
19.02.20161801Türk Ticaret Kanunu’na göre mart ayına kadar yapılması gerekenler
22.02.20161802E-Arşiv fatura uygulaması kapsamında fatura düzenleyen mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlar
23.02.20161803Türkiye iş kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programını tamamlayanların çalıştırılması durumunda sgk teşviki
24.02.201618045510 4b bağımsız çalışanlar kapsamında çalışanların emekli ve yaşlılık aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi SGDP kesintisi ile ilgili kurumun basın açıklaması.
25.02.20161805İlave sigorta primi teşvik oranı %6 uygulanmasında asgari çalışan sayısı kaldırıldı
26.02.20161806İnternet sitesinde bulunması gerekenler
03.03.20161807Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanunda yapılan değişiklikler
04.03.20161808Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan vergi terkin oranlarında değişiklik
04.03.201618092015 yılında elde edilen kira, ücret ve menkul sermaye iradının beyanı
07.03.20161810Teknoloji geliştirme bölgeleri kanununda yapılan değişiklikler ve ilaveler
08.03.20161811Genç girişimcilerde kazanç istisnası
09.03.20161812SGK e-bildirge şifrelerinin internet ortamında alınması.
10.03.20161813Asgari ücret destek tutarı ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili özellik arz eden hususlar
17.03.20161814KDV iadesi eksiklik cevap yazıları hakkında
18.03.20161815Atik KDV’ sinin iade hesabındaki yeri
21.03.20161816İnternet veri dairesinin sistemine yüklenilen listeler hakkında
22.03.20161817Bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterlerinde değişiklik yapılmıştır
23.03.20161818Lise ve dengi öğrenim ile yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası
24.03.201618192015 takvim yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı
28.03.20161820Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde değişiklikler
29.03.20161821E-Tebligat başvuru süresi 31 Mart 2016 tarihinde sona ermektedir
30.03.20161822Aralık -2015 dönemine ait elektronik defterlerin onayı
01.04.20161823Bağımsız denetime tabi şirketlerde genel kurullar
05.04.20161824Bilanço ve gelir tablosu dipnotları
06.04.20161825
11.04.20161826Ar-Ge’de çalışanların ücretlerinde gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta prim desteği ve damga vergisi istisnası ile ilgili özellik arz eden hususlar
12.04.20161827Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form’ un doldurulmasına ilişkin hatırlatmalar
13.04.20161828Kar dağıtım tablosu düzenlenmesine ilişkin hadler
13.04.20161829Kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı konular
14.04.201618302016 yılı birinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme
14.04.20161831Royalti veya lisans ücreti tutarının net veya brüt satış hasılatı veya kar üzerinden hesaplanması gereken durumlarda sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV nereye beyan edilecektir
15.04.20161832İlave sigorta primi teşvik oranı (%6) uygulanmasında asgari çalışan sayısının kaldırılması genelgesi yayımlandı
15.04.20161833Personel taşımacılığı sözleşmelerinde damga vergisi nasıl hesaplanacak?
18.04.20161834Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı
19.04.20161835Kanun kapsamından çıkmış işyerlerinde yeniden aylık prim ve hizmet belgesi verilebilmesi hususları
19.04.201618362015 Aralık dönemine ait elektronik defter beratlarının silinmesini gerektiren durumlar hakkında duyuru
20.04.20161837Kurumlar vergisi, kurum geçici ve gelir geçici vergi beyannamelerindeki değişiklikler
20.04.201618381838-Sanayi sicil belgesine sahip imalatçılarda, imalatta kullanılan makine ve teçhizat alımına ilişkin kullanılan kredilerde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası
21.04.20161839Bazı ürünlerin ithalat ve ihracatını yapanların borsa tescil işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir
21.04.2016184031.03.2016 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
26.04.20161842Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerine ilişkin kılavuz yayımlanmıştır
27.04.20161843Yurtiçi harcırah uygulamasında değişiklik
27.04.20161844Gelir idaresi başkanlığınca, 82 no’lu sirkülere ilişkin e-defterlerin oluşturulma ve imzalama süresi ile “elektronik defter beratları”nın yüklenme süresine ilişkin açıklama yapılmıştır
28.04.20161845Yıllık ücretli izin sürelerinde değişiklik
02.05.20161846Gelir idaresi başkanlığınca e-fatura uygulamasını GİB-portal yöntemi ile kullanan mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili duyuru yayımlanmıştır
03.05.20161847Aile ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından desteklenecek yeni bir SGK teşviki
05.05.20161848Türkiye iş kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programı kapsamında işçi çalıştıran işverenler ve yararlanılması gereken teşvikler ile ilgili özellik arz eden hususlar
09.05.20161849E-defter ve beratların muhafaza ve ibraz sorumluluğu
10.05.20161850Özel tüketim vergisine tabi malların ithalatında gümrükte teminat verilmesi ile birlikte vergi dairesinde de ötv mükellefiyetinin tesisi gerekir.
11.05.20161851Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan iadesi gereken geçici vergi ve kurumlar vergisinin iadeleri bir an önce talep edilmelidir
12.05.20161852Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam ve veraset ve intikal vergilerinin 1 inci taksitlerinin mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekir.
12.05.20161853Katkı maddeli ekmeklerde katma değer vergisi oranı %1’ e indirilmiştir
13.05.20161854Transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanması gerekir
16.05.20161855Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının faaliyetleri ile ilgili bilgilerin mayıs ayı sonuna kadar bildirilmesi gerekir.
17.05.20161856Vergi levhalarının mayıs ayı sonuna kadar yazdırılması gerekir
18.05.20161857Elektrik üretimi lisans harçlarının mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir
20.05.20161858Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretlerine karşılık işverene yapılacak ödeme
23.05.20161859Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesindeki kişi sayısı 5’e düşürüldü
24.05.20161860Geçici iş ilişkisi kapsamında yapılan değişiklikler
25.05.20161861Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
26.05.20161862İşçiye “uzaktan çalışma hakkı” geldi.
27.05.20161863İş kanununa göre genel hükümlere aykırılıkta idari para cezalarında değişiklik yapıldı.
02.06.20161864Firmalarca çalışan hizmet erbabına yapılan erzak yardımı
03.06.20161865Şirketlerce verilen iftar yemeklerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği
06.06.201618662015 yılında kullanılan yevmiye defterinin haziran 2016 ayı sonuna kadar kapanış onayının yaptırılması gerekir.
07.06.20161867Genel sağlık sigortalılarının 25 yaşından önceki prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi
08.06.20161868Derneğe ait iktisadi işletmenin karını derneğe aktarmasının vergisel boyutu
13.06.20161869SGK eksik gün nedeni bildirimine gelen ilave kodlar ve açıklamaları
14.06.20161870Garanti kitapçığının damga vergisine tabi olup olmadığı hakkında.
20.06.20161871İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 01 temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giriyor
27.06.201618722014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 1 milyon tl ile 500 bin tl’ ye kadar olan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 01/07/2016 tarihinde başlıyor
11.07.2016187301.07.2016 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı değişti
15.07.20161874 Revize1874-Mali tatil hatırlatması revize
11.07.20161874Mali tatil hatırlatması
12.07.20161875KDV kanununun 13.maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle 13d bendi hariç satış fatura listesinin internet vergi dairesinden gönderilmesi gerekmektedir
12.07.20161876İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde yapılan değişiklikler
14.07.20161877KDV1-Kurum geçici ve gelir geçici vergi beyannamelerindeki değişiklikler hk.
15.07.201618782016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden
değerleme oranı
18.07.201618791879-Motorlu taşıtlar vergisi 2’nci taksitinin temmuz /2016 ayı içerisinde ödenmesi gerekir
19.07.20161880
20.07.20161881Altın bedellerinin SGK primine tabi tutulması
21.07.20161882KDV Mahsubu İle Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Taleplerinde Yapılan Düzenleme
22.07.20161883Haziran 2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
25.07.20161884Haziran 2016 vergilendirme dönemine ait muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı
26.07.20161885GSS prim borcu olanlar 31.12.2016 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabilecekler
28.07.20161886Bağımsız denetçinin bir sonraki dönemde seçilmesi
02.08.20161887-ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞUAnonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu
04.08.20161888-GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN VERİLMESİ GEREKEN KIST DÖNEM BEYANNAMELERİ HKGelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri için verilmesi gereken kıst dönem beyannameleri hk.
04.08.20161889-FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERFiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasındaki Değişiklikler
04.08.20161889-FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERFiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasındaki Değişiklikler
05.08.20161890-KAPASİTE RAPORLARI LİSTESİ'NİN (TOBB) İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ALINMASI HAKKINDAKapasite Raporları Listesi' nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hk.
05.08.20161890-KAPASİTE RAPORLARI LİSTESİ'NİN (TOBB) İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ALINMASI HAKKINDAKapasite Raporları Listesi' nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hk.
08.08.20161891-TAŞIMACILIK İSTİSNASINDAN KAYNAKLANAN SATIŞ FATURASI LİSTESİ (ARAÇ HASILAT LİSTESİ)'NİN İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ALINMASI HK.Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesi (araç hasılat listesi)'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hk.
08.08.20161892-KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO.1)’ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDIKurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.1)’ de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Yayımlandı
10.08.20161893-YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİYatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi
11.08.20161894-AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDIAr-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı
12.08.20161895-KDV İADE TALEPLERİNDEKİ EKSİKLİKLERLE İLGİLİ YAZILAR E-TEBLİGATKDV İade Taleplerindeki Eksikliklerle İlgili Yazılar E-Tebligat
Yoluyla Tebliğ Edilecek
16.08.2016189606111 kanun numarasından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların 4447 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca e-bildirge ekranında kontrolü
17.08.20161897Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilmesi ve diğer hususlardaki değişiklikler
19.08.20161898AR-GE veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan ar-ge veya tasarım personelinin merkez ya da bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin ücretlerin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi
22.08.20161899ARGE merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı değişmiştir
23.08.201619006728 sayılı torba yasa ile Türk Ticaret Kanununun da yapılan değişiklikler
24.08.201619016736 sayılı kanun kapsamında sosyal güvenlik kurumuna olan borçlara ilişkin düzenlemeler
26.08.20161902İşveren değiştiren personelin ücretlerinin vergilendirilmesi
29.08.20161903Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin (vergi barışı) kanunu ile ilgili bilgiler
31.08.20161904Yabancı çalıştırma ile ilgili uluslararası işgücü kanunu
01.09.20161905Satın alınan iktisadi kıymetler için kullanılan kredi faizlerinin ödeme vadesinin iktisadi kıymetlerin amortisman süresinden fazla olması halinde ne şekilde giderleştirileceği
02.09.20161906Katma değer vergisi uygulamalarında kur farkları
05.09.20161907İflas erteleme talebinde bulunan ve aynı tarih itibariyle ihtiyari tedbir kararı alan firmadan olan alacaklar için aynı zamanda icra takibinde bulunulması halinde şüpheli alacak karşılılığı ayrılıp ayrılmayacağı

07.09.20161908Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi kanunu 01.01.2017 tarihinde yürürlükte
08.09.20161909İşe Giriş Bildirgelerinin İptali İle İşten Ayrılış Bildirgelerinin Kuruma Bildirilmesinde Yapılan Değişiklikler
08.09.201619102017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat
Maliyet Bedelleri Belirlendi
09.09.20161911Bazı Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden
Belirlenmiştir
09.09.20161912Net Alanı 150 M2’ nin Üstündeki Konut Teslimlerinde KDV Oranı
%8’ e İndirildi

09.09.20161913Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması Genelgesi Yayımlandı
19.09.20161914Toplu İşe Giriş Ve Ayrılış Bildirgeleri Tek Seferde Kuruma Verilebilecek
20.09.20161915Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri İle İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin Uyumluluğu İle İlgili Kurum Duyurusu
21.09.201619166745 Sayılı Kanunla SGK Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler
04.10.201619175746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında yayımlanan 4, 5 ve 6 seri no.lu genel tebliğlerle yapılan açıklamalar
05.10.20161918Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik ile kredi kartları ile yapılan mal ve hizmet alımları ve nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinde değişiklik yapıldı.
05.10.2016191901.01.2017 tarihinden itibaren e-fatura ve e-defter zorunluluğu getirilen mükellefler.
06.10.20161920Belediye gelirleri kanunu genel tebliği (seri no: 48) ile yapılan açıklamalar
07.10.20161921Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) İle Yapılan Açıklamalar
10.10.20161922Emlak vergisi kanunu genel tebliği seri no 69 ile yapılan açıklamalar
11.10.20161923Çalışanlara ait ücret bordrosunun gerçeğe uygun düzenlenmemesinin sonuçları
12.10.20161924E-fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi
13.10.20161925Özel tüketim vergisi ödenmeden taşıt iktisaplarına ilişkin kanununda yapılan düzenlemeler
14.10.20161926Genel kurullarda %5 1. Temettü (kar payı) dağıtmama kararı alınabilir
17.10.20161927SGK borçlarına 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenleme.
17.10.20161928Hurda haline gelmiş iktisadi kıymetlerin tesliminde yüklenilen KDV nasıl düzeltilmeli
18.10.20161929Özel tüketim vergisi’ ne tabi bazı mallarda ÖTV oranları değiştirildi.
19.10.20161930Gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile yem teslimlerinde kdv uygulamaları ile ilgili tebliğ açıklamaları 7 seri no.lu tebliğ
20.10.20161931İşverenlerin kreş açma veya bu hizmeti dışarıdan satın alma yükümlülükleri
21.10.20161932Fatura tanzimi gerekmeyen sevk irsaliyeleri
25.10.20161933
26.10.201619346736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunda yer alan bazı süreler uzatıldı
27.10.20161935E-Fatura İrsaliyeli Fatura Olarak Kullanılabilir Mi?
31.10.20161936Asgari geçim indirimi uygulamasında değişiklikler
01.11.20161937Ekim, kasım, aralık 2016 aylarında ödenecek asgari ücret ile ilgili açıklamalar
01.11.20161938Borç para karşılığı ödenen faiz kdv iadesinde yüklenilen kdv listesine dahil edilebilir mi
02.11.20161939E-DEFTER UYGULAMASINDA DÜZELTME İŞLEMLERİ
02.11.201619402016 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden
Değerleme Oranı
03.11.20161941Derneklerde Çalışanların Sigortalılığı
04.11.20161942Gayrimenkul Sermaye İradı Sahibi Yanında Çalışanların Ücretlerinden Vergi Kesintisi Yapılması Gerekir Mi?
04.11.20161943Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik
07.11.20161944Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 2 Seri No lu Tebliğ Yayımlandı
07.11.20161945Damga Vergisi Kanunu İle İlgili Yapılan Değişikliklere İlişkin Kısa Açıklamalar
08.11.20161946E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu
09.11.20161947Gümrük İdarelerine İbraz Edilecek Faturalara İlişkin Yeni
Düzenlemeler
10.11.20161948Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Tüzel
Kişilerce 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesinin 10.01.2017
Tarihine Kadar Gönderilmesi Gerekmektedir
11.11.20161949Anonim Şirketlerin Limited Şirketlerden Farkları Ve Avantajları
11.11.201619502016 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
14.11.20161951Emlak Vergisi İle Veraset Ve İntikal Vergisi Taksitlerinin Kasım 2016 Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir.
15.11.201619522015 Yılına İlişkin İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Dolayı
Yıllık Olarak Talep Edilecek İade Tutarının En Son Kasım 2016
Dönemi KDV Beyannamesiyle Talep Edilmesi Gerekir.
16.11.201619532016 Yılında Şüpheli Hale Gelen Alacaklar İçin Karşılık Ayrılması Unutulmamalıdır
17.11.20161954Yeni Gayrimenkul Alınması, Satılması Veya Gayrimenkullerin
Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Emlak Vergisi Bildiriminin Yapılması Unutulmamalıdır.
21.11.20161955SGK 25 Sayılı Genelgesi Yayımlandı
21.11.20161956İlan Ve Reklam Vergisi İle İlgili Yükümlülükler
22.11.20161957Özel Tüketim Vergisine Tabi Malların İthalatında Gümrükte Teminat Verilmesi İle Birlikte Vergi Dairesinde de ÖTV Mükellefiyetinin Tesisi Gerekir.
22.11.20161958Vergi İncelemeleri İle İlgili Yönetmeliklerde Yapılan Değişiklikler
23.11.20161959Gelir Vergisi Kanununda Tanımlanan Diğer Ücret Nedir? Kimler “Diğer Ücretli” Olarak Kabul Edilmektedir
23.11.20161960Özel Teknede Kaptan Olarak Çalışan Kişinin Vergilendirilmesi
23.11.20161961Ekim 2016 Vergilendirme Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
24.11.20161962E DEFTER UYGULAMA KILAVUZU GÜNCELLENDİ V 1.5
25.11.20161963Katma Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler
25.11.20161964Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Yapılan Değişiklikler
29.11.20161965Prime Esas Kazanç Üst Tavan Sınırı Oranında Değişiklik
02.12.20161966Muhtasar Beyannamelerde Ve Ötv 1 Beyannamesinde Yapılan Güncellemeler Hk
05.12.20161967Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları İcra Takiplerinde Taksitlendirme Yapılması
06.12.20161968Usulen Sahte Sigortalılık, Sakıncaları Ve Cezaları
06.12.20161969KDV İade Listelerinden GÇB Listesi Ve Satış Faturaları 301 Listelerinin Güncellenmesine İlişkin Duyuru
08.12.20161970Yasal Defterlerin Noter Tasdikleri
08.12.20161971Şirket Kuruluş Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması
12.12.20161972Ay İçinde İşe Girenler İçin Asgari Geçim İndirimi Hesaplanması
13.12.20161973Gece İşçi Çalıştırmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
13.12.2016197401.01.2017 Tarihi İtibariyle E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru
14.12.20161975Gelecek Aylara Ve Gelecek Yıllara Ait Giderler
14.12.20161976Dış Ticaret Sermaye Şirketleri İle Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine Yapılan İhraç Kayıtlı Teslimlerde KDV İade Uygulamasında Yapılan Değişiklikler
15.12.20161977Hal Komisyoncularınca Düzenlenecek Komisyon Faturalarında E-Fatura Uygulaması
15.12.20161978Mal İhracı Ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında E-Fatura Uygulaması Başlangıç Tarihi 1.7.2017 Tarihi Olarak Değiştirilmiştir.
16.12.20161979E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Bulunan Mükellefler Hakkında Duyuru
19.12.20161980Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi
22.12.20161981Çalışanların Otomatik Olarak Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Edilmesi Hakkında Yönetmeliklerle Yapılan Yeni Düzenlemeler
26.12.20161982Türkiye İş Kurumu Tarafından 31.12.2016 Tarihine Kadar Başlatılan İşbaşı Eğitim Programı Süresi 31.12.2017 Tarihine Uzatıldı.

28.12.2016198301.01.2017 Tarihinden İtibaren Gelir Vergisi Matrah Dilimleri Artırıldı
28.12.20161984Çeşitli Konular Hakkında Özet Bilgiler Aşağıda Belirtilmiştir
29.12.20161985Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Hadleri Artırılmıştır.
29.12.201619862017 Yılında Ödenecek Emlak Vergileri Yeniden Değerleme Oranı Nispetinde %3,83 Artırılarak Hesaplanacaktır
30.12.20161987Motorlu Taşıt Vergileri 2017 Yılında Aşağıdaki Tarifeye Göre Tahsil Edilecektir
30.12.20161988İhracatta E-Fatura Uygulaması
30.12.20161989E-Fatura Ve E-Defter Başvuruları Hakkında Duyuru
30.12.201619902017 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri
30.12.20161991Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
02.01.20171992Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Süre Uzatıldı
02.01.20171993Hava Yolu E-Biletlerinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılması Esasları Hakkında Duyuru
03.01.20171994Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak İşyerlerindeki Çalışan Sayısına Göre Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesi
03.01.20171995Taşınmaz Ve İştirak Hisselerinin Satışından Doğan İstisna Kazançların Fon Hesabına Alınması Unutulmamalıdır
03.01.20171996Taşınmaz Ve İştirak Hisselerinin Satışından Doğan İstisna Kazançların Fon Hesabına Alınması Unutulmamalıdır
04.01.20171997SGK Primleri Ve Diğer Tüm Borçların Ödeme Süresi Uzatıldı
04.01.20171998Yıl Sonu Mutabakatlarının Yapılması Unutulmamalıdır
04.01.20171999Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru
05.01.20172000Kıdem Tazminat Tavanı Belli Oldu
06.01.20172001Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Kısa Mesajla Kuruma Bildirilmesi
06.01.20172002Ev Hizmetlerinde 10 Gün Ve Daha Fazla Süreyle Çalışanlar İle İlgili Hususlar
06.01.2017200301.01.2017 Tarihinden İtibaren Asgari Ücret Tutarı Artırıldı.
09.01.201720042017 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Zammı, Aile Zammı Tutarları İle Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarında Değişiklik
09.01.20172005İndirimli Oran KDV İadesinin Aynı Yıl İçinde Nakden Yapılması
12.01.2017200631.12.2016 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar
12.01.20172007Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılık Ayrılması Şüpheli Alacak Halinin Ortadan Kalkması Ve Sonuçları
12.01.20172008Sat Kirala Geri Al İşlemlerinde Fona Alınan Tutarın Amortismanların İtfasında Kullanılması
13.01.20172009Geçici Olarak Görevlendirilen Personellere Ödenen Gündeliklerin Vergilendirilmesi
13.01.2017201030 Günden Az Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Primi Ödeme Zorunluluğu Kapsamında Olup, Olmadıkları
13.01.20172011İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

16.01.201720123308 Sayılı Kanun Kapsamında Alan Eğitimine Başlayan Mesleki Ve Teknik Eğitim Öğrencileriyle İlgili Özellik Arz Eden Hususlar.
16.01.20172013İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenci Ücretlerine Devlet Katkısı
17.01.20172014Yeni Kurulan Anonim Şirketlerin Yapacakları İlk Genel Kurulda Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin Onaylanması Unutulmamalıdır
18.01.20172015Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonu Yöntemiyle E-Fatura Uygulamasından Yararlanan Mükelleflerden İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleyecek Olanların Test Ortamını Kullanımına İlişkin Duyuru
25.01.20172016- REVİZE2016-Revize Bölgesel SGK Ek Teşvik Süresi Bir Yıl Uzatıldı
23.01.20172016Bölgesel SGK Ek Teşvik Süresi Bir Yıl Uzatıldı
24.01.20172017Aralık 2016 Ayına Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Uzatıldı.
29.12.20172018 YENİ YILYENİ YIL TEBRİĞİ
30.01.20172018Erteleme Kapsamında Olan 2016 Aralık Ayı Prim Ödeme İşlemleri SGK Duyurusu
31.01.20172019Asgari Ücret Destek Tutarı Süresi 1 Yıl Uzatıldı.
31.01.201720202016 Yılı Aralık Ayı İle 2017 Yılı Ocak Ve Şubat Aylarına Ait Prim Ödeme Sürelerinde Erteleme.
03.02.20172021-Katma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Yapılan DeğişikliklerKatma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Yapılan Değişiklikler
03.02.20172022-BAZI MALLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANI %0 (SIFIR) OLARAK BELİRLENMİŞTİRBazı Mallarda Özel Tüketim Vergisi Oranı %0 (sıfır) Olarak
Belirlenmiştir
06.02.20172023Erteleme Kapsamında Olan Primlerini 27.01.2017 Tarihinden Önce Ödeyen İşverenlerle İlgili Kurumun Duyurusu
08.02.20172024İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşlerinde Ödenen KDV’ Nin İadesi
10.02.20172025İşkura Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Durumunda Yeni SGK Ve Vergi Teşvikleri
13.02.20172026SGK E-Bildirge Ekranında 2017/Ocak Ve Şubat Ayları Prim Ertelemesi Yapmak İstemeyen İşverenler İçin Yeni Satırlar Açtı
14.02.201720272006 Yılı IV Geçici Vergi Dönemine Ait Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
16.02.20172028Bağlı Şirket Nedir Bağlılık Raporu Düzenleme Zorunluluğu
17.02.20172029Türk Ticaret Kanunu’na Göre Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gereken İşler
20.02.20172030Sigorta Primlerinin Ertelenmesi İle İlgili Kurum Genelgesini Yayımladı
21.02.20172031SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Süre Uzatımı
22.02.20172032Katma Değer Vergisi Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler
23.02.20172033Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Hususlar
23.02.201720342017 Yılı Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı İle Desteğe Esas Günlük Tutar Belli Oldu
27.02.20172035Güncel Uygulamada Olan SGK Teşvikleri
02.03.20172036Serbest Bölgeler Kanununda Yapılan Vergisel Değişiklikler
03.03.20172037Çalışırken İşçilere Kıdem Tazminatı Ödenmesi
06.03.20172038E-Sistemde Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Eşleştirilmesi.
06.03.20172039Prim Ve Diğer Tüm Borçların Ödeme Süresi 07.03.2017 Tarihine Kadar Uzatıldı
07.03.201720402016 Yılında Elde Edilen Kira, Ücret Ve Menkul Sermaye İradının Beyanı
13.03.20172041SGK Asgari Ücret Desteğine İlişkin Genelgesi Yayımlandı
14.03.20172042İş-Kura Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması SGK Teşviki İle İlgili Kurum Genelgesi Yayımlandı
14.03.20172043Muhtasar Beyannamelere İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim Eklenmiştir.
15.03.20172044İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenci Ücretlerindeki Devlet Katkısı Uygulaması Başladı
15.03.201720452016 Yılında Elde Edilen Kira, Ücret Ve Menkul Sermaye İradı İle Diğer Kazanç Ve İratları İçin Beyanname Verilmeden Önce Elde Edilen Gelirler Hazır Beyan Sisteminden Kontrol Edilmelidir
16.03.20172046Damga Vergisi, Harçlar Ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır
16.03.20172047İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflarında Değişiklik
17.03.20172048İşkura Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Durumunda Vergi Teşvikleri İle İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
17.03.20172049Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Değişiklikler
20.03.20172050Bağımsız Çalışanların Esnaf Ahilik Sigortalılığı Ve Diğer Hususlar İçin Getirilen Yeni Düzenlemeler
20.03.20172051Bağımsız Çalışanların 5510 4 A ve B Kapsamındaki Sigortalılıkları.
22.03.20172052SGK Teşvik Yasağı 1 Yıllık Kuralında Yapılan Değişiklik
23.03.20172053Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
27.03.20172054E-Fatura Duyuruları
30.03.20172055Vergi Kimlik Numarası İle Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numaralarının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Süresi Uzatıldı
05.04.20172056Çalışan Sayısı İkiyüzelli Ve Üzerinde Olan İşverenlerin 01.04.2017 Tarihi İtibariyle Çalışanlarının Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesi.

06.04.20172057E-Arşiv Fatura Standardında Yapılan Değişiklikler
10.04.20172058İş-Kur’a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması SGK Teşviki Usul Ve Esaslarında Değişiklik
11.04.20172059Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılabilecek İndirimler
12.04.20172060Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Değişiklikler İle İlgili Kurum Genelgesi Yayımlandı
20.04.20172061Mart 2017 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri İle 2016 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
21.04.20172062E-Defter Beratlarının Verilme Süresi Uzatıldı
24.04.20172063Sigorta Primi Teşvikleri, Destek Ve İndirimlerinde Yasaklamaya İlişkin Kurum Yeni Uygulama Genelgesini Yayımladı
02.05.20172064Mobilya Ve Beyaz Eşyadaki ÖTV Ve KDV İndiriminde Süre Uzatıldı.
08.05.20172065Vergi Levhalarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yazdırılması
Gerekir
09.05.20172066Emlak, Çevre Temizlik, İlan Ve Reklam Ve Veraset Ve İntikal Vergilerinin 1 İnci Taksitlerinin Mayıs Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir.
09.05.2017206731.03.2017 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar
10.05.20172068Gelir Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Yer Alan İadesi Gereken Geçici Vergi Ve Kurumlar Vergisinin İadeleri Bir An Önce Talep Edilmelidir.
11.05.20172069Yabancı Sermayeli Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının Faaliyetleri İle İlgili Bilgilerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Bildirilmesi Gerekir.
11.05.20172070Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Ödeme Yapılabilecek
12.05.20172071Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Hazırlanması Gerekir
15.05.20172072Elektrik Üretimi Lisans Harçlarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekir
16.05.20172073E-Defter Ve Beratların Muhafazası
17.05.201720741774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Ve 5510 Sayılı S.G.K.’Na Göre İşçi İşe Giriş Ve Çıkış Bildirimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.
18.05.20172075Ar-Ge İşyerlerinde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki İle Sigorta Primi İşveren Hisseleri Desteğinin Muhasebeleştirilmesi
22.05.20172076Gelir İdaresi Başkanlığının Tüm Birimlerinden Yapılacak Tebligatlar E-Tebligata Tabi Mükelleflere E-Tebligat Sistemi İle Gönderilmeye Başlanmıştır
23.05.20172077Şirketlerce Verilen İftar Yemeklerinin Gider Kaydedilip Kaydedilemeyeceği
24.05.20172078Muhtasar, Damga Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
24.05.20172079Firmalarca Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Erzak Yardımı
24.05.20172080Nisan Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Uzatıldı
24.05.20172080Nisan Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilme Süresi Uzatıldı
25.05.2017208131 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Elektronik Ortamda Gönderilmesi Gereken 2017/Nisan Dönemine İlişkin Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı
26.05.20172082Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenlerine Ait İşyerleri Asgari Ücret Desteğine İlişkin Prime Esas Kazanç Günlük Tutarı Artırıldı
26.05.20172083İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Aleyhine Ortaya Çıkan Kur Farkları İçin İhracatçılar Tarafından KDV Hesaplanmaz
29.05.201720842016 Yılında Kağıt Ortamında Tutulan Yevmiye Defterinin Haziran 2017 Ayı Sonuna Kadar Kapanış Onayının Yaptırılması Gerekir.
30.05.201720857020 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni SGK Borç Yapılandırılması
30.05.20172086İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğ Resmi Gazete Yayımlandı
31.05.20172087İnternet Sitesi Tescilini Mutlaka Yaptırınız
01.06.20172088VERGİ BORÇLARI İÇİN YENİDEN YAPILANMAYA İLİŞKİN KANUN
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
02.06.20172089Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Yayımlandı
05.06.20172090SGK Asgari İşçilik Oranlarında Değişiklik
06.06.20172091Çalışan Sayısı Yüz Ve Üzerinde Olan İşverenlerin 01.07.2017 Tarihi İtibariyle Çalışanlarını Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi.
07.06.20172092İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri 50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerleri İçin 01 Temmuz 2017 Tarihinde Yürürlükte.
08.06.20172093SGK 16-Nakil Kodlu İşe Giriş Ve Çıkış Bildirimlerinde Değişiklik
09.06.20172094E-Defter Beratlarında Yer Alan Muhasebeci Bilgileri
12.06.2017209506111 Veya 00687 Kanun Numaralarıyla Kuruma Bildirilen Sigortalıların Cari Aydaki Teşviklerden Yersiz Yararlanma Durumlarının Kontrolü.
13.06.20172096Motorlu Kara Taşıtı Ve Motorlu Kara Aracı Kiralamalarında Tahsilat Ve Ödemelerin Banka Kanalıyla Yapılması Gerekmektedir
14.06.20172097Haftalık, Günlük Veya Benzeri Şekilde Kısa Süreli Konut Kiralamaları Da Tevsik Zorunluluğu Kapsamına Alınmıştır.
16.06.20172098SGK 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borç Yapılandırılması İle İlgili Genelgesini Yayımlandı
29.06.20172099SGK Prim Teşvik Tutarlarının Kayıtlarda Gelir Ve Gider Hesaplarında Takip Edilip Edilmeyeceği
30.06.20172100İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hükümleri 01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek
03.07.20172101Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek E-Faturalar
05.07.20172102Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Yapılan Kanun Değişiklikleri
06.07.2017210301.07.2017 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti.
10.07.20172104İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB, GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kâğıt Fatura Düzenlenmesi
13.07.201721052017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden
Değerleme Oranı
13.07.20172106Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 Taksitinin Temmuz 2017 Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir
14.07.20172107MALİ TATİL HATIRLATMASI
17.07.201721084447 Sayılı Kanunun Geçici 17.İnci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama.
18.07.20172109Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Belirlendi.
24.07.20172110687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği İle İlgili Kurum Duyurusu
26.07.2017211130.06.2017 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar
09.08.20172112E-Defter, E-Fatura Ve E-Bilet Uygulamalarındaki Değişiklikler
22.08.20172113Arge Merkezlerinde 30 Personel İstihdam Edecek Sektörlerde Değişiklik Yapıldı.
23.08.20172114İzaha Davet Müessesesine İlişkin Vuk Genel Tebliği
24.08.201721152018 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Belirlendi.
25.08.20172116Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı
25.08.201721172017/Temmuz Ayı Prim Ödeme Süresinde Değişiklik
05.09.20172118Sahte Sigortalılık Ve Yaptırımları
06.09.20172119E-Sevk İrsaliyesi, E-Müstahsil Makbuzu Ve E-Serbest Meslek Makbuzu
07.09.20172120İş Kanunu Yönetmeliklerinde Yapılan İlaveler Ve Önemli Değişiklikler
20.09.20172121Serbest Bölgelerde Türk Lirası İle Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı
28.09.20172122Ücret Bordrosu Ve Hesap Pusulasında Olması Gereken Bilgiler
29.09.20172123İşçi Özlük Dosyasında Olması Gereken Bilgi Ve Belgeler
03.10.20172124Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin (Sıra No: 2017/1) Tebliğ Yayımlandı
04.10.20172125Genel Sağlık Sigortası Sağlık Aktivasyon İşlemleri
05.10.20172126Gelir Geçici Vergi Ve 1 No.lu KDV Beyannamesindeki Değişiklikler Hk
06.10.20172127Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değişti
09.10.201721282016 Aralık, 2017 Ocak Ve 2017 Şubat Aylarına Ait Ertelenen Primlerin Ödenmesi
10.10.20172129Yeni Nesil ÖKC Kullanımı İle İlgili Son Yasal Düzenlemeler
11.10.20172130Yeni Nesil ÖKC Uygulamasına İlişkin Duyuru
16.10.20172131Ara Dinlenmeler İle İlgili Özellik Arz Eden Hususlar
18.10.20172132Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde Yer Alan Açıklamalar
24.10.201721332016 Yılına İlişkin İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Dolayı
Yıllık Olarak Talep Edilecek KDV’ nin En Son Kasım 2017 Dönemi KDV
Beyannamesiyle Talep Edilmesi Gerekir
25.10.20172134Reklam Harcaması - Sponsorluk Harcaması Ayrımı
25.10.2017213530.09.2017 tarihi itibariyle uygulanacak kurlar
27.10.201721362017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden
Değerleme Oranı
30.10.20172137İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretlerindeki Devlet Katkısı Yardım Süresi Uzatıldı.
31.10.201721381 No.lu KDV Beyannamesindeki Önemli Değişiklikler
31.10.20172139Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ve Sanayi Sitelerinde Yer Alan Binalar İçin Kasım 2017 Ayında Emlak Vergisi Ödenmemesi Gerekir.
01.11.20172140Süresi Dolan Veya Yeni Alınan Makina Ve Teçhizatlar İçin Kapasite Raporlarının Yenilenmesi Gerekir
02.11.20172141Emlak Vergisi İle Veraset Ve İntikal Vergisi Taksitlerinin Kasım 2017 Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir
03.11.20172142Ev Hizmetlerinde Çalışanların Hakları
06.11.201721432017 Yılı Eylül Ayı, 2016 Yılı Aralık Ayı Ertelenen Ve Yapılandırma Prim Taksitleri Ödeme Süreleri Uzatıldı.
07.11.20172144İş Mahkemeleri Kanunuyla İş Kanununda Yapılan Önemli Değişiklikler
08.11.20172145E-Defter Dosyalarının Kullanılamaz Hale Gelmesi
10.11.20172146Fiili Hizmet Süresi Zammı Kapsamında Çalışması Olanların Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Kuruma Bildirilmesi
13.11.201721472017 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
13.11.20172148Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenleyenler İçin Yayımlanan Duyuru
15.11.20172149Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların Gayri Maddi Hakların Satışı, Devri Veya Kiralanmasından Elde Ettikleri Kazançlar İçin İstisna Şartlarını Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı
16.11.20172150ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyenler İçin Yayımlanan Duyuru
17.11.20172151ÖKC Kullanma Muafiyeti Ve Eski Nesil ÖKC’lerini Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilenlere İlişkin Yapılan Açıklama
20.11.20172152İhracat İşlemlerinde Bedelsiz E-Fatura Duyurusu
22.11.20172153Ölüm Halinde Aylık Beyannamelerin Verilmesi Ve İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannamelerin Dökümü Hk.
23.11.20172154Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Tüzel Kişilerce “2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin 10.01.2018 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gerekmektedir
24.11.20172155Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
30.11.20172156Pay Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Ve Şirketin Pay Defterine Kaydedilmesi
04.12.20172158Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Tüzel Kişilerce 2017 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesinin 10.01.2018 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gerekmektedir
06.12.20172159Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yapılan Değişiklikler
07.12.201721602017 Yılı Eylül, Ekim, Kasım Ve Aralık Aylarına Ait Asgari Ücretle Çalışanlara Vergi Farklarının Ödenmesi
08.12.20172161İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Kurum Sisteminde Görüntülenmesi
08.12.201721622017 Yılı Eylül, Ekim, Kasım Ve Aralık Aylarına Ait Asgari Ücretle Çalışanlara Ödenecek Ücret Farkları İle İlgili Tebliğ Yayımlandı
11.12.201721632017 Yılı Kasım Ayı İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin 26.12.2017 Tarihine Kadar Kuruma Ödenmesi
11.12.20172164YASAL DEFTERLERİN NOTER TASDİKLERİ
12.12.20172165Çalışan Sayısı Elli Ve Üzerinde Olan İşverenlerin 01.01.2018 Tarihi İtibariyle Çalışanlarını Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi.
13.12.2017216601.01.2018 Tarihinden İtibaren Meslek Adını Ve Kodunu Kuruma Doğru Bildirmeyen İşverenlere İdari Para Cezası
14.12.20172167Sosyal Güvenlik Kurumunca Arabuluculuk Anlaşma Tutanaklarının Mahkeme Kararı Niteliğinde Sayılması
15.12.20172168Aynı İlde Aynı İşverene Ait İş Kolu Kodu Aynı Olan İşyerlerinin Birleştirilerek Tek Dosyada İşlem Görmesi
18.12.20172169Defter-Beyan Sistemi
19.12.20172170Mali Mühür Geçerlilik Süresi
20.12.20172171Ar-Ge’de Tam Zamanlı Olarak Çalışanların Haftalık 45 Saatin Altındaki Çalışmalarında Hafta Tatili Ücretlerinin Vergi Ve Sgk Teşvikleri Kapsamında Değerlendirilmeyeceği
21.12.201721722017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenme Süresi 02.01.2018 Olarak Değişti
22.12.2017217301.01.2018 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru
22.12.20172174Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin 488 Ve 489 Sıra No.lu VUK Tebliğleri Yayımlandı
25.12.20172175Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilme Süresinde Değişiklik
26.12.20172176Bağımsız Çalışanların Esnaf Ahilik Sandığı Sigortalılık Prim Ödeme Zorunlulukları 01.01.2020 Tarihine Ertelendi
27.12.20172177ETBİS’e Kayıt Olma Ve Bildirim Yükümlülüğü
28.12.20172178E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu, E-Serbest Meslek Makbuzu
02.01.201821792179-Yıl Sonu Mutabakatlarının Yapılması Unutulmamalıdır
03.01.201821802018 Yılı Asgari Ücret SGK Taban Tavan AGİ
03.01.201821812018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri - Engelli İndirimi - Yemek Parası İstisnası
04.01.20182182Nakit Ödenen Yemek Paraları İle Görev Yollukları Tutarlarının Sigorta Primine Tabi Olup Olmadıkları.
05.01.20182183Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesine Ödenecek Huzur Hakkı Tutarlarının Kurumlar Vergisi Ve KDV Karşısındaki Durumları.
05.01.20182184Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Vergiden İstisna Çocuk Yardım Tutarları Belli Oldu
08.01.201821852018 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Zammı, Aile Zammı İle İşveren Tarafından Sigortalılar İçin Ödenen Özel Sağlık Sigorta Prim Tutarlarında Değişiklik
09.01.20182186Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
09.01.2018218731.12.2017 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Kurlar
10.01.20182188E-Arşiv Başvuru Kılavuzu Güncellendi
10.01.20182189Çeşitli Konular Hakkında Özet Bilgiler Aşağıda Belirtilmiştir
11.01.20182190İş-Kur İşbaşı Eğitim Programı Uygulama Süresi 31.12.2018 Tarihine Uzatıldı
11.01.20182191Veraset Ve İntikal Vergisinde İstisna Hadleri Artırılmıştır
12.01.20182192Kuruluş Ve Sermaye Artırımında Rekabet Kurum Paylarının Odaya Yatırılması
15.01.20182193Vergi Dairelerinden Yapılan Nakden İade Sırasında Sosyal Güvenlik Kurumuna Vadesi Geçmiş Borç Bulunmaması Gerekiyor
16.01.20182194E-Serbest Meslek Makbuzu Ve E-Müstahsil Makbuzu Duyurusu
22.01.20182195-REVİZE2195-REVİZE İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemeleri Maddesinde Değişiklik
17.01.20182195İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemeleri Süresi 2017-2018 Eğitim Ve Öğretim Yılı İçin Uzatıldı
18.01.20182196Motorlu Taşıt Vergileri 2018 Yılında Aşağıdaki Tarifeye Göre Tahsil Edilecektir
18.01.201821972018 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri
22.01.20182198Vergide Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
25.01.20182199Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
30.01.20182200E-Defter Durum Raporu
31.01.20182201Eksik Gün Bildiriminde Yapılan Değişiklikler
05.02.201822022017 Yılındaki Nakdi Sermaye Artışlarına İlişkin İndirim Uygulamasında Kullanılacak Faiz Oranı
06.02.20182203Gayrimenkul Sermaye İradında %25 Olan Götürü Gider Uygulaması Oranı %15’e Düşürüldü
12.02.20182204Bölgesel SGK Ek Teşvik Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı
12.02.201822052017/IV. Geçici Vergi Dönemine Ekim Kasım Aralık Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır
14.02.20182206Reklam Amaçlı Düzenlenen E-Faturalar Hakkında Duyuru
20.02.20182207-Kağıt Çıktı İle İhracat Ve Serbest Bölgeye İhracat Hakkında E-Fatura DuyurularıKağıt Çıktı İle İhracat Ve Serbest Bölgeye İhracat Hakkında E-Fatura Duyuruları
27.02.20182208Yabancı Para Nakdi Krediler İle Dövize Endeksli Kredilerinin Toplamı 15 Milyon ABD Doları Ve Üstünde Olan Firmaların Merkez Bankasına Bildirimde Bulunması Gerekiyor
28.02.201822092017 Yılına İlişkin İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Dolayı Yıllık Olarak Hesaplanan Ve İadesi Gereken KDV’ nin Bir An Önce Talep Edilmesi Gerekir
01.03.20182210İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması
07.03.20182211Türk Ticaret Kanunu’na Göre Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekenler
07.03.201822122017 Yılında Elde Edilen Kira, Ücret Ve Menkul Sermaye İradının Beyanı
08.03.20182213SGK Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma
09.03.20182214Anonim Ve Limited Şirketler Arasındaki Farklılıklar
09.03.20182214Anonim Ve Limited Şirketler Arasındaki Farklılıklar
14.03.20182215Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
20.03.20182216GENEL SAĞLIK SİGORTA PRİM BORÇLARININ 30.04.2018 TARİHİNE KADAR KURUMA ÖDEMESİ
26.03.201822172017 TAKVİM YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI
28.03.20182218SGK OTOMOTİK İŞYERİ TESCİLİ
30.03.201822197103 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK TEŞVİKLERİNDEN GERİYE DOĞRU YARARLANMA
30.03.201822207103 SAYILI KANUN İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA GETİRİLEN TEŞVİKLER
02.04.20182221E-FATURA YERİNE KAĞIT YA DA E-ARŞİV FATURA DÜZENLENMESİ
02.04.201822227103 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEK TEŞVİKİ.
03.04.201822237103 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
03.04.20182224İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURADA BEYANNAMEYE NAVLUN VE SİGORTANIN YAZILMASI HAKKINDA DUYURU
04.04.201822257103 SAYILI KANUNLA ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI ÖLÜM AYLIKLARI KESİLMEYECEK
04.04.20182226BOZULMA, ÇÜRÜME VEYA SON KULLANMA TARİHİNİN GEÇMESİ GİBİ NEDENLERLE İMHA EDİLMESİ GEREKEN EMTİA İÇİN YAPILAN YENİ DÜZENLEME
04.04.20182227BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTAR VE/VEYA ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
05.04.201822282018 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN
DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI
06.04.20182229YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI
06.04.20182230YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK KONULAN YABANCI PARALARLA İLGİLİ DÜZENLEME
10.04.20182231KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
11.04.20182232SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA PRİM BORCU KAPSAMINDAKİ İŞVERENLER İÇİN YENİ UYGULAMA YAYIMLANDI
12.04.20182233KADIN HİZMET ERBABI ÇOCUKLARINA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ SUNAN KURUMLARA ÖDENEN ÖDEMELER ÜCRET SAYILARAK VERGİ İSTİSNASI UYGULANACAKTIR
13.04.20182234DİİB SAHİBİ MÜKELLEFLERİN İHRAÇ KAYDIYLA MAL TESLİMLERİNDE İADE EDİLECEK KDV’ NİN HESABI
16.04.20182235KDV İADESİNDE İMALATÇI ALEYHİNE MATRAHTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
16.04.20182236-KAR DAĞITIM TABLOSU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HADLERKar Dağıtım Tablosu Düzenlenmesine İlişkin Hadler
17.04.20182237-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI KONULARKurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Konular
18.04.20182238KURUMLARIN YURT DIŞI ŞUBELERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MALİ TABLOLARA YANSIMASI VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BİLDİRİMİ
19.04.20182239ÖTV İADE TALEBİNDE BULUNAN MÜKELELFLERİN BAZI BELGELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERMELERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANDI
20.04.20182240İHRACAT İŞLEMLERİNE AİT E-FATURADA BEYANNAMEYE NAVLUN VE SİGORTANIN YAZILMASI HAKKINDA DUYURUNUN İPTALİ
20.04.20182241KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA SÜRESİ VE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR
24.04.20182242EKSİK GÜN BELGELERİ 2018 YILI MART AYINDAN İTİBAREN SGK’YA VERİLMEYECEK
27.04.20182243-YABANCI PARA NAKDİ KREDİLER İLE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERİNİN TOPLAMI 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE OLAN FİRMALARIN 31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİ İÇİN BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI.Yabancı Para Nakdi Krediler İle Dövize Endeksli Kredilerinin Toplamı 15 Milyon ABD Doları Ve Üstünde Olan Firmaların 31 Mart 2018 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemi İçin Bildirim Süresi Uzatıldı.
27.04.20182243-YABANCI PARA NAKDİ KREDİLER İLE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERİNİN TOPLAMI 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE OLAN FİRMALARIN 31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİ İÇİN BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI.
02.05.201822442018 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI
03.05.20182245YABANCI PARA NAKDİ KREDİLER İLE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERİN TOPLAM 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE OLAN FİRMALARIN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU
03.05.20182246DÖVİZ GELİRİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN BORÇLANMASI
07.05.20182248TAPU İŞLEMLERİNDE HARÇ ORANI “BİNDE 20” DEN “BİNDE 15” ORANINA DÜŞÜRÜLDÜ. %18 KDV ORANINA TABİ KONUT TESLİMLERİNDE DE ORAN %8 OLARAK BELİRLENDİ
08.05.20182249SANAYİ SİCİLİ KANUNUNA GÖRE SANAYİ SİCİL BELGESİNİ HAİZ MÜKELLEFLERE MÜNHASIRAN İMALAT SANAYİİNDE KULLANILMAK ÜZERE KDV’ DEN İSTİSNA OLARAK TESLİM EDİLECEK MAKİNA VE TEÇHİZATLAR BELİRLENDİ
09.05.20182250KADIN HİZMET ERBABINA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAAT ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
10.05.20182251ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE TABİ KANUNA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARIN ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ.
11.05.20182252DÖVİZ KAZANDIRICI GAYRİMENKUL SATIŞINDA KDV İSTİSNASI HAKKINDA
14.05.201822532018 I. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE (OCAK-ŞUBAT-MART) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
14.05.20182254SOSYAL GÜVENLİK KURUMU POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANINI İŞLEME AÇTI
15.05.20182255AYNI YIL İÇİNDE BİTİRİLECEK OLAN İNŞAATIN YILLARA SARİ İNŞAAT İŞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ
16.05.20182256KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ DESTEKLERİN HESAPLARDA İZLENMESİ VE VERGİLENDİRİLMESİ
17.05.20182257YANSITMA FATURA BEDELLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DURUMU
18.05.20182258İŞYERİ TESLİMLERİNDE UYGULANMAKTA OLAN %18 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI %8 OLARAK BELİRLENDİ
18.05.20182259VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
21.05.20182260NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞEN LİMİTED ŞİRKETİN ORTAKLARINA VERİLEN HİSSE SENETLERİNİN İLK İKTİSAP TARİHİ
22.05.20182261MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
22.05.20182262ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI
23.05.20182263VERGİ LEVHALARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR YAZDIRILMASI
GEREKİR
23.05.20182264EMLAK, ÇEVRE TEMİZLİK, İLAN VE REKLAM VE VERASET VE İNTİKAL VERGİLERİNİN 1 İNCİ TAKSİTLERİNİN MAYIS AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR
24.05.20182265ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR
ÖDENMESİ GEREKİR.
24.05.20182266TİCARİ KAZANCIN EN ÖNEMLİ UNSURLARI DEVAMLILIK VE KÂR AMACI İLE YAPILMASIDIR
24.05.20182267GERİYE YÖNELİK SGK PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMAYA DAİR KURUMUN DUYURUSU
25.05.20182268TÜRKİYEDE YERLEŞİK KİŞİLERİN YURT İÇİNDE DÖVİZ KREDİSİ TEMİN ETME USULÜ.
28.05.20182269HİSSELİ GAYRİMENKUL İÇİN ÖDENEN KİRA BEDELİNİN BEYANI
28.05.201822707143 SAYILI KANUNLA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN SOSYAL GÜVENLİK KURUM ALACAKLARI VE GETİRİLEN TEŞVİKLER
29.05.20182271İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
29.05.20182272ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN Ⅱ SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 4 SERİ NOLU TEBLİĞ
30.05.20182273SGK TARAFINDAN İHTAR ÇEKİLMEDEN İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI
30.05.20182274BAĞIMSIZ DENETİME TABI OLACAK ŞİRKET KRİTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
31.05.20182275ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA SÜRESİ VE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR
31.05.20182276TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
01.06.20182277ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
01.06.20182278MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMA SÜRESİ 01.10.2018 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
04.06.20182279BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ
04.06.20182280SGK İŞYERİ BİLDİRGELERİ 01.06.2018 TARİHİ VE SONRASINDA KURUMA ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ ZORUNLULUK KAPSAMINDA
05.06.20182281MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN İTFASINDA KULLANILACAK AMORTİSMAN ORANLARI
05.06.20182282KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER Ⅰ.
06.06.20182283KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER Ⅱ.
07.06.20182284YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İKTİSAP EDİLEN YENİ MAKİNA VE TECHİZAT İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANI
08.06.20182285SERMAYE PİYASASI MEVZUATINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
11.06.20182286SERMAYE OLARAK KONULMAK ÜZERE YURTDIŞINDAN GETİRİLEN YABANCI PARA
12.06.20182287YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERE AÇILACAK DÖVİZ KREDİLERİ
13.06.20182288İMAR BARIŞI KAPSAMI UYARINCA YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİNİN HESAPLANMA USULÜ
18.06.201822897143 SAYILI KANUN UYARINCA SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRMASI GENELGESİNİ YAYIMLANDI
18.06.20182290TEŞVİK BELGELERİNİN TAMAMLAMA VİZESİ KAPSAMINDA Y.M.M. RAPORU YAZILMASI
19.06.20182291GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
20.06.20182292MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
20.06.20182293GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE YER ALAN GEÇİCİ VERGİ VE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ BİR AN ÖNCE TALEP EDİLMELİDİR
21.06.20182294ÇALIŞAN SAYISI 10-49 OLAN İŞVERENLERİN 01.07.2018 TARİHİ İTİBARİYLE ÇALIŞANLARINI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANINA DAHİL ETMESİ
22.06.201822952017 YILINDA KAĞIT ORTAMINDA TUTULAN YEVMİYE DEFTERLERİNİN HAZİRAN/2018 AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPILMASI GEREKİR
25.06.201822962018 MAYIS AYI AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI
26.06.20182297KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER
27.06.20182298OCAK İLA EYLÜL 2018 AYLARINA/DÖNEMLERİNE AİT ASGARİ ÜCRET DESTEK TEŞVİKİ GÜNLÜK TUTARI 3.33 TL OLARAK BELİRLENDİ
29.06.20182299KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER
29.06.20182300HİZMET ERBABINA ÖDENEN TAZMİNATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İSTİSNA UYGULANMASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI
03.07.20182301Sgk 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Geçici 19.Uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği Genelgesini Yayımlandı.
04.07.201823023065 Sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Düzenleme.
06.07.20182303TRAFİK SİCİLİNDEN KAYITLARI SİLİNECEK OLAN ARAÇLAR İÇİN ÖTV İSTİSNA UYGULAMASI
06.07.20182304DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMA SÜRESİ.
06.07.20182305SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA UYUMLU PRİM BORCU OLAN İŞVERENLER İÇİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.
09.07.20182306KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIM TUTARLARI BELLİ OLDU
09.07.20182307REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR
10.07.201823082018 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
10.07.20182309İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKLARI VE İZİN SÜRELERİ
11.07.201823104447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUN GEÇİCİ 21.İNCİ MADDESİNDE YER ALAN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI
12.07.20182311YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ
13.07.20182312BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYEN GELİR UNSURU İÇİN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNABİLECEK MÜKELLEFLER
16.07.20182313İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İNŞAAT İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ
17.07.201823144447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU GEÇİCİ 19.UNCU MADDESİ KAPSAMINDA BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANACAK İŞYERLERİ BELİRLENDİ
17.07.20182315MALİ TATİL HATIRLATMASI
17.07.20182316MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2’İNCİ TAKSİTİNİN TEMMUZ/2018 AYI ÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR
18.07.20182317KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅰ)
19.07.20182318BA-BS BİLDİRİM FORMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA
20.07.20182319KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅱ)
20.07.20182320KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅲ)
20.07.20182321KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅳ)
24.07.20182322-KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (V)KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (V)
25.07.20182323-DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMASI.DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMASI
25.07.20182324-MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.
25.07.20182325-KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 16)KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (SERİ NO 16)
26.07.20182326-YURT DIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMA USUL VE ESASLARIYURT DIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLARLA İLGİLİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI.
27.07.20182327-YENİDEN DEĞERLEME USUL VE ESASLARIYENİDEN DEĞERLEME USUL VE ESASLARI.
30.07.20182328YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI
31.07.20182329ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN Ⅲ SAYILI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
01.08.201823307143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA SÜRE UZATIMI YAPILDI.
01.08.20182331HOLDİNG ŞİRKETLER TARAFINDAN YAPILAN GİDERLERİN BAĞLI ŞİRKETLERE DAĞITIMI
02.08.20182332ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ BASTIRMA ZORUNLULUĞU
03.08.20182333GEÇİCİ İLMÜHABERLERLE TEMSİL EDİLEN HİSSELERİN SATIŞINDA KDV DOĞAR
06.08.20182334ÖZELLİK ARZEDEN ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER
07.08.20182335BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARIM İŞİNDE İŞİN BİTİMİ NASIL BELİRLENİR
08.08.20182336İMHA EDİLMESİ GEREKEN EMTİANIN DEĞERLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
09.08.20182337ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı), Hızlı Kargo, Mikro İhracat
10.08.20182338İŞYERİ HEKİMLERİNİN E-REÇETE UYGULAMASI İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU
13.08.20182339SGK GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİK UYGULAMASI GENELGESİNİ YAYIMLADI
14.08.20182340KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER
15.08.20182341MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
15.08.20182342İLİŞKİLİ KİŞİLERDEN MAL VE HİZMET ALIMI NEDENİYLE OLUŞAN VADE FARKININ ÖRTÜLÜ SERMAYE KARŞISINDAKİ DURUMU
16.08.20182343TEŞVİK BELGELERİNİN TAMAMLAMA VİZESİ KAPSAMINDA Y.M.M. RAPORU YAZILMASI
17.08.20182344PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
17.08.20182345YURT DIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİNDE İSTİSNA UYGULAMASI
27.08.20182346-MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.
28.08.20182347-ŞİRKETLERİN AVUKATLARA ÖDEMİŞ OLDUĞU YOL VE KONAKLAMA BEDELİNİN STOPAJA TABİ OLMASI DURUMU.ŞİRKETLERİN AVUKATLARA ÖDEMİŞ OLDUĞU YOL VE KONAKLAMA BEDELİNİN STOPAJA TABİ OLMASI DURUMU.
28.08.20182348-MÜKELLEFLER ADINA KAYITLI OLAN VE TİCARİ FAALİYETTE KULLANILAN TAŞINMAZIN ENVANTERE ALINMASI.
29.08.20182349-KADIN HİZMET ERBABINA SAĞLANAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMINDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.KADIN HİZMET ERBABINA SAĞLANAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMINDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.
31.08.20182350-BANKA HESAPLARINDAN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.BANKA HESAPLARINDAN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.
31.08.20182351-ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİ UZATILDIADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİ UZATILDI.
03.09.20182352YENİLEME FONU İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR
04.09.20182353İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME SÜRESİ HAKKINA TEBLİĞ.
05.09.20182354AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR
06.09.201823552018 EYLÜL AYINDAN İTİBAREN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN NET ÜCRET FARKLARININ İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ YOLUYLA ÖDENMESİ
07.09.20182356KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA VERİLEN KARARLAR
10.09.20182357OTOMATİK TESCİL EDİLEN İNŞAAT İŞYERLERİNDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNDE YENİ UYGULAMA
11.09.20182358ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN AMME ALACAĞI İÇİN TAKİP AŞAMASININ ÖNCELİK SIRASI
12.09.20182359KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDAKİ TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
13.09.20182360TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
14.09.20182361AKTİFE KAYITLI İKTİSADİ KIYMETİN VEYA EMTİANIN ZAYİ OLMASI DURUMUNDA ALINAN SİGORTA TAZMİNATI
17.09.20182362SERMAYE KAYBI VE BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR
18.09.20182363SERMAYE AZALTIMINDA KARŞILAŞILAN VERGİSEL DURUMLAR
19.09.20182364ORTAK ALACAĞININ BORÇLU ŞİRKET SERMAYESİNE EKLENEBİLMESİ İÇİN NAKİT KAYNAKLI OLMASI ŞARTTIR
20.09.20182365YENİDEN DEĞERLEME SÜRESİ İLE İLGİLİ HATIRLATMA
21.09.20182366İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI
21.09.20182367ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN DÜZENLENEN GÜNLÜK KAPANIŞ (Z) RAPORLARINA AİT MALİ BİLGİLERİN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN HATIRLATMA
24.09.20182368OTOMOBİLLERDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
24.09.20182369ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ SÜRE UZATILDI
25.09.20182370TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNCE FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU
26.09.20182371VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDAN FAYDALANAN MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ HATIRLATMA
27.09.20182372GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
28.09.20182373197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR KANUNUN BAZI MADDELERİNE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
01.10.20182374BANKALARA VE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNE BORÇLULARIN, BORÇLARINA KARŞILIK YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNA UYGULAMASI
02.10.201823757143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA ÖDEME SÜRE UZATILDI
02.10.20182376DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
03.10.20182377DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR
04.10.20182378DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI
05.10.201823792019 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE BİNA METREKARE İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELİRLENMİŞTİR
08.10.20182380TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
09.10.20182381TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TARAFINDAN EKONOMİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TAVSİYE KARARI ALINDI
10.10.201823822018 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
11.10.20182383TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
12.10.20182384PERAKENDE SATIŞ FİŞİ İLE BELGELENDİRİLEN GİDERLERE İLİŞKİN KDV İNDİRİMİ UYGULANMASI
15.10.20182385İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERİN KAPSAMI
16.10.20182386DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILAN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK PARASI OLARAK BELİRLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA
17.10.20182387KONKORDATO VE SONUÇLARI
18.10.20182388ESER VE ESER SAYILAN FAALİYETLER NELERDEN OLUŞMAKTADIR
19.10.20182389YENİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARINDA UYGULAMAYA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
22.10.20182390VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BORÇLARININ TECİL EDİLMESİ HUSUSU
23.10.20182391İRTİFAK HAKKI NEDENİYLE ÖDENEN BEDELİN GİDER OLARAK İNDİRİMİ İLE ARSA ÜZERİNE YAPILAN BİNA VE TESİSLERDE AMORTİSMANA TABİ TUTULMASI HUSUSU
24.10.20182392KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (21 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ)
25.10.20182393BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE YAZILIM ÜRETEN İŞLETMELERİN SANAYİ SİCİLİNE KAYIT OLMASI ZORUNLUDUR
26.10.20182394TÜBİTAK ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA PROJE BAŞVURULARI ELEKTRONİK İMZA İLE YAPILACAK
30.10.20182395TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMA KAPSAMINA İLİŞKİN KURUL KARARI
31.10.20182396ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANAN MÜKELLEFLERİN MALİ BİLGİLERİ BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI
01.11.20182397BAZI VERGİ KANUNLARINDA UYGULANMAKTA OLAN ORANLAR YENİDEN BELİRLENDİ
02.11.20182398DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİM SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
05.11.20182399DÖVİZLE DÜZENLENEN SÖZLEŞMELERDEKİ BEDELİN TÜRK LİRASI’NA ÇEVRİLMESİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI
06.11.20182400DEFTER RAPORU BERATI
07.11.2018240101.01.2019’DAN İTİBAREN E-ARŞİV RAPORLARI GÜNLÜK OLARAK GÖNDERİLECEKTİR
08.11.20182402İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SÜRESİ İLE İLGİLİ İHRACAT GENELGESİ YAYIMLANDI
09.11.20182403EMLAK VERGİSİ İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 2 NCİ TAKSİTLERİNİN ÖDENMESİ HUSUSU
09.11.20182404GERÇEK KİŞİ TARAFINDAN ORTAK OLUNAN ŞİRKETE BORÇ PARA VERMESİ HALİNDE VERGİSEL DURUMU
12.11.201824052017 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ EN SON KASIM 2018 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ GEREKİR
13.11.20182406YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
14.11.20182407MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMA SÜRESİ 01.07.2019 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
15.11.20182408İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENECEĞİ HALLER
16.11.20182409ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TESLİMLERİNDE KAYIT, BEYAN VE BELGE DÜZENİ
16.11.20182410TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
19.11.20182411İNDİRİMLİ ORANA TABİ 150 M2 KONUT TESLİMLERİNE AİT KDV İADESİNDE NET ALAN HESAPLANMASI HUSUSU
20.11.20182412STOKLARDAKİ EMTİANIN İMHA EDİLMESİ
21.11.20182413ESER SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
22.11.20182414SERMAYE AZALTILMASINA GİDİLMESİNDE VERGİLENDİRME USULÜ
23.11.20182415ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAKLARINDA İŞÇİLİK HAKLARININ AYRI AYRI GÖSTERİLMESİ
26.11.20182416YURT DIŞINDAKİ FİRMA TARAFINDAN DÜZENLENEN ALACAK BORÇ DEKONTUNUN İSPAT EDİCİ BELGE OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ
27.11.20182417SGK PRİM BORÇLARINDA TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ
28.11.20182418BAZI MESLEKLER İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
03.12.20182419 REVİZEHOLDİNG VE GRUP ŞİRKETLERİNİN BİRBİRİNE BORÇ VERMESİ.
29.11.20182419HOLDİNG VE GRUP ŞİRKETLERİNİN BİRBİRİNE BORÇ VERMESİ
30.11.20182420YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
03.12.20182421ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR İÇİN KARŞILIK AYRILMASI HUSUSU
04.12.20182422İŞVERENLERCE KADIN HİZMET ERBABINA YAPILAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMLARININ GELİR VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ İLE PRİME TABİ OLUP OLMAYACAĞI
04.12.201824237143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA YURT İÇİ VE YURT DIŞI VARLIKLARIN BEYAN SÜRESİ UZATILDI
05.12.20182424İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, KURSİYERLER İLE BURSİYERLERİN İŞ KAZALARININ KAĞIT ORTAMINDA KURUMA BİLDİRİLMESİ
05.12.20182425YURT DIŞINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLME SÜRESİ UZATILDI
06.12.20182426E-SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN E-DEVLETTEN ONAYLANMASI VE AKTİVASYON (E-SİGORTA KULLANICI VE ŞİFRESİ ALINMASI) İŞLEMLERİ
06.12.20182427SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VERİLMESİ
07.12.20182428YENİ GAYRİMENKUL ALINMASI, SATILMASI VEYA GAYRİMENKULLERİN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ NEDENİYLE EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI UNUTULMAMALIDIR
07.12.2018242901.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN E-FATURA, E-ARŞİV VE E-DEFTER ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLER
10.12.20182430ÇALIŞAN SAYISI 05-09 ARASI OLAN İŞVERENLERİN 01.01.2019 TARİHİ İTİBARİYLE ÇALIŞANLARINI BİREYSEL EMEKLİLİK PLANINA DAHİL ETMESİ
10.12.20182431ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN, 10’DAN FAZLA ÇALIŞANI OLAN İŞVERENLER İÇİN İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI (%1) TEŞVİKİ BAŞLIYOR
11.12.20182432AVANS KAR PAYI DAĞITIMINDA VERGİLENDİRME HUSUSU
12.12.20182433YASAL DEFTERLERİN NOTER TASDİK İŞLEMLERİ
13.12.20182434GRUP ŞİRKETLERİNCE ALINAN KREDİNİN DİĞER GRUP ŞİRKETİNE AKTARILMASINDA KDV BEYANI NASIL OLMALI?
14.12.20182435İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDE YAPILAN YENİLİKLERE İLİŞKİN DUYURU
14.12.20182436ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN DEFTERLER VE ONAY ZAMANLARI
17.12.20182437ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ
18.12.20182438ÜST HAKKI TESİS EDİLEN ARSA ÜZERİNE İNŞA EDİLEN BİNA İÇİN AYRILACAK AMORTİSMAN HUSUSU
19.12.20182439YURT DIŞI MUKİMİ ORTAKTAN ALINAN YAZILIM HİZMETİNİN VERGİSEL DURUMU.
19.12.20182440BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ
20.12.20182441ESNAF MUAFİYETİNDEN FAYDALANANLAR TARAFINDAN ÜRETİLEN İHTİYAÇ FAZLASI ELEKTRİK BEDELİNDE UYGULANACAK TEVKİFAT ORANI
21.12.20182442İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
21.12.20182443ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN YAPILAN DUYURU.
21.12.20182443ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN YAPILAN DUYURU.
24.12.20182444ELEKTRONİK BELGE YERİNE KAĞIT BELGE DÜZENLENMESİ HALİNDE CEZA KESİLMEYECEK HALLER
25.12.20182445ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİ
26.12.20182446YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ
26.12.20182447İMAR BARIŞI KAPSAMINDA ÖDENEN YAPI KAYIT BEDELİNİN GİDER
KAYDI.
27.12.2018244801.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET TUTARI ARTIRILDI
27.12.20182449MASRAF YANSITILMASINDA BELGE DÜZENİ
27.12.20182450ENVANTER DEFTERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
28.12.20182451YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ.
28.12.20182452-KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK.KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK.
28.12.20182453-KDV TEVKİFATINA TABİ OLAN MALLARIN İADELERİNDE DÜZELTME İŞLEMİ.KDV TEVKİFATINA TABİ OLAN MALLARIN İADELERİNDE DÜZELTME İŞLEMİ.
02.01.20192454KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
02.01.2019245501.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN GELİR VERGİSİ MATRAH DİLİMLERİ ARTIRILDI
02.01.201924562019 YILI İÇİN BAZI VERGİ KANUNLARINDA UYGULANMAKTA OLAN ORANLAR YENİDEN BELİRLENDİ
02.01.20192457GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
03.01.201924582019 YILI PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRI İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
03.01.201924592019 YILINA AİT HARÇLAR KANUNU’NA BAĞLI TARİFELER BELİRLENDİ
03.01.20192460VERGİ USUL KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
04.01.201924612019 YILINDA SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI, AİLE ZAMMI İLE İŞVEREN TARAFINDAN SİGORTALILAR İÇİN ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTA PRİM TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK
04.01.20192462DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
07.01.20192463YIL SONU MUTABAKATLARININ YAPILMASI UNUTULMAMALIDIR
07.01.201924642019 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ
07.01.2019246531.12.2018 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
07.01.2019246631.12.2018 TARİHLİ E-ARŞİV FATURALAR
08.01.20192467ŞÜPHELİ ALACAK KAYDINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUS
08.01.20192468DEĞERSİZ HALE GELEN ALACAKLARDA KDV İNDİRİMİ
09.01.20192469KIDEM TAZMİNATI TUTAR BELLİ OLDU
09.01.20192470ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN VE ONDAN FAZLA ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI (%1) TEŞVİKİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI
09.01.201924717143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA ÖDEME SÜRESİ TEKRAR UZATILDI
09.01.20192472ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ (UETS)
10.01.20192473İŞYERLERİNİN NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ, DEVİR, İNTİKAL VE ARACI GİRİŞ İŞLEMLERİ İNTERNET ORTAMINDA KURUMA (SGK) YAPILACAK
10.01.20192474İLAVE %6 PUANLIK TEŞVİK SÜRESİ BİR YIL DAHA UZATILDI
10.01.20192475SERMAYE HESABININ DETAYLANDIRILMASI
11.01.201924767159 SAYILI KANUN İLE 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SGK YAPILANDIRMALARI BOZULANLARA YENİ HAK GETİRİLDİ
11.01.20192477ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİ YÖNETMELİĞİNDEKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
11.01.20192478KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
14.01.20192479TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
14.01.20192480ÇEVRE KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
15.01.20192481VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
15.01.20192482ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
16.01.20192483KÂR PAYI AVANSININ DAĞITIM ŞARTLARI HUSUSU
16.01.20192484KATMA DEĞER VERGİSİ LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEME
16.01.201924857143 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA SGK BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULANLAR İLE İLGİLİ GENELGESİNİ YAYIMLADI
17.01.20192486BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE BİRİKEN PARALARIN SÜRESİNDE ALINMAMASI DURUMUNDA HAZİNEYE KALMASI
17.01.20192487İHRAÇ KAYITLI SATIŞI YAPILACAK MALIN SATICININ SANAYİ SİCİL BELGESİNDE MUTLAKA YAZILI OLMASI GEREKİR
18.01.20192488ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN PTT TARAFINDAN YAPILAN DUYURU
18.01.20192489KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ, MUHAFAZA VE İMHA EDİLMESİ
18.01.20192490KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
21.01.20192491AİLE BİREYLERİ TARAFINDAN BAĞIŞLANAN MENKUL VE GAYRİMENKUL MALLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU
21.01.20192492YURT İÇİ VE YURT DIŞI TESLİMLERDE BEDELSİZ FATURA DÜZENLENEBİLME HUSUSU
22.01.20192493İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN YAZILIM UYGULAMALARININ SATIŞININ VERGİLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ
22.01.20192494MÜKELLEFLERİN İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BIRAKMASINA İLİŞKİN VERGİ DAİRESİNCE YOKLAMA YAPILMA SÜRELERİ
23.01.20192495TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDAN DOĞAN İSTİSNA KAZANÇLARININ FON HESABINA ALINMASI UNUTULMAMALIDIR
23.01.201924962018 YILINDAKİ NAKDİ SERMAYE ARTIŞLARINA İLİŞKİN İNDİRİM UYGULAMASINDA KULLANILACAK FAİZ ORANI
24.01.201924972019 YILI EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN TESPİTİ
24.01.20192498KİRA SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK KİRA ARTIŞ ORANLARINDA YENİDEN DÜZENLEME YAPILDI
25.01.201924992019 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
25.01.201925002019 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ UYGULAMASI
25.01.20192501AR-GE KAPSAMINDA NET ÜCRETLE ÇALIŞTIRILANLARIN AYLIK MAAŞ HESAPLAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
25.01.20192502YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANICILAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
28.01.20192503SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN KARARDAN ÖNCE ORTAKLAR TARAFINDAN SERMAYE AVANSININ BANKAYA YATIRILMASI HUSUSU
28.01.20192504VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
29.01.20192505İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE SON 120 GÜN PRİM ÖDEYEREK SÜREKLİ ÇALIŞMA ŞARTI KALDIRILDI
29.01.20192506GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
30.01.20192507ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
30.01.20192508TANKER VE RÖMORK ALIMINDA UYGULANACAK KDV ORANI BELİRLENDİ
31.01.20192509TİCARİ İŞLERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ
31.01.20192510SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
01.02.20192511İNDİRİMLİ ORAN KDV İADE UYGULAMASINDA İADE YAPILAMAYACAK SINIR YENİDEN BELİRLENDİ
01.02.201925122019 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
04.02.20192513GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
04.02.20192514ÇALIŞANLARINI OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL ETMEYEN İŞVERENLER İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU
05.02.20192515BEDELSİZ FATURA İLE MAL VE HİZMET ALIMININ KAYITLARA İNTİKALİ
05.02.20192515KDV, MUHTASAR, ÖTV BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
05.02.20192516KDV, MUHTASAR, ÖTV BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
06.02.201925172019 YILINDA UYGULANACAK OLAN ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI VE ŞARTLARI BELLİ OLDU
06.02.20192518PLASTİK POŞET BEYANI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
06.02.20192519ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ DUYURUSU
07.02.20192520VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
07.02.2019252127.03.2018 TARİHİNDEN ÖNCE KARŞILIKLI SONLANDIRMA, İKALE, VB. SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA ÖDENEN TAZMİNAT TUTARLARI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLDU
08.02.20192522MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI
08.02.20192523SERMAYE AZALTILMASINA GİDİLMESİNDE VERGİLENDİRME USULÜ
08.02.20192524ÖNEMLİ ÖZELGE ÖZETLERİ
11.02.20192525YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN MAKİNE VE TECHİZATIN BOZUK VE EKSİK PARÇALARININ YENİDEN TESLİMİNDE KDV İADESİ
12.02.20192526DÜNYA GENELİNDE İŞYERİNDE YAPILAN SUİSTİMALLER VE SONUÇLARI
12.02.20192527YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERE AİT DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI
13.02.201925282018 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ OCAK/ 2019 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR
13.02.20192529HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜ UYGULANACAK SEKTÖR VE KDV ORANI BELİRLENDİ
13.02.20192530Ⅳ. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME VERME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
14.02.20192531TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
14.02.20192532E- FATURA UYGULAMASINA KAYITLI KULLANICILAR TARAFINDAN KAMU HARCAMA BİRİMLERİNE E- FATURA DÜZENLENEBİLMESİNE AİT DUYURU
15.02.20192533BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SU İHBARNAME BİLDİRİMİNİN FATURA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ HUSUSU.
15.02.20192534DERNEĞİN AKTİFİNDE YER ALAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR İÇİN AMORTİSMAN AYRILMASI
18.02.20192535DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN ÖZELGELER
18.02.20192536YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAN MAKİNE VE TECHİZATIN DEVRİ.
19.02.20192537YURTDIŞI ALACAKLARININ TAHSİL EDİLEMEMESİ HALİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KAYDI
19.02.20192538YATIRIM TEŞVİK BELGE KAPSAMINDA YAPILAN TESLİMDEN SONRA İNTİKAL EDEN GİDER FATURASI
19.02.20192539KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (23 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ)
20.02.20192540GELİR, KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEPLERİNİN TAKİP EDİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU
21.02.20192541KDV İADESİNİN ON İŞ GÜNÜNDE İADESİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (GENEL TEBLİĞ SERİ NO:24)
22.02.20192542ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞLARA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN BİLDİRİMİ
25.02.20192543İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDE SUNULAN HİZMETLERE YENİ HİZMETLER EKLENMİŞTİR
25.02.20192544MUHTASAR, DAMGA, KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE BASİT USUL MÜKELLEFLERİN BEYAN SÜRESİ VE DEFTER BEYAN KAYIT SÜRESİ UZATILMIŞTIR
26.02.20192545BELİRLİ ŞARTLARI TAŞIYAN 01.02.2019 İLA 30.04.2019 TARİHLERİ ARASINDA İLAVE İŞE ALINAN SİGORTALILARIN ÜCRETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAKTIR
27.02.20192546VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
28.02.20192547KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (17 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ.)
01.03.20192548ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLENMESİNDE HESAPLAMALARIN OTOMATİK OLARAK YAPILMASI SAĞLANMIŞTIR
04.03.20192549PLASTİK POŞET BEYAN SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
05.03.20192550 RevizeŞUBAT/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
05.03.20192550ŞUBAT/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
05.03.201925512018 YILINDA ELDE EDİLEN KİRA, ÜCRET VE MENKUL SERMAYE İRADININ BEYANI.
06.03.20192552İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI.
06.03.201925531 NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME YAPILDI
07.03.20192554DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMASI
07.03.20192555ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ, SERBEST BÖLGELER, ENDÜSTRİ BÖLGELERİ, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ, SANAYİ SİTELERİNDE YER ALAN BİNALARIN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ ŞARTLARI
08.03.20192556YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNDE DEĞERLEME RAPORU ARANILMAKTADIR
11.03.20192557İŞ AKDİNİN FESHİ ARABULUCULUK ANLAŞMASIYLA SONUÇLANMASI HALİNDE İŞVEREN SGK’YA GERİYE YÖNELİK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ VERMEK ZORUNDA DEĞİLDİR
12.03.20192558UÇAK VE HELİKOPTERLER İÇİN AMORTİSMAN SÜRESİ İLE ORANINDA YENİDEN DÜZENLENME YAPILDI
12.03.20192559GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BİLDİRİLEN GELİRLERDEN İNDİRİLECEK GİDERLER
13.03.20192560MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER VE BEYAN DURUMLARI
13.03.20192561TAHSİL İMKÂNI KALMAYAN ALACAKLARA AİT KDV İNDİRİMİ HUSUSU
14.03.20192562KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI
14.03.20192563SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA SAYILAN YÜKÜMLÜLERİN DEFTER, BELGE VE KAYITLARINI SAKLAMA SÜRELERİ
15.03.20192564VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE TANINAN %5 VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN SORGULAMA EKRANI EKLENDİ
15.03.20192565BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
18.03.20192566UÇUŞ HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PİLOTLAR İLE SERTİFİKALANDIRILMIŞ KABİN MEMURLARINA ÖDENEN AYLIK ÜCRETLERİNİN SAFİ DEĞERİNİN %70’NİN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLDUĞUNA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI
18.03.20192567KONKORDATO SÜRECİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI UYGULAMASI
19.03.20192568GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER
19.03.20192569VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLER İÇİN ARANAN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
20.03.20192570YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
20.03.20192571KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI
20.03.20192572TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE MART AYI SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKENLER
21.03.20192573KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK MAKUL GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU.
22.03.20192574TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNA UYGULANMASI
22.03.20192575BAZI MALLARA UYGULANAN KDV, ÖTV VE TAPU HARCINDA İNDİRİM SÜRESİ UZATILDI.
25.03.20192576GELİR VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR
25.03.20192577İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TESLİMİNDE KDV ORANI YENİDEN BELİRLENDİ
26.03.20192578SGK İŞVERENLERİN ŞUBAT İLA NİSAN 2019 AYLARINDAKİ İLAVE İSTİHDAMLARIYLA İLGİLİ ÜCRET, PRİM DESTEĞİ GENELGESİNİ YAYIMLADI
27.03.20192579GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TEVKİFAT ORANLARI İLE GİDER VERGİSİ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
27.03.201925802019 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLADI
28.03.20192581KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (GENEL TEBLİĞ SERİ NO:25)
29.03.20192582KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (GENEL TEBLİĞ SERİ NO:26)
29.03.20192583YASAL SÜRESİ DIŞINDA DÜZENLENMİŞ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN E-BİLDİRGE V.2 ÜZERİNDEN İNTERNET ORTAMINDAN KURUMA GÖNDERİLMESİ
29.03.20192584MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ, KURUMLAR VERGİSİ, YILLIK GELİR VERGİSİ VE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ İLE ÖDEME SÜRELERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR
01.04.20192585ŞİRKET ORTAĞININ SERMAYE TAAHHÜT BORCUNU ÖDEMEMESİ TRANSFER FİYATLANDIRILMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK TİR.
02.04.20192586MART/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
02.04.20192586MART/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
02.04.20192587ÖZELLİK ARZEDEN ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER
03.04.20192588YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (LTD. ŞTİ. MÜDÜRLERİ DAHİL) HUZUR HAKKI BORDROLARINDA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULANMASI
03.04.20192589BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BEYANLARINI E-DEVLET ÜZERİNDEN KURUMA BİLDİREBİLECEKLER
04.04.2019259027.03.2018 TARİHİNDEN ÖNCE KARŞILIKLI SONLANDIRMA SÖZLEŞMESİ VEYA İKALE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ÖDENEN EK TAZMİNATLAR ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİNİN İADESİ
05.04.20192591 RevizeREVİZE - YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORUNUN HAZIRLANMA SÜRESİ
04.04.20192591YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORUNUN HAZIRLANMA SÜRESİ
05.04.201925922019 YILI UYGULAMADA OLAN SGK TEŞVİKLERİ.

08.04.20192593ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMA BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEKTİR
08.04.20192594İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
09.04.20192595KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI ÖNEMLİ KONULAR
09.04.201925962019 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
10.04.20192597GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI
11.04.20192598AFET RİSKLİ YAPININ MALİKİ OLAN İNŞAAT ŞİRKETİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞ İŞLEMİNDE TAPU HARCI İSTİSNASI
12.04.20192599VERGİ MUAFİYETİ TANINACAK VAKIFLARA İLİŞKİN HUSUSLAR
15.04.20192600DERNEK, VAKIF VE KOOPERATİFLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN GENEL KURUL TARİHLERİ
16.04.20192601HOLDİNG ŞİRKETİN GRUP ŞİRKETİNE OLAN BORCUNA KARŞILIK İŞTİRAK HİSSESİNİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN İSTİSNA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEMESİ HUSUSU
16.04.20192602DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
17.04.20192603ÇALIŞMA İZNİ ALINARAK ÇALIŞTIRANLAR İLE ŞİRKET YÖNETİMİNDE YER ALAN YABANCI UYRUKLULARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YARARLANIP, YARARLANAMAYACAKLARI
17.04.20192604VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINA AİT 2019/1 SERİ NO’LU İÇ GENELGE YAYINLANDI
18.04.20192605TÜBİTAK TARAFINDAN AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN DUYURU
19.04.20192606GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ KILAVUZ YAYINLANDI
22.04.20192607ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
29.04.20192608YAPILACAK İŞ SÖZLEŞMELERİNDE MAL VEYA HİZMET BEDELİNE KDV TUTARININ DAHİL OLUP OLMADIĞI BELİRTİLMELİDİR
29.04.20192609ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
30.04.20192610YARGITAY 9 UNCU HUKUK DAİRESİNİN SGK PRİM TUTARLARINI GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN YATIRILMAMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİNDEN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ YÖNÜNDE KARARI
02.05.20192611ÖZEL MALİYET HARCAMALARININ İTFA EDİLMESİ
02.05.20192612NİSAN/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
03.05.20192613GEÇMİŞ YIL ZARARININ SERMAYE AZALTIMI YOLUYLA KAPATILMASI HALİNDE ZARAR MAHSUBUNUN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI
03.05.20192614İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN DEVRALINMASINDA İŞTİRAK HİSSESİ ALIMI İLE İLGİLİ FİNANSMAN GİDERİNİN KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDER OLARAK DİKKATE ALINIP ALINMAMASI
06.05.20192615NİSAN/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
06.05.20192616MEVDUAT FAİZLERİNDEN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
06.05.20192617BAZI MAL VE HİZMETLERİN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR
08.05.20192618BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHI VE ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR
08.05.20192619ŞİRKETLERCE VERİLEN İFTAR YEMEKLERİNİN GİDER KAYDEDİLİP KAYDEDİLEMEYECEĞİ HUSUSU.

09.05.20192620GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE YER ALAN GEÇİCİ VERGİ VE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ BİR AN ÖNCE TALEP EDİLMELİDİR
10.05.20192621EMLAK, ÇEVRE TEMİZLİK, İLAN VE REKLAM İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİLERİNİN 1 İNCİ TAKSİTLERİNİN MAYIS AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR
13.05.20192622VERGİ LEVHALARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR YAZDIRILMASI GEREKİR
14.05.20192623DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMASI
15.05.20192624YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN MAYIS AYI SONUNA KADAR BİLDİRİLMESİ GEREKİR
15.05.20192624YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN MAYIS AYI SONUNA KADAR BİLDİRİLMESİ GEREKİR
15.05.20192625BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİ NİSPETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
16.05.20192626TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
17.05.20192627FİRMALAR TARAFINDAN İŞYERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE YAPILAN ERZAK YARDIMI
20.05.20192628ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR ÖDENMESİ GEREKİR
21.05.20192629İŞVERENLER TARAFINDAN ÖDENEN ÖZEL ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER YAZILIP YAZILMAYACAĞI VE VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI
22.05.20192630AR-GE MERKEZİNDE TAM ZAMANLI ÇALIŞAN PERSONELİN HAK KAZANDIĞI İZİN DIŞINDAKİ KULLANMIŞ OLDUĞU RAPOR, MAZERET İZNİ VE ÜCRETSİZ İZİNLERİN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİNDEN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞI
22.05.20192631GERÇEK KİŞİLERİN GÜN İÇİNDE SATIN ALACAĞI 100.000 ABD DOLARI VE ÜZERİNDEKİ DÖVİZ ALIM İŞLEMİ BİR İŞ GÜNÜ VALÖRLÜ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
23.05.20192632ABD MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
24.05.20192633İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDE YAPILAN YENİLİKLERE İLİŞKİN DUYURU
27.05.20192634İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
27.05.20192635
28.05.20192636GÜMRÜK KANUNU’NUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
29.05.20192637LİMİTED ŞİRKET PAY SENETLERİ SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN GELİR VERGİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
30.05.20192638DERNEKLERDE, KOOPERATİFLERDE VE VAKIFLARDAKİ YÖNETİCİLERİN SİGORTALI OLUP OLMAYACAKLARI İLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLANDI
31.05.20192639MAYIS/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
10.06.20192640SİGORTALI OLANLARIN İŞ KAZASI GEÇİRDİKLERİ GÜNÜN KURUMA HİZMET OLARAK BİLDİRİLMESİ
11.06.20192641-YENİLEME FONUNA ALINAN KARIN YENİ İNŞA EDİLECEK FABRİKA BİNASININ FİNANSMANINDA KULLANIMI.Yenileme Fonuna Alınan Karın Yeni İnşa Edilecek Fabrika Binasının Finansmanında Kullanımı.
12.06.20192642AMORTİSMANA TABİ CANLI HAYVAN SATIŞ KARININ YENİLEME FONUNA ALINMASI
13.06.20192643SWAP İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME
14.06.201926442018 YILINDA KULLANILAN YEVMİYE DEFTERİNİN HAZİRAN 2019 AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI GEREKİR
17.06.20192645TİCARET VE SANAYİ ODASI 2019 YILI AİDAT ÖDEMESİNİN HATIRLATMASI
18.06.20192646TRAFİK SİCİL KAYITLARINDAN SİLİNEN ARAÇLAR NEDENİYLE YENİ ARAÇ ALIMINDA UYGULANMAKTA OLAN ÖTV TUTARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
04.05.20182647-E-DEFTER SÜRE UZATIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU
18.06.2019264715 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN GEÇİŞİ YASAK OLAN ARAÇLARA KESİLEN CEZALARIN İADESİ
19.06.20192648HURDAYA ÇIKARILAN TAŞITLAR NEDENİYLE YENİ ARAÇ ALIMINDA UYGULANMAKTA OLAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHI VE TUTARLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR
20.06.20192649BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİ NİSPETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
21.06.20192650YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE VADE HATIRLATMASI
24.06.20192651SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ OLAN VEYA OLMAYAN ÜLKE VATANDAŞLARINDAN ÜLKEMİZDE ÇALIŞMA İZNİ ALARAK ÇALIŞANLARIN 5510-4(B) (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIKLARI
26.06.20192652ŞİRKETLERE KAYYIM OLARAK ATANANLARIN SİGORTALILIK DURUMLARI
26.06.20192653VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
01.07.20192654TEMSİL AĞIRLAMA BEDELLERİNİN GİDER VE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI
01.07.20192655HAZİRAN/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
02.07.20192656AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI YENİDEN BELİRLENDİ.
02.07.20192657MALİ TATİL HATIRLATMASI
03.07.20192658MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2 NCİ TAKSİTİNİN TEMMUZ/2019 AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR
03.07.20192659CARİ HESAP BANKA VE DİĞER BORÇ ALACAK MUTABAKATLARININ YAPILMASI
04.07.20192660İMAR BARIŞI KAPSAMINDA YAPILACAK ÖDEME SÜRESİ UZATILDI
04.07.20192661YILLIK ÜCRETLİ İZNE ÇIKANLARA YOL İZNİ VERİLMESİ HUSUSLARI
05.07.20192662SERBEST ZAMAN İZNİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR
05.07.20192663SGK MALİ TATİL İLE İLGİLİ HUSUSLARI GENEL YAZISINDA AÇIKLADI
05.07.20192664KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIM TUTARLARI BELLİ OLDU
05.07.201926652019 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
05.07.20192666KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI
09.07.20192666KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI.
05.07.20192667İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞI YAPILAN ÜRÜNLERİN LOJİSTİK FİRMASI TARAFINDAN SATICI ADINA ALICIYA TESLİM EDİLMESİ DURUMUNDA BELGE DÜZENİ.
09.07.20192668ROYALTY BEDELİNİN VERGİLENDİRİLMESİ.
10.07.20192669KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE TAŞINMAZ İLE TAŞINMAZA AİT BORÇLARIN DEVRİ.
10.07.20192669KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE TAŞINMAZ İLE TAŞINMAZA AİT BORÇLARIN DEVRİ.
10.07.20192669KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE TAŞINMAZ İLE TAŞINMAZA AİT BORÇLARIN DEVRİ.
11.07.20192670GERÇEK KİŞİ ORTAĞIN PARASININ ŞİRKET TARAFINDAN BORÇLANMAK SURETİYLE KULLANILMASININ KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ.
11.07.20192670GERÇEK KİŞİ ORTAĞIN PARASININ ŞİRKET TARAFINDAN BORÇLANMAK SURETİYLE KULLANILMASININ KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ.
12.07.20192671ŞİRKET KURULUŞUNDA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLMEKSİZİN SİGORTALILARIN TESCİLİ OTOMATİK OLARAK YAPILACAKTIR.
16.07.20192672FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE SATILIP SONRA KİRALANAN GAYRİMENKULLER İÇİN KDV İADESİ
17.07.20192673ŞİRKET ORTAKLARININ 5510 SAYILI KANUN ÖNCESİ VE SONRASI SİGORTALILIK DURUMLARI HAKKINDAKİ GENELGE YAYIMLANDI
17.07.20192674MALİ TATİLDE HAZİRAN 2019 AYI AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN KURUMA VERİLME SÜRESİ
18.07.20192675KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
19.07.20192676MAHKEMELER TARAFINDAN TAKDİR EDİLEN AVUKATLIK ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ OLUP OLMAMASI HUSUSU
22.07.201926777186 SAYILI KANUN İLE GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YÜRÜLÜĞE GİRMİŞTİR.
22.07.201926787186 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİLİKLER.
23.07.20192679ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ HALİNDE VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLER İÇİN UYGULANAN VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANIP FAYDALANAMAYACAĞI HUSUSU.
24.07.20192680İHRAÇ KAYITLI SATIN ALINAN MALIN EK SÜRE İÇİNDE İHRACATIN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE TECİL TERKİN İMKANINDAN FAYDALANILMASI HUSUSU.
24.07.20192681BİR TAKVİM YILI İÇİNDE BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALAN VE BELİRLİ TUTARI AŞAN GERÇEK KİŞİLERİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMESİ GEREKİYOR.
25.07.20192682YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER.
25.07.20192683İHRACAT BEDELİNİN BİR BAŞKA HESABA TRANSFER EDİLMESİ İHRACAT BEDELİ OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR.
26.07.20192684FİNANSMAN GİDERLERİ.
29.07.20192685MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİ VERİLME SÜRESİ YENİDEN UZATILMIŞTIR
29.07.20192686KÂR DAĞITIMI HUSUSU
30.07.201926877183 SAYILI TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI KANUNU’NDA AJANS FAALİYETLERİN FİNANSMANI İÇİN TURİZM PAYI ÖDENECEKTİR
30.07.20192688EPDK’NIN 2020 YILI YEKDEM BAŞVURULARININ ALINMASI HAKKINDA DUYURUSU
31.07.20192689TEMMUZ/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
31.07.20192690SAT VE GERİ KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI
01.08.20192691AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
01.08.20192692ŞİRKET VARLIĞINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİNDE ÖNCELİK SIRALAMASININ BULUNMAMASI
02.08.20192693KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİ SORUMLULARIN SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BAŞLAMA TARİHLERİ
02.08.20192694DERNEĞE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN KARINI DERNEĞE AKTARILMASININ VERGİSEL BOYUTU
05.08.20192695İHRACAT BEDELİNİN GRUP FİRMANIN İTHALAT BEDELİNE MAHSUP İMKANI
05.08.20192696ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI
06.08.20192697ALT İŞVEREN KAVRAMI
06.08.20192698KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYGULANMASI
07.08.20192699DERNEĞE AİT İKTİSADİ İŞLETMENİN KURUM KAZANCININ DERNEĞE AKTARILMASINDA GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPILMASI
07.08.20192700DERNEĞE YAPILACAK AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KURUM KAZANCI TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI
08.08.20192701BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:1) YAYIMLANDI
08.08.20192702DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI
09.08.201927032018 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ OCAK-KASIM/ 2019 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR
19.08.20192704DERNEĞE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HUSUSU
20.08.20192705TARAFLARCA YAPILACAK TÜM SÖZLEŞMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
20.08.20192706BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
21.08.20192707EMEKLİ SİGORTALILAR ÜZERİNDEN YARARLANILAN TEŞVİKLER VE ASGARİ ÜCRET DESTEKLERİ İPTAL EDİLİYOR
22.08.20192708ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN FAİZİN ZARAR EDİLMESİ HALİNDE KAR PAYI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ
23.08.20192709SERBEST BÖLGELERDE FAALİYETTE BULUNAN FİRMALARA UYGULANAN İSTİSNA SÜRELERİNE DİKKAT EDİLMELİDİR
23.08.20192710VAKFIN ÜYELERİNE VERDİĞİ BORÇ PARALARIN VERGİLENDİRİLMESİ
26.08.20192711YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN REVİZE EDİLEREK GENEL TEŞVİK KAPSAMINDAN BÖLGESEL TEŞVİK KAPSAMINA ALINAN YATIRIMA, İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI
27.08.20192712DERNEK ADINA YAPILAN AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMIN İKTİSADİ İŞLETMESİNE AKTARILMASINDA VERGİLENDİRME HUSUSU
28.08.20192713DEVRALINAN KURUMUN GEÇMİŞ YIL ZARARININ İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI
28.08.20192714BİRDEN FAZLA İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARIN SPEK ÜST SINIRINI AŞAN PRİMLERİNİN İADESİ
29.08.20192715YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
03.09.20192717YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
04.09.20192718REVİZE EDİLEREK YENİ DÜZENLENEN TEŞVİK BELGESİNİN TAMAMLAMA VİZESİNE GÖRE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA HANGİ TEŞVİK BELGESİNDEKİ ORAN VE TUTARIN UYGULANMASI GEREKTİĞİ HUSUSU
05.09.20192719İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNİN UYGULAMA SÜRESİ YENİDEN UZATILDI
05.09.20192720MAKİNA VE TECHİZAT İÇİN ÖDENEN AVANSLARIN YATIRIM HARCAMASI OLARAK İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDEN YARARLANILMASI HUSUSU
09.09.20192721KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARARI
10.09.20192722ŞİRKETLERİN DEVİR VE BİRLEŞMESİNDE TESCİLDEN SONRA KANUNİ OLARAK YAPILMASI GEREKEN İŞLEM SÜREÇLERİ
11.09.20192723İNŞAATLARDA ASGARİ İŞÇİLİK HESABINA ESAS OLAN 2020 YILI İNŞAAT BİRİM MALİYETLERİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI
12.09.20192724ŞİRKETTEN PERSONELLERE VERİLEN “AVANS” VEYA “BORÇ PARA”LARIN BELGELENDİRİLMESİ
13.09.20192725ŞİRKET BÜNYESİNDE ÜRETİLEN YAZILIMLARIN AKTİFLEŞTİRİLEREK AMORTİSMANA TABİ TUTULUP TUTULMAYACAĞI HUSUSU
16.09.20192726VADE FARKI VE FİYAT FARKI UYGULAMASI
17.09.20192727YURT DIŞINDA BULUNAN FİRMAYA DÜZENLENECEK FRANCHİSİNG FATURASINDA KDV HESAPLANMASI HUSUSU
18.09.20192728SGK YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK GENELGESİNİ YAYIMLADI
19.09.20192729ÖZELLİK ARZEDEN ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER
26.09.20192730VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINA AİT ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA
27.09.20192731İHRACAT BEDELİNİN DİĞER YÖNTEMLER İLE TAHSİLİ KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
27.09.20192732İSTANBUL İLİNDEKİ MÜKELLEFLER TARAFINDAN VERİLMESİ GEREKEN AĞUSTOS/2019 DÖNEMİ MUHTASAR, DAMGA VE KATMA DEĞER VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME İLE ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR.
30.09.20192733EYLÜL/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
02.10.20192734MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
02.10.20192735AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI YENİDEN BELİRLENDİ
02.10.20192735AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI YENİDEN BELİRLENDİ
03.10.20192736VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:507) İLE GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YOLUYLA ELEKTRONİK BELGE DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR BELİRLENMİŞTİR
04.10.20192737SERBEST BÖLGEDE AR-GE FAALİYETİ İÇİN KİRALANAN BİNANIN KİRA BEDELİ İLE ÖZEL MALİYETE AİT GİDERLERİN AR-GE İNDİRİMİNE KONU EDİLMESİ HUSUSU
07.10.20192738İŞ KAZASI İNCELEMELERİNDE YETKİ VE GEÇİÇİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
08.10.20192739MAHKEMECE TAPU İPTALİNE KARAR VERİLEN TAŞINMAZ İÇİN ELDE EDİLEN KAZANCIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDAN FAYDALANMASI
09.10.20192740İSTİRAHATLİ OLDUĞU DÖNEMLERDE SİGORTALILIKLARI SONA EREN KİŞİLERİN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALIP, ALAMAYACAKLARI
10.10.20192741TÜRKİYE’DEKİ MERKEZ ADRESİNDEN SERBEST BÖLGELERDEKİ ŞUBEYE YAPILAN SATIŞLAR İÇİN DÜZENLENEN FATURALARDA KAR MARJINA DİKKAT EDİLMELİDİR
11.10.20192742MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2019/1) YAYIMLANDI
11.10.20192743REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR
14.10.20192744SERBEST BÖLGEDE ÜRETİM FAALİYETİNDE OLUŞAN FİRELERİN SATILMASINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
15.10.20192745BANKADAN ALINAN YATIRIM KREDİSİNİN DÖVİZE ÇEVRİLEREK OLUŞAN KUR FARKININ VERGİLENDİRİLMESİ
16.10.201927462019 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
16.10.20192747TİCARET VE SANAYİ ODASI 2019 YILI AİDAT ÖDEMESİNİN HATIRLATMASI
17.10.20192748SGK BELGE (APHB) VERME VE PRİM ÖDEMELERİNDE GECİKME OLMAMASI İÇİN UYARI MESAJI GÖNDERECEK
18.10.20192749GAYRİMADDİ HAK BEDELİ ÖDEMELERİNDE OLUŞAN KUR FARKLARINDA VERGİ KESİNTİSİNE TABİ OLUP OLMAYACAĞI
18.10.20192750ŞİRKETLERİN NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDA FAİZ İNDİRİMİ HUSUSU
21.10.20192751KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (SERİ NO:27)
22.10.20192752YURT DIŞINDA GRUP FİRMASINDAN YAPILAN ALIMLARIN TRANSFER FİYATLANDIRILMASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
23.10.20192753İHRAÇ EDİLEN MALLAR İÇİN YURT DIŞI FİRMASINA ÖDENEN CİRO PRİMİNİN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU
23.10.20192754KAYNAĞINDA KESİLEN VERGİNİN KISMİ BÖLÜNME SONUCU KURULAN ŞİRKETİN VERGİ BORCUNA MAHSUP YAPILMASI HUSUSU
23.10.20192755ŞİRKETİN ORTAKLARA YAPACAĞI GARANTÖRLÜK KOMİSYONU ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ
25.10.20192756AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN TECİL FAİZİ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.
25.10.20192757VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:509)
25.10.20192758ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER) UYGULAMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)
30.10.20192759ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:509)
31.10.20192760AR-GE FAALİYETİ SONUCU OLUŞAN İKTİSADİ KIYMETİN SATILMASI HALİNDE YAPILAN HARCAMALARIN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI
01.11.20192761ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
04.11.20192762 RevizeEKİM/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
01.11.20192762EKİM/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
04.11.20192763VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO :240) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 510)
04.11.20192764EMLAK VERGİSİ İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 2 NCİ TAKSİTLERİNİN ÖDENMESİ HUSUSU
05.11.20192765ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR İÇİN KARŞILIK AYRILMASI HUSUSU
06.11.20192766ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE AVANTAJLARI
07.11.20192767YURT İÇİNDE BULUNAN FİRMAYA FRANCHİSE HİZMETİ İÇİN DÜZENLENECEK FATURA VE KDV BEYAN DÖNEMİ
07.11.20192768TURİZM PAYI BEYANNAMESİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI
08.11.20192769BİRLEŞME NEDENİYLE İŞVERENİ DEĞİŞEN PERSONELİN ÜCRET GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
11.11.20192770DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI
12.11.20192771ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DUYURUSU
13.11.20192772KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (GENEL TEBLİĞ SERİ NO:28)
14.11.20192773EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİ GELİR VERGİSİ İLE DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNADIR
15.11.20192774VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE UYGULANACAK VERGİ İNDİRİMİ ALACAĞININ ORTAKLIK BORÇLARINA MAHSUBU
18.11.20192775ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU YAPILMASINA AİT DUYURU
19.11.20192776VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO :456) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (SIRA NO: 511)
25.11.201927774447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19.UNCU MADDESİ KAPSAMINDAKİ TEŞVİKLERDEN FAZLA YARARLANILAN SÜRELERE İLİŞKİN PRİMLERİN İADESİ
20.11.20192778SGK E-BİLDİRGE SİSTEMİNDE VERGİ KİMLİK NUMARALARININ EŞLEŞTİRİLMESİ
21.11.20192779DEVİR ALINAN SİRKET BİLANÇOSUNDAKİ YENİLEME FONUNUN DEVİR ALAN KURUMA İNTİKALİ
22.11.20192780YABANCI MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞ HESAPLARININ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA TEVKİFAT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (308 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ)
25.11.20192781SGK EKSİK GÜN BİLDİRİM KODLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
26.11.20192782SERBEST BÖLGEDE BULUNAN FİRMANIN AYNI BÖLGEDEKİ FİRMALARA FASON İŞ YAPMASI HALİNDE VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU
27.11.20192783SGK İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ KODLARININ GÜNCEL HALLERİ
28.11.20192784AR-GE VE ÜRETİM FAALİYETLERİ DIŞINDAKİ FAALİYETLERİN KISMİ BÖLÜNMEYE KONU EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ
28.11.20192785YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İTHAL ETMEK YERİNE FİRMA TARAFINDAN ÜRETİLEN MAKİNALARIN YATIRIM HARCAMASI OLARAK DİKKATE ALINMASI HUSUSU
29.11.20192786DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2019/8)
29.11.20192787TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE AR-GE PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU
02.12.20192788KASIM/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
02.12.20192789DERNEK VE VAKIFLARA YAPILACAK NAKDİ VE AYNİ BAĞIŞLARIN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI VE BELGELENDİRİLMESİ HUSUSU
03.12.20192790KISMİ BÖLÜNME NEDENİYLE SERMAYENİN AZALTILMASINA İLİŞKİN UYGULANMASI GEREKEN HUSUSLAR
03.12.20192791DÜZELTME BEYANNAMESİNE İSTİNADEN KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASI SÜRESİNDEN SONRA ÖDENSEDE VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANMASI MÜMKÜNDÜR
04.12.20192792HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİT UYGULAMASI. (309 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ)
04.12.20192793YASAL DEFTERLERİN NOTER TASDİK İŞLEMLERİ
05.12.20192794ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN DEFTERLER VE ONAY ZAMANLARI
05.12.20192795DERNEK VE VAKIFLAR İLE BUNLARA BAĞLI İKTİSADİ İŞLETMELER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER.
06.12.20192796CARİ HESAP BANKA VE DİĞER BORÇ ALACAK MUTABAKATLARININ YAPILMASI
06.12.201927972020 YILINDA DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRELERİNDE TERCİH HAKKI BULUNMAKTADIR
09.12.20192798YENİ GAYRİMENKUL ALINMASI, SATILMASI VEYA GAYRİMENKULLERİN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ NEDENİYLE EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI UNUTULMAMALIDIR
10.12.20192799İŞYERİNDEN AYRILAN KİŞİLERE VERİLEN VEKALETNAMELERİN İPTALİ
10.12.20192800DİJİTAL HİZMET VERGİSİ KANUNU
11.12.20192801FİRMALAR TARAFINDAN RESMİ KURUM VEYA FİRMALARA VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARIN TAKİBİ GEREKİR
12.12.20192802EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
12.12.20192803KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERBİS’ E KAYIT SÜRESİ 31.12.2019 TARİHİNDE SONA ERİYOR
13.12.20192804BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN ESNAF AHİLİK SANDIĞI SİGORTALILIK PRİM ÖDEME ZORUNLULUKLARI 01.01.2020 TARİHİNDE BAŞLIYOR
16.12.20192805KONAKLAMA VERGİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
16.12.20192806VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
17.12.20192807GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
17.12.20192808YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ HUSUSU
18.12.20192809MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİ VERİLME SÜRESİ
18.12.20192810İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
19.12.20192811SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
19.12.20192812İHRACAT GENELGESİNDE İNDİRİM VE MAHSUP İŞLEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
20.12.20192813
20.12.20192814GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞININ GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRDIĞI BORÇ PARALAR İÇİN HESAPLANAN ADAT FAİZİNİN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU.
23.12.20192815YENİ YILDA VERGİ TAHSİLATI YAPACAK OLAN BANKALAR BELİRLENDİ
23.12.20192816YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
24.12.20192817REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR
24.12.201928182020 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
25.12.20192819ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DUYURUSU.1
25.12.20192820SAT-GERİ KİRALA İŞLEMİ YAPARAK FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE SATIŞI YAPILAN GAYRİMENKULE AİT TAPU HARCININ GİDER YAZILMASI
26.12.20192821İHRACAT BEDELİNİN PEŞİN OLARAK GELMESİ HALİNDE GÜMRÜK BEYANNAMELERİN BANKAYA İBRAZI GEREKMEKTEDİR
27.12.20192822YENİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARINDA KDV İSTİSNA SÜRESİ UZATILDI
27.12.20192823FİİLİ HİZMET SÜRESİ KAPSAMINDA OLAN İŞYERİ İŞVERENLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
30.12.20192824TÜRK LİRASI OLARAK TAHSİL EDİLECEĞİ BEYAN EDİLEN İHRACAT BEDELİNDE DÖVİZ KURU UYGULAMASI
31.12.20192825ARALIK/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
02.01.2020282601.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET TUTARI ARTIRILDI
02.01.2020282701.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GELİR VERGİSİ MATRAH DİLİMLERİ ARTIRILDI
03.01.202028282020 YILINDA SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI, AİLE ZAMMI İLE İŞVEREN TARAFINDAN SİGORTALILAR İÇİN ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTA PRİM TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK
03.01.202028292020 YILI PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRI İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
06.01.202028302020 YILI VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN HAD VE TUTARLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
06.01.20202831İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADESİ UYGULAMA SÜRESİ İLE YATIRIM HARCAMALARINDA YATIRIMA KATKI VE TUTARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
07.01.20202832KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALARINA İZİN VERİLEN YABANCI UYRUKLU SİGORTALILARIN EKSİK GÜN BİLDİRİMLERİ
07.01.20202833GERİ KAZANIM KATILIM PAYI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR
08.01.20202834KİRA SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK ARTIŞ ORANLARI
08.01.20202835KIDEM TAZMİNATI TUTAR BELLİ OLDU
09.01.20202836KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN YENİDEN UZATILMASI HAKKINDA KARARI
09.01.20202837BAZI MALLARA UYGULANAN KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
10.01.20202838TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
10.01.202028392020 YILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNA VE İNDİRİM TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
13.01.20202840İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADE UYGULAMASINA İLİŞKİN HATIRLATMA
13.01.202028412020 YILI İÇİN UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ
14.01.202028422020 YILI İNDİRİMLİ ORAN KDV İADE UYGULAMASINDA İADE YAPILAMAYACAK SINIR YENİDEN BELİRLENDİ
14.01.202028432020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İLK TAKSİTİNİN OCAK AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR.
15.01.202028442020 YILI EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN TESPİTİ
15.01.20202845HATALI TEŞVİK KAYITLARI BULUNAN İŞVERENLER GERİYE YÖNELİK TEŞVİK DEĞİŞİKLİK TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLAR
16.01.20202846VAKIF YÖNETİCİLERİNİN MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMASI İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU
16.01.20202847KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK YÖNETİCİLERİNİN MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMASI
17.01.202028482020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ
17.01.202028492020 YILINA AİT HARÇLAR KANUNU’NA BAĞLI TARİFELER BELİRLENDİ
20.01.202028502020 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNDE ÖDENECEK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ YENİDEN BELİRLENDİ
20.01.20202851ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
21.01.20202852ELEKTRONİK ORTAMDA MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN GÖNDERİLMESİ HUSUSU.
21.01.20202853E-DEFTER BERATLARININ YÜKLENEBİLME TERCİHİNE İLİŞKİN DUYURU
22.01.202028542020 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI BELİRLENDİ
22.01.20202855GRUP ŞİRKETLERİNE VERİLEN HİZMETLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
23.01.202028562019 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ OCAK/ 2020 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR
23.01.20202857İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK BAŞLATMA VE SONLANDIRMA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK
24.01.20202858KUYUMCULUK, SARRAFLIK VE MÜCEVHERATÇILIK FAALİYETİNDE BULUNANLARDA FATURA DÜZENLEME HADDİ BELİRLENDİ
24.01.20202859YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK
27.01.20202860AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANACAK GECİKME ZAMMI ORANI YENİDEN BELİRLENDİ
27.01.20202861MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZLARI YAYIMLANDI
28.01.20202862AMME ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN TECİL FAİZİ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ
28.01.20202863VERGİ MÜKELLEFİYETİ AYNI GÜN BAŞLAYIP BİTENLER İÇİN ESKİ ADIYLA BAĞ-KUR KAYDI OLUŞTURULMAYACAK
29.01.202028642020 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ UYGULAMASI
29.01.202028652020 YILI KONSOLOSLUK HARÇ TUTARLARI BELİRLENDİ
30.01.20202866DERNEK, VAKIF VE KOOPERATİFLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN GENEL KURUL TARİHLERİ
30.01.20202867VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE (SIRA NO:509) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 515)
31.01.202028682019 YILINDAKİ NAKDİ SERMAYE ARTIŞLARINA İLİŞKİN İNDİRİM UYGULAMASINDA KULLANILACAK FAİZ ORANI
31.01.20202869OCAK/2020 AY SONU İTİBARIYLA UYGULANACAK KURLAR
03.02.20202870SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN KARARDAN ÖNCE ORTAKLAR TARAFINDAN SERMAYE AVANSININ BANKAYA YATIRILMASI HUSUSU
03.02.20202871TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDAN DOĞAN İSTİSNA KAZANÇLARININ FON HESABINA ALINMASI UNUTULMAMALIDIR
04.02.202028722020 YILINDA BEYAN EDİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE EK MALİ TABLOLARIN DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN SINIR BELİRLENDİ
05.02.20202873VERGİ MUAFİYETİ TANINACAK VAKIFLARA İLİŞKİN HUSUSLAR
05.02.20202874YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
06.02.20202875İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN SÜREDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
06.02.202028762020 YILINDA MALUL VE ENGELLİLER TARAFINDAN SAHİP OLUNACAK TAŞITLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASINA AİT ÜST LİMİT YENİDEN BELİRLENDİ
07.02.20202877ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (A) VE (B) CETVELLERİNDEKİ MAKTU VERGİNİN UYGULAMA SÜRESİ
07.02.20202878GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
10.02.20202879ŞUBAT AYI İÇİNDE İŞYERİNİN VEYA SİGORTALININ NAKLİNDE PRİM ÖDEME GÜN SAYISI
10.02.20202880TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE MART AYI SONUNA KADAR YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
12.02.20202881MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAME VERİLME SÜRESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
13.02.20202882GERİ KAZANIM VE KATILIM PAYINA AİT YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR
14.02.202028832020 YILI DİĞER ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU
17.02.20202884EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN 5510/EK-9 MADDE KAPSIMDA MuhSgk SİSTEMİNE DAHİL OLMAMALARI HUSUSLARI
18.02.20202885GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE GEÇMİŞ YIL ZARARLARIN MAHSUBU.
19.02.20202886DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI
20.02.20202887KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (SERİ NO:30)
20.02.20202888DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAME VERİLME VE ÖDEME SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
24.02.20202889İLAVE %6 PUANLIK TEŞVİK SÜRESİ BİR YIL DAHA UZATILDI
25.02.20202890DEVAM EDEN VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YARGILAMA SÜRECİNDEN VAZGEÇME HUSUSU
26.02.20202891GARANTİ KAPSAMINDA SATIŞ SONRASI VERİLEN TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE KDV HUSUSU.
27.02.20202892MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANINA İLİŞKİN TEBLİĞ
28.02.20202893BANKALARIN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇEK TUTARI YENİDEN BELİRLENDİ
28.02.20202894GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAME VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
02.03.20202895ŞUBAT/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
03.03.202028962019 YILINDA ELDE EDİLEN KİRA, ÜCRET VE MENKUL SERMAYE İRADININ BEYANI.
04.03.20202897TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
05.03.20202898KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (SERİ NO:31)
06.03.202028992019 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER VE BEYAN DURUMLARI
09.03.20202900GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BİLDİRİLEN GELİRLERDEN İNDİRİLECEK GİDERLER. (1)
10.03.20202901İTHALAT İŞLEMLERİNDE TAHSİLATA YETKİLİ BANKALAR BELİRLENDİ
11.03.20202902GRUP İÇİ ŞİRKETLERDE SAĞLANAN HİZMETLERE AİT BELGE DÜZENİ VE GİDER KAYDI HUSUSU
12.03.20202903KISMİ BÖLÜNME NEDENİYLE YENİ ŞİRKETTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN PERSONELİN ÜCRET GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
13.03.20202904TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERİN YURT DIŞINDA SAHİP OLDUĞU ŞİRKETLER İÇİN MART AYI SONUNA KADAR BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİR
16.03.20202905ÖTV (Ⅰ) SAYILI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
17.03.20202906ŞİRKET ÇALIŞANINA VERİLEN AVANS VE BORÇ PARALAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
17.03.202029072019 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
18.03.20202908KİRALAMA VE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİ
19.03.20202909AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN EVDEN ÇALIŞMA İMKANINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
19.03.20202910MUHTASAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİNE YÖNELİK MESLEK GRUPLARI
20.03.20202911SGK BORCU YOKTUR YAZILARI - İLİŞİKSİZLİK YAZILARI VE DİĞER HUSUSLARLA İLE İLGİLİ BORÇ SORGUSU GENELGESİNİ YAYINLADI
20.03.20202912VERGİ UYGULAMALARI KONUSUNDA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILAN DUYURU
23.03.20202913EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ HAKKINDA BAZI AÇIKLAMALAR
24.03.20202914ŞUBAT/2020 DÖNEMİ KDV BEYANNAME VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ, BİLDİRİM FORMLARI İLE ELEKTRONİK DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
24.03.20202915BANKALARIN MÜŞTERİLERİ İÇİN HAZIRLADIĞI EKONOMİK DESTEK PAKETİ AÇIKLANDI
25.03.20202916MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ERTELENMESİ HUSUSU
25.03.20202917GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR
26.03.20202918DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDAKİ BELGELERİN SÜRE UZATIMINA AİT DUYURU.
26.03.20202919HİSSE SENEDİ DEVİR İŞLEMİNDE FATURA TANZİM EDİLMESİ GEREKİR
27.03.20202920BANKALAR TARAFINDAN FİRMALARA SAĞLANACAK FİNANSAL DESTEK KREDİSİ UYGULAMASI
27.03.202029211-) KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ.

2-) İŞYERİ KİRA BEDELİNİN BELİRLİ SÜREDE ÖDENMEMESİ SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE TAHLİYE NEDENİ SAYILMAYACAKTIR.
02.04.20202922 REVİZEKISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE YARARLANMA ŞARTLARI
30.03.20202922KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE YARARLANMA ŞARTLARI
30.03.20202923DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
31.03.202029242020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI VE ŞARTLARI BELLİ OLDU
31.03.20202925KREDİ KARTI İLE VERGİ TAHSİLATI YAPACAK OLAN ANLAŞMALI BANKALAR YENİ VERGİ TÜRLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLDİ.
31.03.20202926MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP SÜRESİNCE KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ ALIMLARA TEVKİFAT UYGULAMASI
01.04.20202927İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE EK SÜRE TALEBİ OLMAKSIZIN İHRACAT SÜRESİ ÜÇ AY UZATILMIŞTIR.
01.04.20202928FİRMALAR MÜCBİR SEBEP KAPSAMDA OLUP OLMADIKLARINI GİB SİTESİNDEN ÖĞRENEBİLİYORLAR.
02.04.20202929KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİNİN BORDRO UYGULAMALARI.
02.04.2020293001 NİSAN 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN KÂR PAYI DAĞITIMINDA SINIRLAMA GETİRİLDİ.
03.04.20202931ERTELENEN BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ.
03.04.20202932BAZI KİŞİ VE SEKTÖRLERDE 2020 YILI MART, NİSAN VE MAYIS AYLARI PRİMLERİ ÖDEMESİ 6’ŞAR AY ERTELENDİ.
06.04.20202933MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASINA GEÇMEYEN İLLER İÇİN SÜRE UZATILDI
06.04.20202934TELAFİ ÇALIŞMASI SÜRESİ 2 (İKİ) AYDAN 4 (DÖRT) AYA UZATILDI
06.04.20202935BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN ESNAF AHİLİK SANDIĞI SİGORTALILIK PRİM ÖDEME ZORUNLULUKLARI 01.01.2021 TARİHİNE ERTELENDİ
07.04.20202936MART/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
07.04.20202937ANA FAALİYET KODU İLE FİİLEN YAPILMAKTA OLAN İŞİN FARKLI OLMASI NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYEN FİRMALAR İÇİN ANA FAALİYET KODU DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLMELİDİR
08.04.20202938KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA OLANLARA İŞVERENLERİNCE YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİNİN KULLANDIRILIP, KULLANDIRILMAYACAĞI
09.04.20202939İŞYERİNDE BULAŞICI BİR HASTALIK SONUCUNDA İŞÇİNİN HAKLI FESHİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
09.04.20202940SİGORTA PRİM MATRAHINA DAHİL EDİLECEK/EDİLMEYECEK KAZANÇLAR
09.04.20202941YABANCI UYRUKLULARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE SİGORTALILIK DURUMLARI
10.04.20202942AKARYAKIT BAYİİLERİNİN FAALİYETLERİ MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA KABUL EDİLİYOR
10.04.20202943KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
13.04.20202944KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİNİN BORDRO VE AYLIK PRİM HİZMET BİLDİRGELERİ UYGULAMALARI
14.04.20202945ADLİ VE İDARİ SÜRELERİN UZATILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN İÇ GENELGE YAYIMLANDI.
15.04.20202946ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE AVANTAJLARI.
15.04.20202947HAVA YOLU TAŞIMACILIK HİZMETLERİNDE KDV ORANI DEĞİŞTİRİLDİ
16.04.20202948GERİYE DÖNÜK YAPILAN ÜCRET ÖDEMESİNİN VERGİLENDİRİLMESİ.
17.04.202029497244 SAYILI KANUNLA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA OLAN/OLMAYAN İŞVERENLER İLE ÇALIŞANLAR İÇİN GETİRİLEN YENİLİKLER.
17.04.20202950TÜRK TİCARET KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN.
20.04.20202951KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
20.04.20202952AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SÜRESİNDE KURUMA VERİLMESİ
20.04.20202953KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA İŞ-KUR’A BAŞVURUSU OLAN İŞVERENLERE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
21.04.20202954MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA OLMAYAN KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN E-DEFTER BERAT OLUŞTURMA VE YÜKLENME SÜRELERİNİN UZATILMASI
21.04.20202955BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
22.04.20202956ELEKTRONİK FATURALARIN İPTAL SÜRECİ
22.04.202029572020 YILI MART AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI / AYLIK VE ÜÇ AYLIK KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
22.04.20202958VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLER İÇİN %5 VERGİ İNDİRİMİ UYGULANMASI HUSUSU
23.04.20202959BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
27.04.202029604447 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN 39,24 TL NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU
27.04.20202961SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DURUMLARINDA İŞVERENLER İLE ÇALIŞANLARIN HAKLARI
28.04.202029622020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ GENELGE (2020-10) YAYIMLANDI
28.04.20202963MÜHENDİSLİK FAALİYETİNE EK OLARAK METRAJ VE HAKEDİŞ HESAPLAMA İŞLEMİNİN GELİR UNSURLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
29.04.20202964YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLME VE SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU
29.04.20202965TAPUDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAYAN FABRİKA BİNASI İÇİN AMORTİSMAN KAYDI HUSUSU
30.04.20202966İŞ ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ NEDENİYLE DEVREDEN KDV TUTARININ İNDİRİM KONUSU YAPILMASI
30.04.20202967NİSAN/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
30.04.20202968YARGILAMADA YASAL SÜRELER BİR KEZ DAHA UZATILMIŞTIR
04.05.20202969KISA ÇALIŞMA ORAN HESAPLAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
04.05.20202970FİRMALAR TARAFINDAN İŞYERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE YAPILAN ERZAK YARDIMI
05.05.20202971YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN MAYIS AYI SONUNA KADAR BİLDİRİLMESİ GEREKİR
05.05.20202972BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASININ ZORUNLU OLDUĞU GENEL KURUL TOPLANTILARI
06.05.20202973ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENECEK MUHASEBE FİŞLERİNE AİT KLAVUZ YAYIMLANDI
06.05.20202974ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA DURUMLARINDA ÜCRET
06.05.20202975ŞİRKET YÖNETİMİNDE YER ALAN EMEKLİ ŞİRKET ORTAKLARI ORTAK OLDUKLARI İŞYERİNDEN SİGORTALI OLAMAZLAR
07.05.20202976BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA ONAYLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE KAR DAĞITIMI
08.05.20202977BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME BELGELERİNE AİT HARÇLARIN MAYIS AYI SONUNA KADAR ÖDENMESİ GEREKİR
11.05.20202978MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE KDV İADE UYGULAMASI HUSUSU
11.05.20202979YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDEKİ YATIRIMLARIN TAMAMLANMASINDA EK SÜRE TALEP EDİLMESİ
12.05.20202980KORONAVİRÜS BİR HASTALIK ÇEŞİDİ OLUP, İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR
12.05.20202981EMLAK, ÇEVRE TEMİZLİK, İLAN VE REKLAM İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİLERİNİN 1 İNCİ TAKSİTLERİNİN MAYIS AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR
12.05.20202982ANONİM ŞİRKETLERİN HER GENEL KURULU TESCİL EDİLMELİ MİDİR?
13.05.20202983GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
14.05.20202984VERGİ LEVHALARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR YAZDIRILMASI GEREKİR
14.05.20202985ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR ÖDENMESİ GEREKİR
15.05.20202986İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADE UYGULAMASINA İLİŞKİN HATIRLATMA
15.05.202029872019 YILINA İLİŞKİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE YER ALAN GEÇİCİ VERGİ VE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ BİR AN ÖNCE TALEP EDİLMELİDİR
20.05.202029882019 YILI KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI
20.05.20202989ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
21.05.20202990GELİR VERGİSİ KANUNUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER
21.05.20202991KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZEDEN ÖZELGE ÖZETLERİ
22.05.20202992DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMASI
27.05.20202993KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ
27.05.20202994BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİ NİSPETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
27.05.20202995FİNANSMAN BONOLARI VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDA TEVKİFAT ORANI YENİDEN BELİRLENDİ
28.05.20202996KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ
29.05.20202997VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINDA KOLAYLIK SAĞLANMIŞTIR
29.05.20202998ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA SÜRESİ VE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR
01.06.20202999MAYIS/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
01.06.20203000GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER. (1)
02.06.20203001GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER. (2)
02.06.20203002GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER. (3)
03.06.20203003DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
03.06.20203004GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER. (4)
04.06.20203005SERBEST (DÖVİZ) FONLAR İÇİN STOPAJ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ
05.06.20203006GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER. (5)
08.06.20203007KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ
08.06.20203008GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMA SÜRESİ 30.06.2020 TARİHİNE UZATILDI
09.06.202030092019 YILINDA KULLANILAN YEVMİYE DEFTERİNİN HAZİRAN 2020 AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI GEREKİR
09.06.20203010ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR
10.06.20203011HİZMET ÇAKIŞMASI NEDENİYLE ORTALAMADAN AZ BİLDİRİM YAPILMIŞ OLMASI
10.06.20203012YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE VADE HATIRLATMASI
11.06.20203013İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE BULUNAN SEKTÖRLERE SAĞLANACAK DESTEKLER BELİRLENDİ
12.06.20203014İKİ ANONİM ŞİRKETİN ORTAK OLARAK İKTİSAP EDECEĞİ ARAÇ İÇİN BELGE DÜZENİ VE İNDİRİM HUSUSU
15.06.20203015REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR
15.06.20203016PERSONEL TAŞIMACILIĞI SÖZLEŞMELERİ İÇİN ÖZELLİK ARZ EDEN BİR ÖZELGE.
16.06.20203017SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
16.06.20203018YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN DEVİR İŞLEMİNDE KDV İSTİSNA UYGULAMASI
17.06.20203019BELLİ BİR PARAYI İÇERMEYEN SÖZLEŞME İÇİN DAMGA VERGİSİ HUSUSU
18.06.20203020KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA VERİLEN KARAR
18.06.20203021VAKIFLARIN GENEL KURUL TOPLANTISININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN DUYURU
19.06.20203022DERNEK GENEL KURUL TOPLANTILARININ ERTELENMESİ
22.06.20203023REESKONT İŞLEMLERİNİN UYGULANMASI
22.06.20203024GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ HATIRLATMASI
23.06.20203025KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE İKTİSAP EDİLEN DAİRELERİN ÇOCUKLARINA BEDELSİZ SATIŞINDA VERGİLENDİRME HUSUSU
24.06.20203026İHRACAT GENELGESİNİN İHRACAT BEDELİNİN TAHSİLİ VE KABULÜ İŞLEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
24.06.20203027KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN YENİDEN UZATILMASI KARARINA AİT DUYURUSU
24.06.20203028KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA OLAN İŞVERENLERİN İŞÇİ ÇIKARMALARI DURUMUNDA KARŞILAŞACAĞI SORUNLAR
25.06.20203029VERGİ MÜKELLEFLERİNİN GEÇMİŞ YILLARA AİT ZARARLARIN MAHSUBUNUN YAPILMASI
26.06.20203030ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞLERİNİN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ HUSUSU
26.06.20203031SERBEST BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN E-DEFTER KAYITLARININ YABANCI PARA BİRİMİ İLE TUTULMASI HUSUSU
29.06.20203032ŞİRKET AKTİFİNE KAYITLI GAYRİMENKULÜN BAŞKA FİRMA LEHİNE İPOTEK ETTİRİLEREK İCRA YOLUYLA SATILMASINDA FATURA DÜZENLENMESİ
29.06.20203033SGK ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK
30.06.20203034YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
30.06.20203035KDV İSTİSNASINDAN FAYDALANMAKSIZIN İTHAL EDİLEN MAKİNE VE TEÇHİZAT İÇİN AMORTİSMAN UYGULAMA SÜRESİ
01.07.20203036 RevizeHAZİRAN/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR revize
01.07.20203037İNŞAAT TAMAMLANMADAN MÜKELLEFİYET KAYDININ KAPATILMASI HUSUSU.
01.07.20203038KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ 1 (BİR) AY UZATILDI
02.07.20203039MALİ TATİL HATIRLATMASI
02.07.20203040ŞİRKETİN AKTİFİNE KAYITLI BULUNAN GAYRİMENKULÜN SATIŞINDA İSTİSNA UYGULANMASI HUSUSU
03.07.20203041MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2 NCİ TAKSİTİNİN TEMMUZ/2020 AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR
03.07.20203042GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI
06.07.20203043CARİ HESAP BANKA VE DİĞER BORÇ ALACAK MUTABAKATLARININ YAPILMASI
06.07.20203044YURT DIŞI MUKİMİ FİRMA TARAFINDAN VERİLEN HİZMETE AİT BEDELİN ÖDEMESİNDE VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI HUSUSU
07.07.20203045DEVİR OLAN ŞİRKETİN GEÇMİŞ YIL ZARARLARI İLE NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİNİN MAHSUBU
08.07.20203046TEKNOKENT BÜNYESİNDE ÜRETİLEN PROJENİN İNTERNET SİTESİ ARACILIĞIYLA SATIŞINDA İSTİSNA UYGULAMASI
08.07.20203047İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRESİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRESİ BİR AY UZATILDI
09.07.20203048KIDEM TAZMİNATI TAVANI İLE VERGİDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIM TUTARLARI BELLİ OLDU
09.07.20203049YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANCININ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
10.07.20203050ŞİRKET ORTAĞININ AR-GE TEŞVİKİNDEN YARARLANMASI
10.07.2020305150’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU 01.07.2020 TARİHİ İTİBARİ İLE BAŞLADI
13.07.202030522020 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
13.07.20203053SGK ÜCRETSİZ İZİN GİRİŞ EKRANINDA GÜNCELLEME YAPTI
14.07.202030544691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU KAPSAMINDA NET ÜCRET ESASINA GÖRE ÇALIŞANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARININ HESAPLANMASI
14.07.20203055ARGE’DE NET ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN PRİME ESAS KAZANÇLARININ HESAPLANMASI
14.07.20203056GERİ KAZANIM VE KATILIM PAYINA AİT YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
14.07.20203057AYNI AYDA HEM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE HEM NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANANLARDA KURUMA BİLDİRİLECEK EKSİK GÜN BİLDİRİM KODU
16.07.20203058SGK EKSİK GÜN KODLARININ GÜNCEL HALLERİ
16.07.20203059YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN BİLGİSAYAR YAZILIM PROGRAMLARININ ÖDEMESİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI
17.07.20203060İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET HİSSELERİNİN BELİRLİ BİR KISMINI YENİ KURULACAK ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASI KISMİ BÖLÜNME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ HUSUSU
17.07.20203061HAVA YOLU İLE YOLCU TAŞIMA HİZMETİNDE BELGE DÜZENLEME İLE UÇUŞ HİZMETİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHLERDE MEYDANA GELEN KDV ORANI DEĞİŞİKLİĞİ
20.07.20203062SGK’DA DENİZ ARAÇLARINDA İŞVERENLİK VE TESCİL İŞLEMİ
20.07.20203063İŞ AKDİ ASKIDA OLANLARA (İSTİRAHAT DÖNEMİ DAHİL) ÖDENEN İZİN ÜCRETLERİNİN HANGİ AYIN KAZANCINA DAHİL EDİLECEĞİ
21.07.20203064ŞAHIS FİRMALARINDA AİLE BİREYLERİNİN FİİLEN ÇALIŞMASI HALİNDE ÖDENEN ÜCRETLERİN GİDER KAYDI
21.07.20203065SGK’DA ÜCRET DIŞI ÖDEMELERİN PRİME TABİ TUTULMASI
22.07.20203066İŞ AKDİNİN İKALE (BOZMA) SURETİYLE SONLANMASI HALİNDE YAPILACAK ÖDEMELERİN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCA DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ
22.07.20203067ALTIN BEDELLERİNİN PRİME TABİ OLUP OLMAYACAĞI
23.07.20203068SGK SİGORTALILIK İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ 2020/21 NOLU GENELGESİNİ YAYIMLADI
23.07.20203069İŞYERİ DOSYALARINDA NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ, BİRLEŞME, KATILIM, ADİ ŞİRKETLERE YENİ ORTAK ALINMASI İLE DEVİR, NAKİL, İNTİKAL İŞLEMLERİ
24.07.20203070HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN PRİME TABİ OLUP OLMAYACAĞI
24.07.20203071GEÇİCİ VEYA KESİN MÜHLETİN KALDIRILARAK KONKORDATO TALEBİNİN REDDEDİLMESİ HALİNDE KARŞILIK AYRILAN ALACAKLARIN KAYDI
24.07.20203072GERİ KAZANIM VE KATILIM PAYINA AİT YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
28.07.20203073ŞİRKET KURULUŞLARINDA YABANCI ÜLKEDE BULUNAN İMZA YETKİLİSİNDEN ALINACAK İMZA BEYANI
29.07.20203074BURSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN DUYURU.
29.07.20203075“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ” İLE “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ” HÜKÜMLERİ 31.12.2023 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK.
29.07.202030767252 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN KÇÖ, SGK PRİM DESTEĞİ VE FESİH YASAĞININ DETAYLARI BELLİ OLDU.
04.08.20203077BAZI MALLARA UYGULANAN KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
04.08.20203078GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA VERGİ KESİNTİSİ NİSPETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
04.08.20203079KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRELERİ YİNE BİR AY UZATILDI
05.08.20203080İZAHA DAVET İŞLEMİ
05.08.20203081TEMMUZ/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
06.08.20203082DEVRALINAN KURUMUN GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ İNDİRİM KONUSU YAPILMASI
10.08.20203083MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ TÜRKİYE GENELİNDE 01 TEMMUZ 2020 AYINDAN İTİBAREN BAŞLADI
10.08.20203084BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİ NİSPETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
11.08.20203085SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
11.08.20203086GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
12.08.202030872019 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ EN SON KASIM/ 2020 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR
13.08.20203088DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI
19.08.20203089SERVİS TAŞIMACILIĞI FAALİYETİNDE KDV ORANI YENİDEN DÜZENLENDİ
24.08.20203090APARTMAN YÖNETİMLERİNDE VE EV HİZMETLERİNDE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU YAYIMLANDI
25.08.20203091KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN GİDERLERİN İSTİSNA DIŞI KURUM KAZANCINDAN İNDİRİMİ MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR
26.08.20203092KİRA SÜRESİ BELLİ OLMAYAN İŞYERİNE YAPILAN ÖZEL MALİYET KAPSAMINDAKİ HARCAMALARIN İTFASI
27.08.20203093İMHA EDİLECEK ÜRÜNLERE AİT DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ
27.08.20203094ÖZEL TEKNEDE ÇALIŞAN PERSONELE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİMİ
28.08.20203095SGK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ 2020/35 NOLU GENELGESİNİ YAYINLADI.
31.08.20203096KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILDI
31.08.20203097ÖTV KANUNUNA EKLİ (Ⅱ) SAYILI LİSTEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
01.09.20203098EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE UYGULANAN KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
01.09.20203099AĞUSTOS/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
02.09.20203100TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
02.09.20203101KAMU GÖZETİMİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMA KAPSAMINA İLİŞKİN KURUL KARARI
03.09.20203102SERMAYEYE EKLENEN KÂR PAYININ TASFİYE SONUCU DAĞITIMINDA VERGİLENDİRME HUSUSU
04.09.20203103YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
04.09.20203104İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA SÜRESİ İKİ AY DAHA UZATILDI.
07.09.202031052021 YILI EMLAK VERGİSİNE ESAS OLAN BİNA METREKARE MALİYET BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ
08.09.20203106VADE FARKI VE FİYAT FARKI UYGULAMASI
09.09.20203107HERHANGİ BİR YILDA AMORTİSMAN UYGULAMASININ YAPILMAMASI HUSUSU
11.09.20203108TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 2020/TEMMUZ AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN KİRA HÜKÜMLERİ
16.09.20203109SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
17.09.20203110FİRMALAR ADINA YAPILAN ELEKTRONİK TEBLİĞİN TAKİBİ HUSUSU
17.09.20203111YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN RAPORLARIN HAZIRLANMASI VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÜRESİ BELİRLENDİ
18.09.20203112SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KÂR DAĞITIMINDAKİ KISITLAMA SÜRESİ UZATILDI
21.09.20203113YABANCI YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ
22.09.20203114YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
23.09.20203115TAHSİL EDİLMEYEN ALACAKLARIN GİDER OLARAK İNDİRİMİ İLE DEĞERSİZ ALACAK KAYDI
24.09.20203116ALT YÜKLENİCİYE YAPTIRILAN SERVİS TAŞIMACILIĞI İŞİNDE KDV ORANI
25.09.20203117TRANSİT TİCARET KAPSAMINDA ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE BELGE DÜZENLENMESİ HUSUSU
28.09.20203118DIŞ TİCARET FİRMASI TARAFINDAN TAHSİL EDİLEMEYEN YURT DIŞI ALACAĞI İÇİN AYRILAN ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞININ İMALATÇI FİRMAYA YANSITILMASI HUSUSU
29.09.20203119TAŞINMAZLARDA YAPILACAK İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNDE DEĞER ARTIŞ PAYI ÖDENECEKTİR
30.09.20203120EYLÜL/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
01.10.20203121BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİ NİSPETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
02.10.20203122MEVDUAT FAİZLERİNDEN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
05.10.20203123TAHSİL EDİLMEYEN ALACAKLARIN GİDER OLARAK İNDİRİMİ İLE DEĞERSİZ ALACAK KAYDI. (3315 SAYILI SİRKÜLERİMİZE EK)
05.10.20203124SERMAYE KAYBI VE BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
06.10.20203125KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU.
07.10.20203126ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN ÜCRET MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ
08.10.20203127TİCARET VE SANAYİ ODASI 2020 YILI AİDAT ÖDEMESİNİN HATIRLATMASI.
09.10.20203128YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN KULLANILMASI/KULLANDIRILMASI
12.10.20203129İHRACAT GENELGESİNİN İHRACAT BEDELİNİN PEŞİN TAHSİLİ İŞLEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
13.10.20203130KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN DÖNEMİNDE GEÇEN SÜRELERİN KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİNDE DİKKATE ALINMASI
14.10.20203131
14.10.20203132KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİ İÇİN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DUYURUSU
15.10.20203133SGK İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ KODLARININ GÜNCEL HALLERİ. (2020 YILI)
15.10.20203134Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişikliğine Dair Yönetmelik Yayımlandı
16.10.20203135AR-GE MERKEZİ KAPSAMINDA ARTIRILAN PATENT SAYISI NEDENİYLE YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ İNDİRİMİ
19.10.20203136TEKNOKENTTE ÜRETİLEN ELEKTRONİK TİCARET YAZILIM KİRALAMASININ VERGİDEN İSTİSNA OLUP OLMADIĞI HUSUSU
20.10.202031372020 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
20.10.20203138DEVİR ALINAN ŞİRKET ZARARLARININ MAHSUBU
21.10.20203139İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDE YENİDEN DEĞERLEME İŞLEMİ
22.10.20203140KONU: BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE ZİRAİ ÜRETİM AMACIYLA KULLANILAN BİNALARDA EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ.
23.10.20203141KISMI BÖLÜNME NEDENİYLE DEVRALAN ŞİRKET ADINA TİCARİ ARACIN TESCİLİNDE ÖTV HUSUSU
26.10.20203142AR-GE, TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ BÖLGELERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER MERKEZLER İLE BÖLGE DIŞINDA 1 YIL SÜREYLE İZİN ALINARAK YÜRÜTÜLEBİLECEKTİR
27.10.20203143YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
27.10.20203144KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ, İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA SÜRELERİ 2 AY DAHA UZATILDI
02.11.20203145EKİM/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
02.11.20203146İZMİR İLİNDEKİ MÜKELLEFLERİN ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENMESİ İLE BİLDİRİM FORMLARININ SÜRESİ UZATILDI
03.11.202031472019 YILI KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
03.11.202031472019 YILI KÂR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
05.11.20203148BEDELSİZ VEYA DÜŞÜK BEDELLİ OLARAK KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKULLER İÇİN EMSAL KİRA BEDELİ UYGULAMASI VE BELGE DÜZENİ
06.11.20203149ERTELENEN PRİMLERİN KDV MAHSUBU YOLUYLA ÖDENMESİ KURUM DUYURUSU
09.11.20203150FİRMALAR ENVANTER SAYIM İŞLEMİNİ YIL SONUNA KADAR TAMAMLAMALARI GEREKİR
10.11.20203151İŞLETMEDE KULLANILAN BİNEK OTOMOBİLE AİT GİDERLERİN İNDİRİMİ
11.11.20203152İŞSİZLİK SİGORTASI %1 PRİM DESTEĞİ İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU

12.11.20203153TÜRKİYE’DEKİ MERKEZ ADRESİNDEN SERBEST BÖLGELERDEKİ ŞUBEYE YAPILAN SATIŞLAR İÇİN DÜZENLENEN FATURALARDA KÂR MARJINA DİKKAT EDİLMELİDİR
13.11.202031542019 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ EN SON KASIM/ 2020 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR
13.11.202031542019 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ EN SON KASIM/ 2020 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR
13.11.202031542019 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ EN SON KASIM/ 2020 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR
16.11.20203155EMLAK VERGİSİ İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 2 NCİ TAKSİTLERİNİN ÖDENMESİ HUSUSU
16.11.20203155EMLAK VERGİSİ İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 2 NCİ TAKSİTLERİNİN ÖDENMESİ HUSUSU
17.11.20203156DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİM SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
17.11.20203156DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİM SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
18.11.202031577256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI
18.11.202031577256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI
19.11.20203158BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ BULUNMAKTADIR
19.11.20203158BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ BULUNMAKTADIR
20.11.202031597256 SAYILI KANUN İLE VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTIR
20.11.202031597256 SAYILI KANUN İLE VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTIR
23.11.202031607256 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR
23.11.202031607256 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR
23.11.202031617256 SAYILI KANUN İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR
23.11.202031617256 SAYILI KANUN İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR
24.11.202031627256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
25.11.202031637256 SAYILI KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR
26.11.202031647256 SAYILI KANUNLA İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDA GETİRİLEN SGK TEŞVİKİ İLE UYGULAMADA OLAN SGK VE VERGİ TEŞVİKLERİ SÜRELERİNİN UZATILMASI
27.11.20203165GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN E-DEFTER UYGULAMASINA DAHİL OLACAK MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU
27.11.202031662019/OCAK-2020/NİSAN AYLARINDA/DÖNEMLERİNDE EN AZ SİGORTALI BİLDİRİMİ YAPILAN AYDAKİ/DÖNEMDEKİ SİGORTALI SAYISINA İLAVE OLARAK YENİ İSTİHDAM TEŞVİKİ
27.11.202031662019/OCAK-2020/NİSAN AYLARINDA/DÖNEMLERİNDE EN AZ SİGORTALI BİLDİRİMİ YAPILAN AYDAKİ/DÖNEMDEKİ SİGORTALI SAYISINA İLAVE OLARAK YENİ İSTİHDAM TEŞVİKİ
30.11.202031675510 SAYILI KANUN’UN 4/1-B (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI VE İHYASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR
30.11.202031675510 SAYILI KANUN’UN 4/1-B (BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI VE İHYASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR
30.11.2020316801.01.2019-17.04.2020 TARİHLERİ ARASINDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA ERENLER İLE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN İSTİHDAM EDİLMESİ TEŞVİKİ
30.11.2020316801.01.2019-17.04.2020 TARİHLERİ ARASINDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA ERENLER İLE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN İSTİHDAM EDİLMESİ TEŞVİKİ
01.12.20203169KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAPSAMINDA YAPILAN YERSİZ ÖDEMELERİN TERKİNİ
01.12.20203170YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
01.12.20203170YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
02.12.202031712019/OCAK-2020/NİSAN AYLARINDA/DÖNEMLERİNDE EN AZ SİGORTALI BİLDİRİMİ YAPILAN AYDAKİ/DÖNEMDEKİ SİGORTALI SAYISINA İLAVE OLARAK YENİ İSTİHDAM EDİLMESİ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ KURUM 2020/49 GENELGESİNİ YAYIMLANDI
02.12.202031727256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI HUSUSLARI İLE İLGİLİ 2020/45 NOLU GENELGE YAYIMLANDI
03.12.2020317301.01.2019-17.04.2020 TARİHLERİ ARASINDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA ERENLERİN İSTİHDAM EDİLMESİ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ KURUM 2020/50 GENELGESİNİ YAYIMLANDI
03.12.20203174KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRESİ 31.12.2020 TARİHİNE UZATILDI
03.12.202031756111, 7103 VE 7252 KANUN NOLU TEŞVİKLERDEN YARARLANMA SÜRELERİ UZATILDI
04.12.20203176KASIM/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
04.12.20203177YENİ GAYRİMENKUL ALINMASI, SATILMASI VEYA GAYRİMENKULLERİN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ NEDENİYLE EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI UNUTULMAMALIDIR
07.12.20203178YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ HUSUSU
07.12.20203179YASAL DEFTERLERİN NOTER TASDİK İŞLEMLERİ
08.12.20203180İŞYERİNDEN AYRILAN KİŞİLERE VERİLEN VEKALETNAMELERİN İPTALİ
08.12.20203181GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ HATIRLATMASI
09.12.20203182FİRMALAR TARAFINDAN RESMİ KURUM VEYA FİRMALARA VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARIN TAKİBİ GEREKİR
09.12.20203183CARİ HESAP BANKA VE DİĞER BORÇ ALACAK MUTABAKATLARININ YAPILMASI
10.12.20203184ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN DEFTERLER VE ONAY ZAMANLARI
10.12.20203185DERNEK VE VAKIFLAR İLE BUNLARA BAĞLI İKTİSADİ İŞLETMELER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER
11.12.20203186ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR İÇİN KARŞILIK AYRILMASI HUSUSU
11.12.20203187ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE AVANTAJLARI
14.12.20203189E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMİNE AKTARIM ZAMANLARI
15.12.20203190SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
16.12.20203191DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAME VERİLME VE ÖDEME SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
17.12.20203192SERMAYE AZALIŞINDA MEYDANA GELEN ZARARIN KURUM KAZANCIN TESPİTİNDE GİDER YAZILMASI HUSUSU
18.12.20203193BEDELSİZ OLARAK SATIŞI YAPILACAK MARKA HAKKI İŞLEMİNDE BELGE DÜZENLENMESİ
18.12.20203194COVİD-19 GEREKÇELİ KISA ÇALIŞMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN FAZLA VE YERSİZ ÖDEMELERİN TERKİNİ
21.12.20203195REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANI İLE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR
21.12.20203196ÜLKE BAZLI RAPORUN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILMIŞTIR
22.12.20203197YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
22.12.20203198YURT DIŞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ÖDENEN EMEKLİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
23.12.20203199ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN GAYRİMENKULLERİN İFRAZ, TAKSİM VE BİRLEŞTİRME İŞLEMİNDE TAPU HARCI UYGULAMASI
23.12.20203200YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI
24.12.20203201YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ARSA TAPULARININ BİRLEŞTİRME İŞLEMİNDE TAPU HARCI UYGULAMASI
24.12.20203202AFET RİSKİ KAPSAMINDAKİ ALANLARIN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ SONUCU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN HASILAT PAYLAŞIMLI SÖZLEŞME İLE SATIŞINDA TAPU HARCI İSTİSNASI UYGULAMASI
25.12.20203203BAZI MALLARA UYGULANAN KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
25.12.20203204MEVDUAT FAİZLERİNDEN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
25.12.20203205KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRESİ İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI
28.12.20203206GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA VERGİ KESİNTİSİ NİSPETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
28.12.20203207FİLM GÖSTERİMLERİNDE EĞLENCE VERGİ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ
28.12.20203208ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
29.12.20203209TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376. MADDESİNİN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
29.12.20203210İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE
DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
30.12.202032117256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUNUN MÜRACAAT SÜRESİ UZATILMIŞTIR
30.12.202032122021 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET TUTARI BELİRLENDİ
31.12.2020321301.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GELİR VERGİSİ MATRAH DİLİMLERİ ARTIRILDI
31.12.20203214İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMASI SÜRESİ UZATILDI
04.01.20213215ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİNE AİT DUYURU
04.01.202132162021 YILI PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRI İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
05.01.202132172021 YILINDA SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI, AİLE ZAMMI İLE İŞVEREN TARAFINDAN SİGORTALILAR İÇİN ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTA PRİM TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK
05.01.202132182021 YILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNA VE İNDİRİM TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
06.01.20213219ARALIK/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
06.01.20213220TİCARİ İŞLERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ
07.01.202132212021 YILI VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN HAD VE TUTARLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
07.01.202132222021 YILI İNDİRİMLİ ORAN KDV İADE UYGULAMASINDA İADE YAPILAMAYACAK SINIR YENİDEN BELİRLENDİ
07.01.202132232021 YILI İÇİN UYGULANACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR
08.01.202132242021 YILI KIDEM TAZMİNATI TUTARI BELLİ OLDU
08.01.20213225KAR DAĞITIM YASAĞI 01.01.2021 TARİHİ İTİBARİYLE SONA ERDİ
11.01.20213226TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
11.01.202132274447 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 27.İNCİ VE 28.İNCİ MADDELERE İLİŞKİN SGK TEŞVİKLERİ İLE İLGİLİ KURUM DUYURUSU
12.01.20213228E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMİNE AKTARIM SÜRESİNİN UZATIMI
12.01.20213229VERGİYE TABİ İŞLEM OLMASADA ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAME TÜRLERİ VE KESİLECEK CEZALAR
12.01.20213230E-ARŞİV FATURALARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU
13.01.20213231SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN KARARDAN ÖNCE ORTAKLAR TARAFINDAN SERMAYE AVANSININ BANKAYA YATIRILMASI HUSUSU
14.01.202132322021 YILI EMLAK VERGİ DEĞERLERİNİN TESPİTİ
14.01.20213233VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
15.01.202132342021 YILI İÇİN UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ
15.01.202132352021 YILINA AİT HARÇLAR KANUNU’NA BAĞLI TARİFELER BELİRLENDİ
18.01.20213236DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI
18.01.202132372021 YILI E-DEFTER BERAT DOSYALARININ YÜKLEME TERCİHİNE İLİŞKİN DUYURU.
19.01.20213238KİRA SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK ARTIŞ ORANLARI
19.01.202132394447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24, 27 VE 28.İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN TEŞVİK TUTARLARI ARTIRILDI.
20.01.20213240İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER İNDİRİMİ UYGULAMASI
20.01.202132412021 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İLK TAKSİTİNİN OCAK AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR
21.01.20213242GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ HATIRLATMASI
21.01.202132432021 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ.
21.01.20213244İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADE UYGULAMASINA İLİŞKİN HATIRLATMA
22.01.202132452021 YILINA İLİŞKİN ÇEVRE KANUNUNA AYKIRILIK HAKKINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI YENİDEN BELİRLENDİ
25.01.20213246DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2020/18)
25.01.20213247FAALİYETLERİ DURDURULAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASI HUSUSU
26.01.20213248SADECE KAĞIT ORTAMINDA DÜZENLENEN FATURALAR FORM BA/BS BİLDİRİMİNE KONU EDİLECEKTİR
26.01.20213249BANKALARIN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇEK TUTARI YENİDEN BELİRLENDİ
26.01.20213250BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 31.12.2021 TARİHİNE KADAR SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK
27.01.20213251MALUL VE ENGELLİLER TARAFINDAN SAHİP OLUNACAK TAŞITLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASINA AİT ÜST LİMİT YENİDEN BELİRLENDİ
27.01.202132522021 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNDE ÖDENECEK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ YENİDEN BELİRLENDİ
28.01.202132532021 YILI KONSOLOSLUK HARÇ TUTARLARI BELİRLENDİ
28.01.202132542021 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ UYGULAMASI
29.01.20213255TRANSİT TİCARET İŞLEMİNDE BELGE DÜZENLENMESİ HUSUSU
01.02.20213256KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINA İLİŞKİN (Ⅰ) SAYILI LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEME
01.02.20213257ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE UYGULANAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
02.02.20213258MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANINA İLİŞKİN TEBLİĞ
02.02.20213259OCAK/2021 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
03.02.20213260TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
03.02.20213261ÖTV KANUNUNA EKLİ (Ⅱ) SAYILI LİSTEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
04.02.20213262DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMASI
04.02.202132632021 YILI DİĞER ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU
05.02.20213264FİNASMAN VE GİDER KISITLAMASI UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAYIMLANDI
05.02.20213265YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE ÖDENENEN İSTİHKAK BEDELLERİNDEN YAPILACAK VERİGİ KESİNTİSİ ORANI ARTIRILDI
05.02.20213266İMZAYA YETKİLİ KİŞİLERİN İMZA BEYANLARININ ALINMASI İLE TTK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
08.02.20213267E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ GİB SİSTEMİNE AKTARIM SÜRESİ YENİDEN UZATILDI
08.02.20213268SERBEST BÖLGEDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN YURT DIŞI İHRACAT ORANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
09.02.202132697263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
09.02.202132707263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
10.02.20213271KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (34 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ)
10.02.202132727263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
11.02.20213273BORSADA RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİNDE UYGULANACAK KURLARIN BELİRLENDİĞİ VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:525) YAYIMLANDI
11.02.20213274ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARINA GEÇİŞE İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
12.02.20213275GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE GEÇMİŞ YIL ZARARLARIN MAHSUBU
12.02.20213276VERGİ MUAFİYETİ TANINACAK VAKIFLARA İLİŞKİN HUSUSLAR
15.02.20213277İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI
15.02.20213278GARANTİ KAPSAMINDA SATIŞ SONRASI VERİLEN TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE KDV HUSUSU
16.02.20213279YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNU HATALI YAPANLAR İÇİN YENİ BAŞVURU İMKANI TANINMIŞTIR
16.02.20213280SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
17.02.20213281YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELERİN CİRO KAYBI DESTEĞİNDEN FAYDALANMALARI HUSUSU
17.02.202132822021 YILINDA BEYAN EDİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE EK MALİ TABLOLARIN DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN SINIR BELİRLENDİ
18.02.20213283NİHAİ TÜKETİCİYE HATALI DÜZENLENEN E-ARŞİV FATURASININ DÜZELTİLMESİ HUSUSU
19.02.20213284KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (35 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ)
19.02.20213285KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 31.03.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI
22.02.20213286YURTDIŞINDAKİ MÜŞTERİLERE YAZILIM KODLARI KULLANARAK GELİŞTİRİLEN WEB VE MOBİL UYGULAMA HİZMETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
22.02.20213287ŞİRKET ORTAĞININ SERMAYE TAAHHÜT BORCUNU ZAMANINDA VEYA HİÇ ÖDEMEMESİ TRANSFER FİYATLANDIRILMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEKTİR
23.02.20213288KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN İŞYERLERİNİN DEVİR İŞLEMİNDE VERGİLENDİRME HUSUSU
23.02.20213289ÜLKE BAZLI RAPORUN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE YENİDEN UZATILMIŞTIR
23.02.20213290EK-9 KAPSAMINDAKİ EV HİZMETLERİ İŞYERLERİNİN KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINMASI
24.02.20213291YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA FİNANSAL KİRALAMA İLE ALINAN MAKİNE VE TECHİZAT DEVRİNDE KDV İSTİSNA UYGULAMASI
25.02.20213292DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
25.02.20213293İLAVE %6 PUANLIK TEŞVİK SÜRESİ BİR YIL DAHA UZATILDI
26.02.20213294KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAATLARDA VERGİSEL AVANTAJLAR
26.02.20213295YURT DIŞI SERMAYE PİYASALARINDA GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
01.03.202132962020 YILINDA ELDE EDİLEN KİRA, ÜCRET VE MENKUL SERMAYE İRADININ BEYANI.
01.03.20213297ŞUBAT/2021 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
02.03.20213298İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK
02.03.20213299TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERİN YURT DIŞINDA SAHİP OLDUĞU ŞİRKETLER İÇİN MART AYI SONUNA KADAR BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİR
03.03.20213300KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİM VE HİZMET LİSTESİ
03.03.20213301DİĞER HİZMETLER İÇİN UYGULANACAK KDV TEVKİFATI KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
04.03.202133022020 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER VE BEYAN DURUMLARI
04.03.20213303GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BİLDİRİLEN GELİRLERDEN İNDİRİLECEK GİDERLER
05.03.20213304ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASIYLA İLGİLİ TEBLİĞ
05.03.20213305VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLER İÇİN %5 VERGİ İNDİRİMİ UYGULANMASI HUSUSU.
08.03.202133062020 YILINA İLİŞKİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE YER ALAN GEÇİCİ VERGİ VE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ BİR AN ÖNCE TALEP EDİLMELİDİR
08.03.20213307KISMİ BÖLÜNME NEDENİYLE SERMAYENİN AZALTILMASINA İLİŞKİN UYGULANMASI GEREKEN HUSUSLAR
09.03.202133082021 YILINDA BEYAN EDİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE EK MALİ TABLOLARIN DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN SINIR BELİRLENDİ
10.03.20213309İHRACAT GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
10.03.20213310İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA SÜRELERİ 17.05.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI
11.03.20213311İHRACAT GENELGESİNİN İNDİRİM VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
12.03.20213312YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE YAPILACAK KOMİSYON ÖDEMESİNDE VERGİ TEVKİFATI YAPILMASI HUSUSU
15.03.20213313KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARININ SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİNİN YENİDEN UZATILMASI KARARINA AİT DUYURUSU
16.03.20213314UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
17.03.20213315MÜCBİR SEBEP HALİ KALDIRILAN MÜKELLEF GRUPLARININ BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU
18.03.20213316MAHKEME KARARI GEREĞİ KARŞI TARAF AVUKATINA ÖDENECEK VEKALET ÜCRETİNDE BELGE DÜZENLEMESİ HUSUSU
18.03.20213317SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
22.03.202133182021 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
23.03.20213319ŞİRKET AKTİFİNE KAYITLI TAŞINMAZIN SATIŞINDA OLUŞAN ZARARIN GİDER KAYDEDİLMESİ HUSUSU
24.03.20213320AİLE BİREYLERİ TARAFINDAN BAĞIŞLANAN MENKUL VE GAYRİMENKUL MALLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSU
24.03.20213321SİBER SALDIRI RİSKİ
25.03.20213322VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:527)
26.03.20213323SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE İŞLEMİNİN SÜRESİ İÇİNDE YAPTIRILMAMASI HALİNDE TECİL VE TERKİN İMKANINDAN FAYDALANILMASI
30.03.20213324MİLLİLEŞMEYEN İŞ MAKİNASININ FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMASI HALİNDE UYGULANACAK KDV ORANI
31.03.20213325MART/2021 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
31.03.20213326TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
01.04.20213327MEVDUAT FAİZLERİNDEN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
02.04.20213328SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
05.04.20213329RAPORLU SİGORTALININ SGK’YA “VİZİTE WEB SERVİSİ”NDEN BİLDİRİMİ
05.04.20213330TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLARININ HESAPLANMASI GENELGESİ YAYIMLANDI
06.04.20213331KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
07.04.20213332YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN RAPORLARIN HAZIRLANMASI VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜK SÜRELERİ
08.04.20213333ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
09.04.20213334TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
12.04.20213335MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI
12.04.20213336SGK İŞTEN AYRILIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
13.04.20213337YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE İNŞA EDİLECEK BİNALARDA VERGİLENDİRME VE BELGE DÜZENLENMESİ HUSUSU
14.04.20213338ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE AVANTAJLARI
16.04.20213339HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MKK’YA BİLDİRİLMESİ
19.04.20213340FİRMALAR TARAFINDAN İŞYERİNDE ÇALIŞAN PERSONELE YAPILAN ERZAK YARDIMI
20.04.20213341ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
21.04.20213342VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
22.04.20213343KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
26.04.202133442021 YILI MART AYINA İLİŞKİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA SGK’NIN DUYURUSU
26.04.20213345MART/2021 DÖNEMİ KDV, DAMGA VERGİSİ İLEMUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ, BİLDİRİM FORMLARI İLE ELEKTRONİK DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
26.04.20213346KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI
27.04.20213347BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN YETKİ ALANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
28.04.20213348E-BELGELERİN İPTAL, İTİRAZ, İHBAR VE İHTARLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA GİB SİSTEMİNE BİLDİRİLMESİ
28.04.20213349KDV TEVKİFATI UYGULANARAK YAPILAN HARCAMALARIN YANSITILMASINDA KDV TEVKİFATI YAPILMASI GEREKİR Mİ?
28.04.202133507256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK PRİM BORÇLARI YAPILANDIRILMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEYEMEYENLER İÇİN KURUMCA YENİ DÜZENLEME GETİRİLDİ
29.04.202133517316 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YENİ SGK TEŞVİKLERİ
30.04.202133527316 SAYILI KANUNLA İŞGÖREMEZLİK ÖDENEK HESAPLAMALARI İLE SGK TEŞVİKLERDEN GERİYE DOĞRU YARARLANILAMAYACAĞI HUSUSLARI.

30.04.20213353YAPI RUHSATI BAŞVURULARINDA ÇALIŞTIRILACAĞI BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN TESCİL İŞLEMLERİ
30.04.20213354İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA SÜRELERİ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI
03.05.20213355AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
03.05.20213356ÇEKLERİN İBRAZ VE TAKİP SÜRESİ UZATILMIŞTIR
04.05.20213357GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
04.05.20213358TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDAN DOĞAN İSTİSNA KAZANÇLARININ FON HESABINA ALINMASI UNUTULMAMALIDIR
05.05.202133594447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 30.UNCU MADDESİNDE YER ALAN NİSAN, MAYIS AYLARINA AİT PRİM DESTEĞİ İLE İLGİLİ 2021/14 GENELGE YAYIMLANDI
05.05.20213360VERGİ LEVHALARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR YAZDIRILMASI GEREKİR
06.05.20213361YILLIK İŞLETME CETVELİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI
06.05.20213362NİSAN/2021 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
07.05.20213363ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
07.05.20213364BAZI MALLARA UYGULANAN KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
17.05.20213365VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
18.05.20213366KDV TEVKİFATI UYGULANARAK YAPILAN HARCAMALARIN YANSITILMASINDA KDV TEVKİFATI YAPILMASI GEREKİR Mİ
18.05.202133672021/MART AYINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM BORÇUNUN KDV İADESİ ALACAĞINDAN MAHSUBU İLE İLGİLİ SGK’NIN GENEL YAZISI
18.05.20213368ŞİRKETLER SGK İŞYERİ TESCİLLERİNDE TESCİL BİLGİLERİNİ MERSİS SİSTEMİNDEN ALACAKLAR
20.05.20213369MİKRO İHRACAT KAPSAMINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN İNDİRİMİ
20.05.20213370SGK GERİYE YÖNELİK 6 AYLIK TEŞVİK DÜZELTME İŞLEMLERİNİ SONLANDIRMASI İLE İLGİLİ GENELGESİNİ YAYIMLADI
20.05.20213371GERİYE DOĞRU YARARLANILABİLECEK SGK TEŞVİKLERİ
21.05.20213372HİSSE DEVRİ, KATILIM, BİRLEŞME VE ADİ ŞİRKETE YENİ ORTAK EKLEME İŞLEMLERİNDE SGK İŞYERİ BİLDİRGELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA KURUMA GÖNDERİLEBİLECEK
24.05.20213373SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK
24.05.20213374YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN MAYIS AYI SONUNA KADAR BİLDİRİLMESİ GEREKİR
25.05.20213375BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME BELGELERİNE AİT HARÇLARIN MAYIS AYI SONUNA KADAR ÖDENMESİ GEREKİR
25.05.20213376İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADE UYGULAMASINA İLİŞKİN HATIRLATMA
26.05.20213377EMLAK, ÇEVRE TEMİZLİK, İLAN VE REKLAM İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİLERİNİN 1 İNCİ TAKSİTLERİNİN MAYIS AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR
26.05.202133782000 YILI VEYA 2008 YILI ÖNCESİ VERGİ KAYDI OLUPTA BAĞ-KUR’A SİGORTALILIK KAYIT VE TESCİLİ YAPMAYAN İŞVERENLERİN DURUMLARI
26.05.202133792020 YILINA İLİŞKİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE YER ALAN GEÇİCİ VERGİ VE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ BİR AN ÖNCE TALEP EDİLMELİDİR
27.05.20213380FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASINA AİT TEBLİĞ YAYIMLANDI
27.05.20213381TİCARET VE SANAYİ ODASI 2021 YILI AİDAT ÖDEMESİNİN HATIRLATMASI
28.05.20213382ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE DEFTER BERATLARIN YÜKLENME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
28.05.20213383ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARININ MAYIS AYI SONUNA KADAR ÖDENMESİ GEREKİR
31.05.202133842020 YILINDA KULLANILAN YEVMİYE DEFTERİNİN HAZİRAN 2021 AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ ONAYININ YAPTIRILMASI GEREKİR
31.05.20213385MAYIS/2021 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
01.06.2021338650 KİŞİNİN ALTINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN, İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN İŞVERENLER 5 SİGORTALIYA KADAR ÖDEDİKLERİ SİGORTA PRİMLERİNİ KREDİ GARANTİ FONU (KGF)’DAN KULLANDIKLARI KREDİ FAİZLERİNDEN DÜŞÜLEBİLECEK
01.06.20213387KDV ORANLARINDAKİ İNDİRİM SÜRESİ SONA ERDİ
02.06.20213388BAZI MALLARA UYGULANAN KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
03.06.20213389MEVDUAT FAİZLERİNDEN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
03.06.20213390GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA VERGİ KESİNTİSİ NİSPETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
04.06.20213391KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 36) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER
04.06.20213392BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMANIN ŞARTLARI
07.06.20213393YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE VADE HATIRLATMASI
07.06.20213394SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
08.06.20213395UZAKTAN YAPILAN ÇALIŞMA GÜN SAYISININ BİLDİRİMİ İÇİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE/MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE EKLEME YAPILMIŞTIR
09.06.202133967326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.
09.06.20213397BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
10.06.202133987326 SAYILI KANUN İLE KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HUSUSU.
10.06.202133997326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ HUSUSU
11.06.20213400AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TARAFINDAN
DESTEKLENEN SGK TEŞVİKİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK GENELGESİ YAYIMLANDI
11.06.20213401İŞLETMEDE MEVCUT ÜRÜNLERİN BOZULMA ÇÜRÜME GİBİ NEDENLERLE KIYMETLERİNİN DÜŞMESİ HALİNDE GİDER KAYDI
14.06.202134027326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI
14.06.20213403FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
15.06.20213404İRTİFAK HAKKI, KULLANMA İZNİ İÇİN YAPILAN ÖDEMELER
16.06.20213405AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİNDE ARTIRILAN PATENT SAYISI
16.06.20213406ÜRETİLİP SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN KALIPLARIN SATIŞI BELGESİ DÜZENELENDİKTEN SONRA ALICININ TALEBİ ÜZERİNDE SERBEST BÖLGEYE TESLİM EDİLMESİ.
17.06.20213407KONKORDATO PROJESİNİN KABULÜ HALİNDE ALACAKLILARIN VERGİ DURUMU
18.06.20213408İŞLETME AKTİFİNE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMINDA VERGİLENDİRİLMESİ
21.06.20213409SERBEST MESLEK ERBABININ YAPACAĞI ÖZEL İŞYERİ İNŞAATININ GELİR UNSURLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HUSUSU
22.06.20213410KONAKLAMA HİZMETLERİNE UYGULANAN KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ.
22.06.20213411ŞİRKET AKTİFİNE KAYITLI ARSA/ARAZİNİN İFRAZI SONUCU SATIŞINDA ELDE EDİLEN KAZANÇ İÇİN İSTİSNA UYGULANMASI HUSUSU
25.06.20213412ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (A) VE (B) CETVELLERİNDEKİ MAKTU VERGİNİN UYGULAMA SÜRESİ
28.06.20213413KRONİK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLAN MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP DÖNEMLERİNE AİT VERGİ ÖDEVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
28.06.20213414İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN MESLEK ADI VE KODU DEĞİŞİKLİKLERİNDE KURUMCA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAKTIR
29.06.20213415İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
29.06.20213416BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
01.07.20213417VARLIK BARIŞI FAYDALANMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR
02.07.20213418HAZİRAN/2021 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
05.07.20213419SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
06.07.20213420MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2 NCİ TAKSİTİNİN TEMMUZ/2021 AYI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ GEREKİR
07.07.202134212021 YILI UYGULAMADA OLAN SGK TEŞVİKLERİ
07.07.20213422MALİ TATİL HATIRLATMASI
08.07.20213423UZAKTAN ÇALIŞMA GÜN SAYISININ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE KURUMA BİLDİRİMİ
09.07.202134244447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 27 VE 28 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PRİM DESTEKLERİNİN GERİ ALINMASINA NEDEN OLAN İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI
09.07.20213425HAZİRAN/2021 DÖNEMİ KDV, DAMGA VERGİSİ İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ, BİLDİRİM FORMLARI İLE ELEKTRONİK DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
12.07.202134262021 YILI TEMMUZ AYINDAN GEÇERLİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI BELLİ OLDU
13.07.20213427CARİ HESAP BANKA VE DİĞER BORÇ ALACAK MUTABAKATLARININ YAPILMASI.
14.07.20213428KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İLE BAZI KİŞİ VE KURUMLARA GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR
14.07.20213429FİLM GÖSTERİMLERİNDE EĞLENCE VERGİ ORANI YENİDEN BELİRLENDİ
26.07.20213430ÖTV KANUNU’NA EKLİ (Ⅲ) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELLERİNDEKİ BAZI MALLARIN VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR
27.07.20213431İŞLETME AKTİFİNE KAYITLI TAŞINMAZLAR İLE İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEME İŞLEMİNE TABİ TUTULMASI
28.07.20213432TİCARİ REKLAM HİZMETLERİNDE UYGULANACAK KDV TEVKİFATINA AİT ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER
29.07.202134332021 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ
29.07.2021343450 KİŞİNİN ALTINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN, İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN
İŞVERENLER 5 SİGORTALIYA KADAR ÖDEDİKLERİ SİGORTA PRİMLERİNİ KREDİ
GARANTİ FONU (KGF)’DAN KULLANDIKLARI KREDİ FAİZLERİNDEN DÜŞÜLEBİLECEĞİNE AİT UYGULAMA GENELGESİ YAYIMLANDI.
30.07.20213435MEVDUAT FAİZLERİNDEN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI SÜRESİ YENİDEN UZATILMIŞTIR
30.07.20213436BAZI MAL VE HİZMETLERE AİT KDV ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ YENİDEN BELİRLENDİ
30.07.20213437GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA VERGİ KESİNTİSİ NİSPETİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
02.08.20213438İŞYERİ BİLDİRGELERİ İLE 2021 YILI HAZİRAN AYI AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLMESİ SÜRESİ UZATILDI
02.08.20213439TEMMUZ/2021 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR
03.08.20213440%5 PUANLIK SGK PRİM TEŞVİKİ 2021 EYLÜL AYINDAN İTİBAREN İŞYERİ BAZLI DEĞİL, İŞVEREN BAZLI BORÇ SORGULAMASINA TABİ TUTULACAK
04.08.202134412021 YILINDA SİGORTALI BAŞINA ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ TUTARI (AYLIK 75,-TL) BELLİ OLDU
05.08.20213442YABANCI BAYRAKLI TİCARİ YATLARIN İZİN BELGELERİNE İLİŞKİN HARÇ TUTARI YENİDEN BELİRLENDİ
06.08.20213443TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
09.08.20213444ADANA, ANTALYA, MERSİN, MUĞLA VE OSMANİYE İLLERİNDE MEYDANA GELEN YANGIN FELAKETİ NEDENİYLE PRİM BORÇLARININ ÖDENME SÜRELERİ İLE KURUMA VERİLMEKLE YÜKÜMLÜ OLUNAN BİLGİ, BELGE VE BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİNİN ERTELENMESİNE DAİR KURUM DUYURUSU.
10.08.20213445YANGINDAN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMİŞTİR
11.08.20213446ŞİRKET AKTİFİNE KAYITLI İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDA İSTİSNA UYGULAMALARINA AİT ÖZELGELERDEN ÖRNEKLER
12.08.202134472020 YILINA İLİŞKİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ TESLİMLERDEN DOLAYI YILLIK OLARAK TALEP EDİLECEK İADE TUTARININ EN SON KASIM/ 2021 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR
13.08.20213448SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
16.08.20213449SELDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMİŞTİR
17.08.20213450BİNEK OTOMOBİLLERE UYGUNACAK ÖTV MATRAHINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
18.08.20213451İHRACAT GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
19.08.20213452KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İLE BAZI KİŞİ VE KURUMLARA GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU HATIRLATMASI
20.08.20213453Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Genel Tebliğ Seri No:37)
23.08.20213454MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI
24.08.202134552021 YILINDA SİGORTALI BAŞINA ÖDENECEK 75,-TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ 2021/28 NOLU GENELGE YAYIMLADI
25.08.20213456SERBEST BÖLGEYE VERİLEN TAŞIMACILIK HİZMETİNDE KDV İSTİSNASI VE TEVKİFAT UYGULAMASI HUSUSU
26.08.20213457SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜRÜN FATURASINA NAKLİYE BEDELİNİN YANSITILMASI HALİNDE KDV TEVKİFATI YAPILIP YAPILMAYACAĞI HUSUSU
27.08.202134587326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDAN FAYDALANILMASINA AİT BAŞVURU İLE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
27.08.20213459İŞYERİNİN NAKLİ, DEVRİ, İNTİKALİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ KURUM DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİNİ YAYIMLANDI
31.08.20213460SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
01.09.20213461AY İÇİNDE OTUZ GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ EKSİK BELGELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER KURUM DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİNDE YAYIMLADI
02.09.20213462YURT DIŞINDAKİ FİRMADAN FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN MAKİNALARA AİT GÜMRÜKTE KDV UYGULAMASI HUSUSU
03.09.202134637256 ve 7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNLARI KAPSAMINDA SGK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİNE DAİR KURUM DUYURUSU
06.09.20213464İŞ YERLERİNDE COVİD-19 TEBDİRLERİ İLE İLGİLİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAŞKANLIĞI DUYURUSU
07.09.20213465VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:531)
08.09.20213466SGK SAHTE, KONTROLLÜ, ŞÜPHELİ İŞYERLERİ İLE İLGİLİ GENEGESİNİ YAYIMLADI.
13.09.20213467YANGIN VE SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE SGK’YA VERİLMESİ GEREKEN BELGE VE BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRELERİ 27.09.2021 TARİHİNE UZATILDI
14.09.20213468SGK BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLANGIÇI 01.01.2022 TARİHİ OLARAK DEĞİŞTİ
15.09.20213469VADE FARKI VE FİYAT FARKI UYGULAMASI
16.09.20213470İHRACAT GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
17.09.20213471SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
16.03.2017EK1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFIEK1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFI
15.03.2017EK1 ÖRNEK DİLEKÇEEK 1 ÖRNEK DİLEKÇE
02.01.20171993 EK
02.10.2014KURBAN BAYRAMI 2014Kurban Bayramı Tebriki
02.10.2014KURBAN BAYRAMI 2014Kurban Bayramı Tebriki
22.09.2015KURBAN BAYRAMI 2015Kurban Bayramı Tebriki
08.09.2016KURBAN BAYRAMI 2016KURBAN BAYRAMI TEBRİKİ
16.08.2018KURBAN BAYRAMI 2018BAYRAM TEBRİKİ
09.08.2019KURBAN BAYRAMI 2019Kurban Bayramı Tebriği
14.07.2021KURBAN BAYRAMI 2021BAYRAM TEBRİKİ
14.07.2021KURBAN BAYRAMI 2021BAYRAM TEBRİKİ
14.07.2021KURBAN BAYRAMI 2021BAYRAM TEBRİKİ
14.07.2021KURBAN BAYRAMI 2021BAYRAM TEBRİKİ
14.07.2021KURBAN BAYRAMI 2021BAYRAM TEBRİKİ
25.07.2014RAMAZAN BAYRAMI 2013Ramazan Bayramı Tebriki
15.07.2015RAMAZAN BAYRAMI 2015RAMAZAN BAYRAMI TEBRİKİ
01.07.2016RAMAZAN BAYRAMI 2016Ramazan Bayramı
22.06.2017RAMAZAN BAYRAMI 2017Ramazan Bayramı Tebriği
12.06.2018RAMAZAN BAYRAMI 2018Ramazan Bayramı Tebriği
30.05.2019RAMAZAN BAYRAMI 2019Ramazan Bayramı Tebriği
21.05.2020RAMAZAN BAYRAMI 2020RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİ
26.04.20161841_KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ İLE E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI
28.12.2018YENİ YIL 2018Yeni yıl tebriği
30.12.2019YENİ YIL 2019YENİ YIL
30.12.2020YENİ YILYENİ YIL TEBRİĞİ
29.12.2016YENİ YILYeni Yıl Tebriki
30.12.2014YILBAŞI 2014Yılbaşı Tebriki
31.12.2015YILBAŞI 2015Yılbaşı 2015